CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER LA QUAL S'OFEREIX PER A COBRIR, AMB CONTRACTE TEMPORAL, UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR PER A COL·LABORAR EN EL PROJECTE "ESTIMACIÓ DE FONTS QUE CONTRIBUEIXEN ALS NIVELLS DE PM10 A L'ENTORN DEL PORT D'ALACANT I EVOLUCIÓ 2020-2023" DE L'INSTITUT UNIVERSITARI D'ENGINYERIA DELS PROCESSOS QUÍMICS. REFERÈNCIA: I-PAS-26/21.

Data d'aprovació
06/05/2021
Data de publicació
07/05/2021
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER LA QUAL S'OFEREIX PER A COBRIR, AMB CONTRACTE TEMPORAL, UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR PER A COL·LABORAR EN EL PROJECTE "ESTIMACIÓ DE FONTS QUE CONTRIBUEIXEN ALS NIVELLS DE PM10 A L'ENTORN DEL PORT D'ALACANT I EVOLUCIÓ 2020-2023" DE L'INSTITUT UNIVERSITARI D'ENGINYERIA DELS PROCESSOS QUÍMICS. REFERÈNCIA: I-PAS-26/21.

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: dijous, 6 de maig de 2021

REFERÈNCIA: I-PAS-26/21

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER LA QUAL S'OFEREIX PER A COBRIR, AMB CONTRACTE TEMPORAL, UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR PER A COL·LABORAR EN EL PROJECTE "ESTIMACIÓ DE FONTS QUE CONTRIBUEIXEN ALS NIVELLS DE PM10 A L'ENTORN DEL PORT D'ALACANT I EVOLUCIÓ 2020-2023" DE L'INSTITUT UNIVERSITARI D'ENGINYERIA DELS PROCESSOS QUÍMICS.

 

La Universitat d'Alacant, d'acord amb el que s'estableix en la seua Normativa reguladora de les convocatòries per a la selecció de personal d'administració i serveis contractat en règim laboral en els projectes d'investigació, disponible en la següent direcció de la seua pàgina web: https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/normativa.html, aprovada per Consell de Govern de 22 de desembre de 2009 (BOUA de 15 de gener de 2010), així com en la Instrucció de Secretaria General i de la Gerència per la qual s'estableix l'obligatorietat d'utilitzar mitjans electrònics per a la presentació de sol·licituds, aportació de documentació, pagament de les taxes, les comunicacions, les notificacions i la resta de la tramitació en els processos de selecció per a la contractació temporal en règim laboral de personal d'administració i serveis, i la resta de la normativa general d'aplicació, convoca una oferta pública per a cobrir un lloc o diversos llocs de treball, d'acord amb les bases següents:

 

1a. Nombre de places: una.

 

2a. Característiques de la plaça:

- Lloc de treball: tècnic/a superior.

- Jornada: 19 hores/setmana en horari de matí/vesprada.

- Retribució: 667,71 € bruts mensuals més les pagues extres corresponents segons la normativa vigent (2 pagues extres anuals de 403,18 € cadascuna, o part proporcional per a períodes inferiors a l'any).

- Duració inicialment prevista del contracte: 2 mesos

En tot cas, la duració del contracte estarà vinculada a l'objecte de la present convocatòria, a la duració del projecte i a la seua disponibilitat pressupostària.

De conformitat amb el que preveu l'Acord del Consell de Govern de la Universitat d'Alacant, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'aprova el II Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de la Universitat d'Alacant, es fa constar que no hi ha infrarepresentació de cap dels gèneres en els llocs de tècnic/a superior contractats en règim laboral en els projectes d'investigació.

 

3a. Objecte: Col·laborar amb el projecte d'investigació "Estimació de fonts que contribueixen als nivells de PM10 a l'entorn del Port d'Alacant i evolució 2020-2023", fent les tasques següents:

- Anàlisi de contaminants orgànics (tècniques avançades d'extracció, purificació i anàlisi) en mostres de material particulat atmosfèric.

- Redacció d'articles científics en el camp de l'anàlisi de contaminants.

 

4a. Perfil de la plaça: Es valorarà:

- Experiència i Formació relacionada amb l'objecte de la convocatòria.

- Titulació. Es valorara l'Enginyeria Química o titulacions equivalents.

- Valencià.

 

5a. Requisits del personal aspirant: el compliment dels requisits relacionats a continuació haurà d'estar referit sempre a la data d'expiració del termini fixat per a la presentació d'instàncies i mantenir-se fins al dia de formalització del contracte:

- Estar en possessió del títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau o equivalent, o haver abonat els drets per a expedir-lo. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o equivalència.

