CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER LA QUAL ES CONVOCA PROCÉS DE PRESELECCIÓ PER A COBRIR AMB CONTRACTE LABORAL, UNA PLAÇA DE PERSONAL INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL EN FORMACIÓ PER A COL·LABORAR AMB EN PROJECTE "INFRAESTRUCTURA ELÈCTRICA I TRANSFORMACIÓ ESTRUCTURAL" DEL DEPARTAMENT DE FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA. REFERÈNCIA: I-PI 76-23.

Data d'aprovació
26/05/2023
Data de publicació
29/05/2023
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER LA QUAL ES CONVOCA PROCÉS DE PRESELECCIÓ PER A COBRIR AMB CONTRACTE LABORAL, UNA PLAÇA DE PERSONAL INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL EN FORMACIÓ PER A COL·LABORAR AMB EN PROJECTE "INFRAESTRUCTURA ELÈCTRICA I TRANSFORMACIÓ ESTRUCTURAL" DEL DEPARTAMENT DE FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA. REFERÈNCIA: I-PI 76-23.

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: divendres, 26 de maig de 2023

REFERÈNCIA: I-PI 76-23

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER LA QUAL ES CONVOCA PROCÉS DE PRESELECCIÓ PER A COBRIR AMB CONTRACTE LABORAL, UNA PLAÇA DE PERSONAL INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL EN FORMACIÓ PER A COL·LABORAR AMB EN PROJECTE  "INFRAESTRUCTURA ELÈCTRICA I TRANSFORMACIÓ ESTRUCTURAL" DEL DEPARTAMENT DE FONAMENTS DE L'ANÀLISI ECONÒMICA

Organisme finançador: Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (GV)

Referència: CIGRIS/2022/134

La Universitat d'Alacant, dins de les Ajudes del Programa Santiago Grisolía incloses en la Resolució de 6 d'octubre de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2023 subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana (DOGV de 14 d'octubre), i d'acord amb el que s'estableix en la seua Normativa reguladora de les convocatòries per a la selecció de personal investigador contractat en règim laboral temporal i la seua contractació, aprovada per Consell de Govern de 29 de juny de 2021, (BOUA de 30 de juny de 2021), i en la Instrucció de la Secretaria General i de la Gerència per la qual s'estableix l'obligatorietat d'utilitzar mitjans electrònics per a la presentació de sol·licituds, aportació de documentació, pagament de les taxes, les comunicacions, les notificacions i la resta de la tramitació en els processos de selecció per a la contractació temporal en règim laboral de personal d'administració i serveis i de personal investigador i altra normativa general d'aplicació, convoca procés de preselecció per a cobrir un lloc de treball, d'acord amb les següents bases:

1a. Nombre de places: una.

2a. Característiques de la plaça i condiciones del contracte del treball:

La celebració del contracte de treball i les condicions del mateix estaran supeditades a la recepció de la subvenció per part de l'organisme finançador del projecte.

Figura: investigador/a predoctoral en formación.

Jornada: 37,5 hores/setmana, en horari de matí/vesprada.

Retribució: 1.470,98  € bruts/mensuals (pagues extra prorratejada en la mensualitat).

Duració inicialment prevista del contracte: 1 any.

En tot cas, la duració del contracte estarà vinculada a la duració del projecte, la disponibilitat pressupostària d'aquest, la lectura i defensa de la tesi doctoral i a l'informe anual de seguiment.

De conformitat amb el que preveu l'acord de Consell de Govern de 27 de gener de 2022, pel qual s'aprova el IV Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de la Universitat d'Alacant, es fa constar que no existeix infrarepresentació de cap dels gèneres en la categoria de investigador/a predoctoral en formació.

3a. Objecte.

Col·laborar amb el projecte d'investigació "Infraestructura Elèctrica i Transformació Estructural", fent les següents tasques:

Investigació en l'àrea de Macroeconomia del Desenvolupament Econòmic.

Participació en els seminaris d'investigació del departament.

Participació en l'organització de seminaris, workshops, reunions científiques i altres activitats relacionades amb la investigació.

I qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de l'execució del projecte.

4a. Perfil de la Plaça. Es valorarà:

Experiència i formació relacionada amb l'objecte de la convocatòria i en:

· Macroeconomia, Creixement i Desenvolupament Econòmic.

