CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER LA QUAL S'OFEREIX PER A COBRIR AMB CONTRACTE TEMPORAL, UNA PLAÇA DE PERSONAL COLABORADOR JUNIOR PER AL PROJECTE: "NOVA SOLUCIÓ INTEGRAL PER A FONAMENTACIONS SUPERFICIALS D'AEROGENERADORS" DEL DEPARTAMENTO ENGINYERIA CIVIL. REFERÈNCIA: I-PI 20-21.

Data d'aprovació
06/05/2021
Data de publicació
07/05/2021
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER LA QUAL S'OFEREIX PER A COBRIR AMB CONTRACTE TEMPORAL, UNA PLAÇA DE PERSONAL COLABORADOR JUNIOR PER AL PROJECTE: "NOVA SOLUCIÓ INTEGRAL PER A FONAMENTACIONS SUPERFICIALS D'AEROGENERADORS" DEL DEPARTAMENTO ENGINYERIA CIVIL. REFERÈNCIA: I-PI 20-21.

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: dijous, 6 de maig de 2021

REFERÈNCIA: I-PI 20-21

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER LA QUAL S'OFEREIX PER A COBRIR AMB CONTRACTE TEMPORAL, UNA PLAÇA DE PERSONAL COLABORADOR JUNIOR PER  AL PROJECTE: "NOVA SOLUCIÓ INTEGRAL PER A FONAMENTACIONS SUPERFICIALS D'AEROGENERADORS" DEL    DEPARTAMENTO ENGINYERIA CIVIL

 

Organisme finançador: Ministeri de Ciència e Innovació

Referencia: RTC2019-006964-3

 

La Universitat d'Alacant d'acord amb el que estableix la seua Normativa reguladora de les convocatòries per a la selecció de personal investigador contractat en règim laboral temporal i la seua contractació, aprovada pel Consell de Govern de 29 de maig de 2013, (BOUA de 6 de juny de 2013) i modificada pel Consell de Govern de 28 de maig de 2020 (BOUA de 28 de maig), i la Instrucció de la Secretaria General i de la Gerència per la qual s'estableix l'obligatorietat d'utilitzar mitjans electrònics per a la presentació de sol·licituds, aportació de documentació, pagament de les taxes, les comunicacions, les notificacions i la resta de la tramitació en els processos de selecció per a la contractació temporal en règim laboral de personal d'administració i serveis i de personal investigador i altra normativa general d'aplicació, convoca oferta pública per a cobrir lloc/s de treball, d'acord amb les bases següents:

 

1. Nombre de places: Una

 

2. Característiques de la plaça.

- Figura: Col·laborador/a júnior

- Jornada: 37,5 hores/setmana,  en horari de matí

- Retribució: 1.172 € bruts/mensuals (més pagues extra corresponents segons la normativa vigent)

- Duració inicialment prevista del contracte: 3 meses

En tot cas, la duració del contracte estarà vinculada a la duració del projecte i a la seua disponibilitat pressupostària.

De conformitat amb el que preveu l'acord de Consell de Govern de 17 de desembre de 2013, pel qual s'aprova el II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la Universitat d'Alacant, es fa constar que existix infrarepresentació de dones en la categoria de Col·laborador/a júnior. La Universitat d'Alacant, compromesa amb el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, anima especialment el col·lectiu de dones a participar en aquesta convocatòria atesa la infrarepresentació existent  en aquesta categoria.

 

3. Objecte.

Col·laborar en el projecte d'investigació "Nova solució integral per a fonamentacions superficials d'aerogeneradors" realitzant les funcions següents:

- Estudi dels diferents escenaris de demanda de la nova solució de fonamentació d'aerogenerador.

- Desenvolupament de proves específiques en laboratori per a la caracterització del comportament dels nous formigons a emprar.

- Disseny, fabricació i assaig de nous dosatges de UHPC.

- Desenvolupament d'una eina per a la modelització del comportament de les noves fonamentacions d'aerogeneradors amb el nou UHPC.

- Execució de proves a escala real de la solució adoptada.