- Estar en possessió del nivell C2 d'anglès, d'acord amb el que s'estableix en la normativa per la qual s'estableixen els certificats de coneixement de llengües estrangeres de la Universitat d'Alacant i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats, aprovada en Consell de Govern de 29/09/2020, BOUA de 29.09.2020.

En el cas de cursos realitzats pel Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant s'haurà d'acreditar l'equivalència d'aquests cursos amb el nivell del MCER. Per a açò s'haurà d'adjuntar fotocòpia del títol amb el seu revers, on conste tal circumstància. El personal de la UA també podrà acreditar-la a través del certificat electrònic disponible en UACloud/eAdministracio/Tràmits laborals/Certificat de Formació/ Certificat, on s'especifica aquesta equivalència.

- Tenir la nacionalitat espanyola o trobar-se en alguna de les situacions que arreplega l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic (BOE de 31 d'octubre). En el cas establit en el punt 4 d'aquest article, quan es requerisca la residència legal a Espanya, s'haurà d'estar en possessió d'aquesta en el moment de la formalització i signatura del contracte de treball.

- Tenir un coneixement adequat de qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana per a exercir les funcions del lloc de treball.

- Tenir complits 16 anys i no superar l'edat màxima de jubilació forçosa.

- Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques, per al que, amb caràcter previ a la signatura del contracte, s'haurà d'aportar certificat mèdic que acredite posseir aquestes capacitats i aptituds. A aquests efectes els reconeixements es podran realitzar a través dels serveis mèdics existents en el servei de prevenció de la Universitat d'Alacant.

- No estar inhabilitat per una sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de forma procedent, per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. En el supòsit de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmès a una sanció disciplinària o equivalent que impedisca l'accés a l'ocupació pública en els mateixos termes al seu estat.

 

6a. Presentació de sol·licituds: En virtut de la Instrucció de Secretaria General i de la Gerència de la Universitat d'Alacant per la qual s'estableix l'obligatorietat d'utilitzar mitjans electrònics, els qui desitgen prendre part en aquest procés de selecció presentaran, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA), la corresponent sol·licitud que es formalitzarà a través de la seu electrònica: https://seuelectronica.ua.es/va o en la següent adreça: https://cvnet.cpd.ua.es/eadmua/Tramites?pIdioma=valenciano, seleccionant el tràmit establit: Sol·licitud de places temporals per a projectes d'investigació.

En aquesta mateixa aplicació haurà d'adjuntar-se la documentació que s'indica en aquesta mateixa base escanejada en format JPG, JPEG, PDF, DOC o DOCX. Es recomana una resolució de 200ppp i escaneig en blanc i negre. La grandària màxima de tota la documentació a adjuntar no podrà superar els 100Mb.

Els mitjans electrònics que s'empraran en la tramitació de les sol·licituds seran els determinats en la Seu Electrònica. En la `Guia per al tràmit sol·licitud de places temporals per a projectes d'investigació', que es troba disponible en l'adreça següent de la pàgina web del Servei de Selecció i Formació, https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/plazas-temporales/actual/, pot consultar-se tota la informació relativa al procés de presentació de sol·licituds.

La Universitat d'Alacant garantirà almenys un punt d'accés general en Registre General, en el seu horari d'atenció al públic, a través del qual es facilite, de manera senzilla, l'accés electrònic a la informació i serveis de la seua competència, presentació de sol·licituds i recursos o l'accés a les notificacions i comunicacions.

Documentació digitalitzada que s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud. Hauran d'annexar-se en l'apartat `Documents adjunts', segons l'indicat en el punt 5 de la Guia per al tràmit sol·licitud de places temporals per a projectes d'investigació:

- DNI. Les persones aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'adjuntar el document que n'acredite la identitat, l'edat i la nacionalitat. La documentació requerida en aquest punt haurà de ser adjuntada en l'apartat `DNI' o `Un altre document identificatiu'.

- Títol acadèmic que es requereix per a poder participar en la convocatòria (base 5a) o resguard d'haver abonat els drets per a expedir-lo, que haurà de ser adjuntat en l'apartat `Titulació'.

- Model de Currículum de la Universitat d'Alacant per a Personal d'Administració i Serveis en Projectes d'Investigació, disponible en la següent direcció de la pàgina web de la Universitat: https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/impresos.html, que haurà de ser en adjuntat en l'apartat `Model currículum', i acompanyar la documentació acreditativa de tots els mèrits que s'hi al·leguen amb les següents especificacions:

- Per a l'apartat "1. Titulació: Nota mitjana ponderada de l'expedient": certificat acadèmic o fitxa informativa segellada per la secretaria del centre en la qual conste la mitjana obtinguda en la titulació corresponent. En el cas del títol de doctor, el certificat acadèmic ha de contenir el programa de doctorat, la qualificació de la tesi doctoral i les assignatures del període formatiu d'aquest.

