BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA CREATIVA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT ENFOKALÓ21. RETRAT DEL POBLE GITANO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFIA

Data d'aprovació
22/04/2021
Data de publicació
23/04/2021
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA CREATIVA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT ENFOKALÓ21. RETRAT DEL POBLE GITANO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFIA

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: dijous, 22 d'abril de 2021

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA CREATIVA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT ENFOKALÓ21. RETRAT DEL POBLE GITANO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFIA

 

Amb motiu de la commemoració del 16 de maig, dia de la Resistència Romaní, el Vicerectorat d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social de la Universitat d'Alacant convoca un concurs de fotografia creativa "Enfokaló21. Retrat del Poble Gitano a través de la fotografia".

 

BASES

 

1. Tema

Les fotografies mostraran perspectives i visions sobre el poble gitano, la seua cultura i idiosincràsia, tradicions, vivències i aspectes de la seua realitat social. Les imatges han de reflectir la posada en valor de la diversitat ètnicocultural en la societat a través de la comunitat gitana.

 

2. Participants

Podrà participar qualsevol persona pertanyent a la comunitat universitària de la UA.

 

3. Nombres d'obres per participant

Cada participant hi podrà presentar com a màxim quatre fotografies.

 

4. Requisits tècnics

1. Les fotografies que es presenten hauran de ser pròpies, originals i inèdites. No podran estar publicades o pendents de publicació, tampoc podran participar fotografies que hagen sigut premiades en altres concursos o convocatòries afins, ni estiguen subjectes a drets que sustenten tercers.

2. S'admetran fotografies captades amb qualsevol tècnica fotogràfica i podran ser en blanc i negre, sèpia o color natural.

3. Les fotografies s'enviaran en format .jpg .png o .gif, hauran de tenir un màxim de 10 Mb i una resolució de 300 ppp.

4. Les persones participants hauran de guardar còpies electròniques de les fotografies aportades.

 

5. Termini i forma de presentació

1. El termini de presentació comença el dia de la publicació del concurs en el BOUA i acaba el 17 de maig de 2021 (23.59).

2. Les fotografies i la fitxa d'inscripció s'hauran d'enviar a través del següent formulari en línia. S'omplirà una sol·licitud per cadascuna de les fotos presentades.

 

6. Premis

1. La comissió de valoració seleccionarà sis fotografies. La decisió del jurat serà inapel·lable.

2. Es valorarà la creativitat, l'adecuació a la temàtica i l'estètica de les obres.

3. Cadascuna de les fotografies premiades rebrà 150 euros.

4. Els autors i autores solament podran rebre un premi.

5. Es podrà declarar desert el concurs o concedir un nombre inferior de premis.

6. Els premis estaran subjectes a la retenció de l'IRPF que marca la legislació vigent en el cas de premis.

7. La concessió del premi es comunicarà a les persones guanyadores el 20 de maig de 2021.

8. El lliurament dels premis es podrà fer en un acte organitzat a aquest efecte.

 

7. Comissió

La comissió que valorarà les obres presentades estarà formada per les persones següents:

  • Vicerectora d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social, o persona en qui delegue, qui presidirà.
  • Director del Secretariat de Responsabilitat Social, que assumirà les funcions de secretari.
  • Directora de la Càtedra de Cultura Gitana.
  • Dos estudiants de la UA.

 

8. Drets

Les persones participants de les fotografies assumeixen la responsabilitat pel que fa a l'autoria i originalitat de les imatges que presenten al concurs. D'acord amb el que preveu la Llei de propietat intel·lectual, les persones autores de les imatges, tant en el cas de les premiades com de les altres enviades, sens perjudici dels drets morals que els corresponen, cedeixen a la Universitat d'Alacant durant cinc anys de manera no exclusiva els drets patrimonials d'explotació de les imatges necessàries per a crear un banc d'imatges, de caràcter públic i gratuït, per a la visibilització de la comunitat gitana, sempre sense ànim de lucre i esmentant la persona autora, que seran utilitzades en activitats de sensibilització i formació universitària sobre la diversitat etnicocultural.

 

9. Consideracions finals

La participació en aquest concurs implica la total acceptació d'aquestes bases. L'incompliment de les bases del concurs podrà ser causa de desestimació i, si escau, del reintegrament dels premis, en els termes establits en la legislació de subvencions.

 

10. Marc legal i pressupostari

La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 900 € i està consignada en la clau orgànica 11.40.4B.00.01 del Vicerectorat d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

La subvención assignada a cada ajuda s'ajustara al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

L'incompliment per part de les beneficiàries i beneficiaris de les obligacions senyalades en aquesta convocatòria podrà donar lloc a la revocació del premi.

 

11. Confidencialitat

D'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, us comuniquem que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de participació en aquesta convocatòria.

La base de legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió feta en interès públic o en l'exercici dels poders públics conferits a la Universitat d'Alacant, i en el consentiment expressat en la sol·licitud de participació en aquesta.

En el marc dels tractaments esmentats, les vostres dades no podran ser cedides, excepte obligació legal.

Us informem que podeu exercir els vostres drets en relació amb el tractament de les dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre d'altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la Seu Electrònica https://seuelectronica.ua.es/va/index.html.

La informació addicional i detallada sobre Protecció de dades, els vostres drets i la Política de Privacitat de la Universitat d'Alacant, podeu consultar-la en l'enllaç següent:  https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html.

 

RECURSOS

Contra la convocatòria, les bases i tots els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de publicar-se, d'acord amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 6.4 de la llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta, davant de la rectora, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant les actuacions definitives dels jurats de valoració podrà interposar-se un recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant de la rectora com a òrgan competent per a resoldre'l.

No es podrà presentar recurs contra aquelles resolucions o actes que, per establir un termini d'esmenes, reclamacions o al·legacions, no siguen definitives. Les resolucions que es produïsquen després d'aquest tràmit sí que seran susceptibles del recurs corresponent.

 

Alacant, 22 d'abril de 2021

La rectora,

P.D. de firma, la vicerectora d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social

(Resolució de 22 de desembre de 2020)

Eva Espinar Ruiz