- I qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de l'execució del projecte

 

4. Perfil de la Plaça. Es valorarà:

- Experiència i formació relacionades amb l'objecte de la convocatòria i en:

a) Assajos de caracterització de propietats de materials base ciment.

b) Durabilitat de formigons

c) Comportament mecànic de formigons

d) Tècniques no destructives en materials base ciment.

e) Coneixement d'Inglés i altres idiomes d'interés científic

 

5. Requisits del personal aspirant.

El compliment dels requisits relacionats a continuació haurà d'estar referit sempre a la data d'expiració del termini fixat per a la presentació d'instàncies i mantindre's fins a la data de formalització del contracte.

- Estar en possessió de la titulació de 'i) Enginyeria de Camins, Canales i Ports o ii) Grau en Enginyeria Civil més màster en Enginyeria de Camins, Canales i Ports.

- Tenir la nacionalitat espanyola  o trobar-se en alguna de les situacions que arreplega l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic (BOE de 31 d'octubre). En el cas establit en el punt 4 d'aquest article, quan es requerisca la residencia  legal a Espanya, s'haurà  d'estar en possessió d'aquesta en el moment de la formalització i signatura del contracte de treball.

- Tenir un coneixement adequat de qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana per a l'exercici del lloc de treball.

- Tenir complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

- Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques, per al que, amb caràcter previ a la signatura del contracte, s'haurà d'aportar certificat mèdic que acredite posseir aquestes capacitats i aptituds. A aquests efectes els reconeixements es podran realitzar a través dels serveis mèdics existents en el servei de prevenció de la Universitat d'Alacant.

- No haver sigut separada o separat per mitjà d'expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a què exercien en el cas del personal laboral, en el que haguera sigut separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se en situació d¿inhabilitació o equivalent ni haver sigut sotmesa o sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

 

6. Presentació telemàtica de sol·licituds

Els que vulguen prendre part en  el procés de selecció presentaran en el termini de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA), la sol·licitud corresponent, que haurà de ser formalitzada a través de la Seu Electrònica, (https://seuelectronica.ua.es/) Tràmits-Sol·licitud de places de personal investigador per a projectes d'investigació o accedint a l'adreça següent:

En aquesta mateixa aplicació caldrà adjuntar la documentació que s'indica en aquesta base 6.1.

Haurà d'adjuntar-se escanejada en format JPG, PDF, DOC i DOCX. Es recomana una resolució de 200ppp i escaneig en blanc i negre. La mida màxima de tota la documentació a adjuntar no podrà superar els 100 Mb.

Els mitjans electrònics que s'empraran en la tramitació de les sol·licituds seran els determinats en la Seu Electrònica.  En "Instruccions per a emplenar i presentar la sol·licitud E-administració"  que es troba disponible en la pàgina web del Servei de Selecció i formació, Accés PDI es pot consultar tota la informació relativa al procés de presentació de sol·licituds.

La Universitat d'Alacant garantirà almenys un punt d'accés general en el Registre General, en el seu horari d'atenció al públic, a través del qual es facilite, de manera senzilla, l'accés electrònic a la informació i serveis de la seua competència, presentació de sol·licituds i recursos  o l'accés a les notificacions i comunicacions.

6.1. Documentació digitalitzada a adjuntar a la sol·licitud. Hauran d'annexar-se en l'apartat «Documents adjunts» de l'aplicació informàtica:

- Còpia del DNI o del NIE; si no disposen d'aquest últim, còpia del document del seu país d'origen que acredite la seua identitat, edat i nacionalitat. La documentació requerida en aquest punt haurà de ser adjuntada seleccionant en tipus de document «DNI» o «Un altre document identificatiu d'identitat»

- Còpia del títol acadèmic que es requereix per a poder participar en la convocatòria o de la certificació acadèmica que acredite haver realitzat tots els estudis per obtenir-lo i haver abonat els drets per a l'expedició del títol. En els títols de doctorat, en el cas en què es requerisca una determinada especialitat, si aquesta no figura en el títol que es presenta, s'haurà d'adjuntar la certificació acadèmica que continga el programa de doctorat i les assignatures del període formatiu d'aquest. La documentació requerida en aquest punt haurà de ser adjuntada seleccionant en tipus de document «Requisit de titulació»