En el cas d'un títol universitari estranger homologat a títol oficial universitari espanyol, s'ha d'aportar certificat acadèmic oficial i una declaració d'equivalència de nota mitjana, obtinguda segons el procediment que estableix el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

- Per a l'apartat "6. Activitats de caràcter professional":

o Experiència en una administració pública o universitat pública: Certificat - full de servei que continga tant el lloc i subgrup de titulació de la categoria/escala/cos en la qual s'han prestat els serveis, com la classe de personal empleat públic (Personal funcionari de carrera, personal funcionari interí, personal laboral o personal eventual).

En cap cas es valorarà l'experiència professional com a personal eventual, tal com s'estableix en l'article 19.6 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

o Experiència en el sector privat: Informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social i els contractes de treball.

En tots dos casos, quan la relació amb l'objecte i el perfil de la convocatòria no es desprenga de les dades que continga el certificat-full de servei o contracte de treball, s'ha de complementar amb un certificat de l'empresa en què consten les funcions desenvolupades.

o En el cas de les persones treballadores per compte propi o autònomes s'haurà d'aportar Informe de Vida Laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social i certificat de l'empresa o empreses amb les quals haja col·laborat on s'acredite l'obra o el servei realitzat.

- Per a l'apartat `7. Publicacions científiques i patents':

o Per a acreditar les publicacions científiques, s'haurà d'adjuntar la pàgina on conste l'autor o autors i el títol de la publicació o els enllaços verificables on es troben les publicacions, sempre que existisca l'accés a aquestes fonts de dades.

- Per a l'apartat '11. Coneixement de valencià i altres idiomes' s'adjuntarà fotocòpia del certificat que acredite el nivell d'anglès, d'acord amb el que s'estableix en la normativa per la qual s'estableixen els certificats de coneixement de llengües estrangeres de la Universitat d'Alacant i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats, aprovada en Consell de Govern de 29/09/2020, BOUA de 29.09.2020.

En el cas de cursos realitzats pel Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant s'haurà d'acreditar l'equivalència d'aquests cursos amb el nivell del MCER. Per a açò s'haurà d'adjuntar fotocòpia del títol amb el seu revers, on conste tal circumstància. El personal de la UA també podrà acreditar-la a través del certificat electrònic disponible en UACloud/eAdministracio/Tràmits laborals/Certificat de Formació/ Certificat, on s'especifica aquesta equivalència.

La documentació acreditativa dels mèrits al·legats en el currículum haurà de ser adjuntada en el seu apartat corresponent, segons s'indica en el punt 5 de la `Guia per al tràmit sol·licitud de places temporals PAS per a projectes d'investigació'.

La comissió no valorarà aquells mèrits aportats una vegada finalitzat el termini establit en la base 7a per a la presentació d'esmenes a la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos.

En qualsevol moment del procés, es podrà sol·licitar al personal aspirant la presentació dels originals dels documents presentats i, si escau, de la traducció per intèrpret jurat d'aquests.

 

7a. Relació de persones aspirants admeses i excloses: finalitzat el termini de presentació d'instàncies, es publicarà la relació provisional de persones aspirants admeses i excloses. A partir de l'endemà de la publicació, les persones interessades tindran un termini de 5 dies hàbils per a la presentació de possibles esmenes, accedint al seu expedient en administració electrònica, tal i conforme s'indica en l'apartat d'esmena de la `Guia per al tràmit sol·licitud de places temporals PAS per a projectes d'investigació'. Transcorregut aquest es publicarà la relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

 

8a. Comissió de Selecció: la Comissió encarregada de resoldre la convocatòria estarà composta per 5 membres i les persones suplents: presidenta o president, secretària o secretari i 3 vocals; la composició haurà d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat de les persones components, procurant una composició equilibrada entre dones i homes, llevat que no siga possible per raons fundades i objectives degudament motivades.

El nomenament dels membres es farà públic abans de l'acte de constitució.

La Comissió vetlarà perquè queden garantits els principis de mèrit, capacitat i igualtat d'oportunitats i tracte entre dones i homes.

 

9a. Sistema de selecció amb dues fases:

a) Barem de mèrits: la Comissió valorarà els mèrits al·legats pel personal aspirant en els currículums d'acord amb el barem que figura en l'annex II de la Normativa de la UA referenciada a l'inici de la convocatòria i amb l'acord previ dels criteris de valoració específics d'aquells apartats que ho requerisquen. Només poden ser considerats aquells mèrits obtinguts fins al dia en què finalitze el termini de presentació d'instàncies que estableix la base 6a.

b) Entrevista personal la finalitat de la qual serà la de valorar l'adequació de l'aspirant per a ocupar el lloc de treball oferit. Es puntuarà de 0 a 5 punts i per a la seua realització es convocarà al personal aspirant amb una antelació mínima de 4 dies hàbils, indicant en aquesta convocatòria si es realitzarà de manera presencial o mitjançant videoconferència, així com les instruccions per a la seua realització i mitjans tècnics necessaris.