· Mètodes quantitatius d'anàlisi econòmica, econometria aplicada a l'estudi del creixement i el desenvolupament econòmic i gestió de bases de dades.

Titulació: Llicenciatura o Grau en Economia i màster universitari relacionat amb Economia Quantitativa.

Idiomes: Coneixements d'anglés.

5a. Requisits del personal aspirant.

El compliment dels requisits relacionats a continuació haurà d'estar referit sempre a la data d'expiració del termini fixat per a la presentació d'instàncies i mantindre's fins a la data de formalització del contracte.

Posseir una titulació universitària de grau, llicenciat o diplomat, o l'equivalent al seu país, expedida per una Universitat o institució no pertanyent a la Unió Europea, en l'àmbit científic que corresponga al projecte d'investigació al qual es vincularà el seu contracte, i haver finalitzat aquests estudis amb posterioritat a l'1 de gener de 2018

En el cas d'aquelles persones que hagen gaudit de permisos derivats de maternitat o paternitat conformement a les situacions protegides que s'arrepleguen en el règim general de la Seguretat Social o per l'atenció a persones en situació de dependència -conformement al que es disposa en la Llei 39/2006, de 14 de desembre-; o per situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia greu o una situació derivada de violència de gènere, s'ampliarà un any per cada permís de maternitat o paternitat o per una situació de les citades, tinguts amb posterioritat a l'1 de gener de 2018.

Per a aquelles persones que s'hagen dedicat a l'atenció i cura de fills menors de sis anys per un període de temps no inferior a un any, en els quatre anys anteriors a l'obtenció del títol, la data de finalització d'estudis s'estendrà fins a l'1 de gener de 2015.

Estar admés en el programa de doctorat en Economia de la Universitat d'Alacant en el moment de la seua contractació.

Posseir un coneixement d'espanyol, valencià o anglès, a nivell de conversa, adequat per al desenvolupament del treball d'investigació.

No estar en possessió del títol de doctor.

No haver gaudit d'una beca o ajuda del Programa Santiago Grisolía.

Tenir la nacionalitat espanyola  o trobar-se en alguna de les situacions que arreplega l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic (BOE de 31 d'octubre). En el cas establit en el punt 4 d'aquest article, quan es requerisca la residencia  legal a Espanya, s'haurà  d'estar en possessió d'aquesta en el moment de la formalització i signatura del contracte de treball.

Tenir complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques, per al que, amb caràcter previ a la signatura del contracte, s'haurà d'aportar certificat mèdic que acredite posseir aquestes capacitats i aptituds. A aquests efectes els reconeixements es podran realitzar a través dels serveis mèdics existents en el servei de prevenció de la Universitat d'Alacant.

No haver sigut separada o separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, en el que haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se en situació d'inhabilitació o equivalent ni haver sigut sotmesa o sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

6a. Presentació telemàtica de sol·licituds

Els que vulguen prendre part en  el procés de selecció presentaran en el termini de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA), la sol·licitud corresponent, que haurà de ser formalitzada a través de la Seu Electrònica, (https://seuelectronica.ua.es/) Tràmits-Sol·licitud de places de personal investigador per a projectes d'investigació o accedint a l'adreça següent:

En aquesta mateixa aplicació caldrà adjuntar la documentació que s'indica en aquesta base 6.1.

Haurà d'adjuntar-se escanejada en format JPG, PDF, DOC i DOCX. Es recomana una resolució de 200ppp i escaneig en blanc i negre. La mida màxima de tota la documentació a adjuntar no podrà superar els 100 Mb.

Els mitjans electrònics que s'empraran en la tramitació de les sol·licituds seran els determinats en la Seu Electrònica.  En "Guia per a la realització del tràmit de sol·licitud de places de personal investigador per a projectes d'investigació"  que es troba disponible en la pàgina web del Servei de Selecció de Personal, Selecció de Personal d'Investigació, pot consultar tota la informació relativa al procés de presentació de sol·licituds.

6.1. Documentació digitalitzada a adjuntar a la sol·licitud.

Hauran d'annexar-se en l'apartat `Documents adjunts' de l'aplicació informàtica:

DNI: El personal aspirant de nacionalitat espanyola podrà optar entre adjuntar la fotocòpia del DNI o donar el seu consentiment a la Universitat d'Alacant per a la consulta de les seues dades d'identitat, consentiment que li serà sol·licitat quan formalitze la sol·licitud.

