MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A LA IMPLANTACIÓ DE TÍTOLS DE GRAU

Data d'aprovació
27/05/2021
Data de publicació
28/05/2021
Òrgan competent
Consell de Govern
Secció
DISPOSICIONS GENERALS

Títol: MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A LA IMPLANTACIÓ DE TÍTOLS DE GRAU

Secció: DISPOSICIONS GENERALS

Òrgan: Consell de Govern

Data d'aprovació: dijous, 27 de maig de 2021

El Consell de Govern de la Universitat d'Alacant, en la sessió ordinària del dia 27 de maig de 2021, ha aprovat per majoria la modificació de la Normativa de la Universitat d'Alacant per a la implantació de títols de Grau.

 

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A LA IMPLANTACIÓ DE TÍTOLS DE GRAU

 

Des de l'aprovació del Reglament de la Comissió d'Estudis i Formació (CEFUA), aquesta va assumir les competències en matèria d'Estudis que fins llavors corresponien a la COAP. Tanmateix, això no es reflectia encara en la normativa de títols de Grau, per la qual cosa podia donar lloc a confusió sobre l'òrgan que ha d'informar sobre la presentació de propostes de nous títols de Grau, i les al·legacions al fet que pertocara.

D'altra banda, és necessària l'adaptació de la normativa de títols de Grau als acords adoptats en els Consells de Govern de març i abril, on es va aprovar l'inici dels tràmits per a la supressió del requisit lingüístic de nivell B1 en determinats Graus de la Universitat d'Alacant

Per tot això, es modifica, en els següents termes, la Normativa aprovada en el Consell de Govern de 30 de juny de 2008 (BOUA de 4 de juliol) i modificada en les reunions del Consell de Govern de 29 de novembre de 2012 (BOUA de 4 de desembre) i 25 d'octubre de 2019 (BOUA de 28 d'octubre):

 

Primer. Es modifica l'article 16 en el seu apartat 3, que queda redactat de la següent manera:

«3. Els titulats de la Universitat d'Alacant han d'aconseguir uns coneixements i habilitats concretes, que constitueixen el currículum transversal de la Universitat d'Alacant.

El currículum transversal constitueix el conjunt de coneixements i habilitats que tots els titulats de la Universitat d'Alacant han d'aconseguir amb independència de la titulació que hagen triat. En particular, es refereix a adquirir:

- Competències en un idioma estranger.

- Competències informàtiques i informacionals.

- Competències en comunicació oral i escrita.

Les competències en un idioma estranger, així com el requisit lingüístic necessari, en cas d'haver-lo, vindran reflectides en les memòries verificades de cadascun dels títols.

La resta de competències instrumentals del currículum transversal han d'incloure's dins de les diferents matèries de la titulació, s'han de treballar i avaluar. En la concreció de cada pla d'estudis es detallarà expressament en quins mòduls o assignatures adquiriran aquestes competències i com s'avaluaran.»

 

Segon. S'afig una nova disposició addicional, amb la següent redacció:

«Disposició addicional segona

Les referències en la present Normativa a la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Professorat (COAP) han d'entendre's fetes a la Comissió amb competències en matèria d'Estudis.»

 

Tercer. Aquesta modificació entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant, una vegada aprovada pel Consell de Govern de la Universitat d'Alacant.