Els resultats provisionals de les dues fases, en la primera s'inclouran els criteris de valoració específics del barem, es publicaran amb un termini de reclamacions establit per la Comissió de, com a mínim, 3 dies hàbils. Contra aquests resultats provisionals, les persones interessades tindran la possibilitat de presentar reclamacions, accedint al seu expedient en administració electrònica, tal i conforme s'indica en l'apartat de reclamacions de la `Guia per al tràmit sol·licitud de places temporals PAS per a projectes d'investigació'. Vistes les reclamacions o transcorregut l'esmentat termini sense haver-se'n presentat cap, es publicaran els resultats definitius.

 

10a. Adjudicació: la Comissió, per a l'elaboració de la proposta d'adjudicació, sumarà les puntuacions obtingudes i les ordenarà de major a menor; la proposta d'adjudicació correspondrà a l'aspirant amb major puntuació. En el cas que en la base 2a s'haja fet constar la infrarepresentació d'algun dels gèneres i es produïsca un empat en la puntuació total del procés, per a dirimir aquest empat s'aplicaran les Instruccions per a resoldre empats en processos selectius, aprovades en el Consell de Govern de 26 d'octubre de 2016 (BOUA de 28 d'octubre).

La proposta de la Comissió s'elevarà a la Rectora, per a la seua adjudicació, després de la qual es formalitzarà un contracte laboral a través del Servei de Gestió de Personal; les condicions de treball d'aquest podran sofrir modificacions substancials a l'empara dels articles 41 i 12.4.e) de l'Estatut dels treballadors.

En vista dels resultats de l'aplicació del sistema de selecció, i en cas d'evidenciar-se la inadequació dels mèrits del personal aspirant al perfil i l'objecte de la convocatòria, es podrà declarar motivadament la no adjudicació del lloc convocat.

 

11a. Informació i notificacions a les persones aspirants: D'acord amb el que es preveu en l'article 45.1 b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, les publicacions detallades en aquestes bases, així com la informació d'altres actes que es deriven de la present convocatòria i que requerisquen publicació, inclosos els recursos en via administrativa, es realitzaran en Seu electrònica, en l'apartat "Altres documents generals" de l'expedient de l'aspirant associat a aquesta convocatòria i podran consultar-se, a títol informatiu, en la direcció de la pàgina web del Servei de Selecció i Formació següent:

https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/plazas-temporales/actual, substituint a la notificació a les persones interessades i produint els mateixos efectes. En aquesta mateixa adreça es troben la resta d'informació general referent a la convocatòria i l'accés a tota la normativa i la legislació que s'hi esmenta.

En el cas d'haver de realitzar alguna notificació individual es realitzarà a través del sistema de notificació electrònica de la UA.

 

12a. Protecció de dades de caràcter personal: Les dades de caràcter personal que consten en la sol·licitud seran tractats per la Universitat d'Alacant, en el seu caràcter de responsable i incorporats a l'activitat de tractament "160 - Gestió de Processos Selectius i Provisió de Llocs de treball". La finalitat d'aquest tractament de dades personals serà la gestió i resolució de la convocatòria. La legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió d'interès públic i en el consentiment de la persona interessada.

En el marc dels tractaments esmentats, les seues dades no se cediran a tercers excepte obligació legal.

Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seues dades, quan procedisquen, davant la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la seua Seu Electrònica (https://seuelectronica.ua.es/va/).

 

13a. Recursos: contra la convocatòria, les bases d'aquesta i els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que hi siga competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableixen l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i el 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament s'hi podrà interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria, davant la rectora, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere convenient.

Contra les actuacions definitives de la Comissió de Valoració, es podrà interposar el recurs d'alçada que preveu l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de les seues publicacions o notificacions. El recurs es podrà interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant la rectora com a òrgan competent per a resoldre'l.

La interposició dels recursos de reposició i/o alçada, haurà de realitzar-se a través de l'expedient del personal aspirant en administració electrònica, tal i conforme s'indica en l'apartat de recursos de la `Guia per al tràmit sol·licitud de places temporals PAS per a projectes d'investigació'.

No es podrà presentar recurs davant d'aquelles resolucions o actes que, per establir un termini d'esmenes, reclamacions o al·legacions, no siguen definitives. Les resolucions que es produïsquen després d'aquest tràmit, sí que seran susceptibles del recurs corresponent.

 

Alacant, 6 de maig de 2021

La Rectora,

El Vicerector d'Investigació

P.D. (Resolució de 22 de desembre de 2020)

Juan Mora PastorPastor