Aquelles persones que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'adjuntar el document expedit per les autoritats competents del seu país d'origen o de procedència que acredite la seua identitat, edat i nacionalitat i acudir amb l'original d'aquest document el dia de la realització de l'entrevista i/o prova, en el cas que la base 10a contemplara la seua realització. La documentació requerida en aquest punt haurà de ser adjuntada en l'apartat `DNI' o `Un altre document identificatiu'.

Títols acadèmics que es requereixen per a poder participar en la convocatòria o de les certificacions acadèmiques que acrediten haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció dels mateixos i haver abonat els drets per a l'expedició dels títols. En el cas d'haver finalitzat els estudis requerits amb data anterior a l'1 de gener de 2018 còpia dels documents justificatius que acrediten la possibilitat d'acollir-se a aquesta opció. La documentació requerida en aquest punt deurà serà adjuntada seleccionant en tipus de document "Requisit de titulació".

Aquells documents acreditatius de la titulació que es presenten en un idioma diferent d'algun dels oficials a la Comunitat Valenciana hauran d'anar acompanyats de traducció per intèrpret jurat.

Admissió o matrícula en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant. La documentació requerida en aquest punt haurà de ser adjuntada seleccionant en tipus de document `Admissió o matrícula programa de doctorat'.

En cas d'aspirants el país d'origen dels quals no tinga l'espanyol o anglès com a idioma oficial, documentació acreditativa del coneixement d'algun dels dos. S'adjuntarà seleccionant en tipus de documents "Requisit lingüístic".

Declaració jurada indicant que no s'està en possessió del títol de Doctor i que no s'ha gaudit una beca o ajuda del Programa Santiago Grisolía. S'adjuntarà seleccionant en tipus de documents "Altres".

Model de currículum de la Universitat d'Alacant per a personal investigador en projectes d'investigació, disponible en la mateixa pàgina  web haurà d'annexar-se en l'apartat `Model de CV' i còpies dels documents que acrediten els mèrits al·legats; i per a l'apartat `12. Activitats de caràcter professional', s'acompanyarà, a més, de l'informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i els contractes de treball o certificat de serveis prestats, cas de ser ocupació pública. Totes les còpies dels documents acreditatius del currículum s'hauran d'incloure en els apartats I a IV de l'aplicació informàtica. Es podran agrupar tots els documents corresponents a un apartat i adjuntar-se en un únic document.

- Certificat acadèmic oficial on figurarà la titulació que es posseïsca i les qualificacions obtingudes i les seues dates, amb una traducció a l'espanyol, (si no es presentara no podrà ser valorada en l'apartat corresponent del barem). La documentació requerida en aquest punt deurà serà adjuntada seleccionant en l'apartat "Certificació acadèmica".

La comissió no valorarà aquells mèrits que, fins i tot havent-se al·legat, no hagen sigut degudament acreditats una vegada finalitzat el termini establit en la base 8a per a la presentació d'esmenes a la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos.

En qualsevol moment del procés es podrà sol·licitar a la persona aspirant la presentació dels originals dels documents presentats i, si escau, de la traducció per intèrpret jurat d'aquests. 

7a. Informació i notificacions a les persones aspirants.

D'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre esmentada anteriorment, les publicacions detallades en aquestes bases, així com la informació d'altres actes que es deriven d'aquesta convocatòria que requerisquen publicació, incloent-hi els recursos en via administrativa, a l'efecte de notificació es realitzaran en Seu Electrònica, en l'apartat `Altres documents generals' de l'expedient de l'aspirant associat a aquesta convocatòria, que substitueix a la notificació a les persones interessades i produint els mateixos efectes.

Es podran consultar a títol informatiu en la pàgina web del Servei de Selecció de Personal - Selecció de Personal d'Investigació: https://s.ua.es/va/nlXy.

En aquesta mateixa direcció es troba la resta d'informació general referent a la convocatòria i l'accés a tota la normativa i legislació esmentada en aquesta.

En el cas d'haver de realitzar alguna notificació individual, es realitzarà a través del sistema de notificació electrònica de la UA.

8a. Relació de persones admeses i excloses.

Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, es publicarà la relació provisional de persones admeses i excloses. A partir de l'endemà de la publicació, les persones interessades tindran un termini de 5 dies hàbils per a la presentació de possibles esmenes accedint al seu expedient en administració electrònica, tal com s'indica en l'apartat d'esmena de la `Guia per a la realització del tràmit de sol·licitud de places de personal investigador per a projectes d'investigació'.

Transcorregut aquest, es publicarà la relació definitiva de persones admeses i excloses.

9a. Comissió de Selecció.

La comissió encarregada de resoldre la convocatòria estarà composta per 5 membres de ple dret i els seus suplents: presidenta o president, secretària o secretari i 3 vocals. Cada sindicat present en la taula negociadora podrà proposar la participació d'una observadora o un observador.

La composició de les comissions haurà d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat dels components, i haurà de procurar una composició equilibrada entre dones i homes, llevat que no siga possible per raons fundades i objectives degudament motivades.

El nomenament dels membres es farà públic abans de l'acte de constitució.

La comissió vetlarà perquè queden garantits els principis de mèrit, capacitat i d'igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes, així com la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat adoptant en el procediment les oportunes mesures d'adaptació a les seues necessitats.

10ª. Sistema de selecció.

Baremació de mèrits, la Comissió valorarà els mèrits al·legats pel personal aspirant en els seus currículums, una vegada acordats els criteris de valoració específics ajustats als criteris generals, que figuren en l'Annex I de la normativa de la UA referenciada a l'inici de la convocatòria. Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts fins a la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies establit en la base 6a.

Els resultats provisionals, junt amb els criteris de valoració específics del barem, es publicaran amb un termini de reclamacions establit per la Comissió de almenys 3 dies hàbils. Contra aquests resultats provisionals, les persones interessades tindran la possibilitat de presentar reclamacions, accedint al seu expedient en administració electrònica, tal i conforme s'indica en l'apartat de reclamacions de la `Guia per a la realització del tràmit de sol·licitud de places de personal investigador per a projectes d'investigació'. Vistes les reclamacions, o transcorregut l'esmentat termini sense haver-se'n presentat cap, es publicaran els resultats definitius.

Realitzada la proposta de provisió definitiva, que es farà pública en Seu Electrònica,  la Comissió podrà acordar la constitució d'una borsa de treball amb la resta d'aspirants, sempre que hagen assistit a totes les fases del sistema de selecció, ordenada per puntuació de major a menor, que podrà utilitzar-se en cas de renúncia, absència temporal o baixa definitiva de la persona adjudicatària,  o per a cobrir noves necessitats del mateix projecte, sent anomenats segons ordre de puntuació.

11a. Preselecció.

La comissió, per a l'elaboració de la proposta de preselecció sumarà les puntuacions obtingudes i les ordenarà de major a menor, i la proposta correspondrà a l'aspirant amb més puntuació. Els casos d'empat que es produïsquen es dirimiran de la manera següent:

1r En el cas que en la base 1a s'haja fet constar infrarepresentació d'algun dels gèneres i es produïra un empat en la puntuació total del procés entre persones de diferent sexe, es dirimirà a favor del sexe que estiga infrarepresentat ateses les instruccions per a resoldre empats en processos selectius, aprovades en Consell de Govern de 26 d'octubre de 2016 (BOUA de 28 d'octubre).

2n Si continua l'empat i el sistema de selecció contempla entrevista personal, l'ordre s'establirà segons la major puntuació obtinguda per cada aspirant en l'entrevista.

3r De mantindre's l'empat, s'atendrà la major puntuació en l'apartat B de la fase de barem.

4t En cas de persistir l'empat, aquest es dirimirà per ordre alfabètic del primer cognom de les persones aspirants empatades, i s'iniciarà aquest ordre per la lletra determinada en la Resolució dictada per la Conselleria que tinga atribuïda la competència en matèria de funció pública, que estiga en vigor en la data en la qual es publiquen les presents bases en el BOUA, mitjançant la qual es determine l'ordre d'intervenció de les persones aspirants a totes les proves selectives que es facen durant l'any.

La proposta de la comissió s'elevarà a la rectora, per a la seua resolució, després de la qual, i si es compleixen les condicions establides en la base 1a a), es formalitzarà contracte laboral a través del Servei de Gestió de Personal Docent i les condicions de treball del qual de podran ser objecte de modificacions substancials a l'empara dels articles 12.4.e) i 41 de l'Estatut dels treballadors.

A la vista dels resultats de l'aplicació del sistema de selecció, i en cas d'evidenciar-se la inadequació dels mèrits del personal aspirant al perfil i objecte de la convocatòria, es podrà declarar motivadament la no preselecció del lloc convocat.

12a. Signatura del contracte.

Es realitzarà en el termini de 15 dies hàbils des de la notificació per part de la Unitat de Gestió de Personal Docent i Investigador a la persona preseleccionada que pot formalitzar el contracte. Per a això, haurà de presentar, mitjançant instància genèrica a través del Registre Electrònic de la Universitat d'Alacant (disponible en la seu electrònica de la Universitat d'Alacant), o a través de Uacloud-eadministración-tràmits-instància genèrica, la documentació requerida per la Unitat de Gestió de Personal Docent i Investigador. El termini indicat en aquesta base podrà ser ampliat per petició motivada, formulada amb anterioritat a l'expiració d'aquest, de la investigadora o investigador sol·licitant de la plaça o de la persona proposada. El Vicerectorat d'Investigació, sentida la investigadora o investigador sol·licitant de la plaça i el responsable de la unitat de destinació, podrà concedir l'ampliació.

D'acord amb l'art. 29 de la normativa referenciada a l'inici de la convocatòria, els aspirants proposats amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació o la declaració d'equivalència a titulació. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagueren obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les Disposicions de Dret Comunitari, havent d'adjuntar la mateixa.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger que no es troben homologades, declarada l'equivalència o reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, s'haurà d'acreditar haver iniciat la tramitació per a l'homologació, declaració d'equivalència o reconeixement.

En el termini de 6 mesos la persona proposada haurà d'aportar document acreditatiu de l'homologació, declaració d'equivalència o reconeixement professional, o de la situació en què es troba aquesta sol·licitud. Si transcorreguts 9 mesos des que es va iniciar la tramitació no s'ha presentat cap dels documents indicats en aquest paràgraf, es rescindirà el contracte.

D'igual forma, si l'autoritat competent resol la denegació de l'homologació, equivalència o reconeixement, es rescindirà el contracte, entenent que existeix denegació quan la mateixa es condiciona al compliment de determinats requisits, en tant no es complisquen. En tots els casos, l'aspirant en qüestió vindrà obligat a comunicar a l'òrgan convocant la resolució d'homologació, equivalència o reconeixement.

13a. Protecció de dades personals.

D'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, us comuniquem que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades amb la finalitat de gestionar i resoldre la convocatòria. La base de legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió feta en interès públic o en l'exercici dels poders públics conferits a la Universitat d'Alacant. En el marc dels tractaments esmentats, les vostres dades no podran ser cedides, excepte obligació legal i seran conservades durant el temps estrictament necessari per a complir amb la finalitat citada.

Us informem que la persona interessada pot exercir els seus drets en relació amb el tractament de les dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre d'altres, mitjançant una sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la Seu Electrònica https://seuelectronica.ua.es/va/index.html. Pot, així mateix, posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades a través de l'adreça dpd@ua.es.

La informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades, els drets de la persona interessada i la Política de Privacitat de la Universitat d'Alacant es poden consultar en l'enllaç següent: https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html.

14a. Recursos.

Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptador a partir de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix  l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el 38.4 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, d'Universitats i el 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria davant la rectora, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant les actuacions definitives de la Comissió de valoració, podrà interposar-se un recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015 en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant la rectora com a òrgan competent per a resoldre'l.

La interposició dels recursos de reposició o d'alçada haurà de realitzar-se a través de l'expedient del personal aspirant en administració electrònica, tal com s'indica en l'apartat Recursos de la `Guia per a la realització del tràmit de sol·licitud de places de personal investigador per a projectes d'investigació'.

No es podrà presentar recurs davant aquelles resolucions o actes que, per establir un termini d'esmenes, reclamacions o al·legacions, no siguen definitives. Les resolucions que es produïsquen després d'aquest tràmit sí que seran susceptibles del recurs corresponent.

La rectora

P.D. (Resolució rectoral 22/12/2020)

El vicerector d'Investigació

Juan Mora Pastor