- En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, s'haurà de presentar la fotocòpia de la credencial que acredite la seua homologació o equivalència, o si escau, de l'admissió o matrícula a un programa de doctorat espanyol (els documents acreditatius de la titulació que es presenten en un idioma diferent d'algun dels oficials a la Comunitat Valenciana, hauran d'anar acompanyats de traducció per intèrpret jurat). La documentació requerida en aquest punt haurà de ser adjuntada seleccionant en tipus de document «Requisit de titulació»

- Model de currículum de la Universitat d'Alacant per a personal investigador en projectes d'investigació, disponible en la mateixa pàgina  web haurà d'annexar-se en l'apartat «Model de CV» i còpies dels documents que acrediten els mèrits al·legats; i per a l'apartat «12. Activitats de caràcter professional», s'acompanyarà, a més, de l'informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i els contractes de treball o certificat de serveis prestats, cas de ser ocupació pública. Totes les còpies dels documents acreditatius del currículum s'hauran d'incloure en els apartats I. a IV de l'aplicació informàtica. Es podran agrupar tots els documents corresponents a un apartat i adjuntar-se en un únic document.

- Còpia de les CERTIFICACIONS ACADÈMIQUES, en la qual consten les qualificacions obtingudes en les titulacions oficials que posseïsca (si no es presentara no podrà ser valorada en l'apartat corresponent del barem), hauran d'annexar-se en l'apartat «Certificació acadèmica» de l'aplicació informàtica.

En qualsevol moment del procés es podrà sol·licitar a la persona aspirant la presentació dels originals dels documents presentats i, si escau, de la traducció per intèrpret jurat d'aquests. 

 

7. Notificacions a aspirants. D'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre esmentada anteriorment, les publicacions detallades en aquestes bases, així com la informació d'altres actes que es deriven d'aquesta convocatòria que requerisquen publicació, incloent-hi els recursos en via administrativa, a l'efecte de notificació es realitzaran en Seu Electrònica/ Carpeta d'Expedients en l'apartat "Altres documents generals", substituint a la notificació a les persones interessades i produint els mateixos efectes.

Es podran consultar a títol informatiu en la pàgina web del Servei de Selecció i Formació-Accés PDI https://s.ua.es/9rMo

En aquesta mateixa direcció es troba la resta d'informació general referent a la convocatòria i l'accés a tota la normativa i legislació esmentada en aquesta.

En el cas d'haver de realitzar alguna notificació individual es realitzarà a través del sistema de notificació electrònica de la UA.

 

8. Relació de persones admeses i excloses. Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, es publicarà, en Seu Electrònica, la relació provisional de persones admeses i excloses. A partir de l'endemà de publicar-se les persones interessades tindran un termini de 5 dies hàbils per a la presentació d'esmenes o reclamacions, que tramitaran accedint al seu expedient electrònic. No s'admetrà documentació acreditativa dels mèrits una vegada finalitzat aquest termini.

Transcorregut aquest, es publicarà, en Seu Electrònica, la relació definitiva de persones admeses i excloses.

 

9. Comissió de Selecció. La comissió encarregada de resoldre la convocatòria estarà composta per 5 membres de ple dret i els seus suplents, més una observadora o un observador per cada sindicat present en la taula negociadora proposat per aquests, que tindrà veu, però no vot.

El nomenament dels membres es farà públic abans de l'acte de constitució en Seu Electrònica.

La comissió vetlarà perquè queden garantits els principis de mèrit, capacitat i d'igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes, així com la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat adoptant en el procediment les oportunes mesures d'adaptació a les seues necessitats.

 

10. Sistema de selecció. Constarà de dues fases:

a) Baremació de mèrits: La Comissió valorarà els mèrits al·legats pel personal aspirant en el currículum, una vegada acordats els criteris de valoració específics ajustats als criteris generals, que figuren en l'annex de la normativa de la UA referenciada a l'inici de la convocatòria. Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts fins a la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies establit en la base 6.

b) Entrevista personal, la finalitat de la qual serà la de valorar l'adequació del personal aspirant per a ocupar el lloc de treball oferit. La Comissió podrà acordar la seua realització de manera presencial o no presencial Per a la seua realització li'ls convocarà, a través de Seu Electrònica, amb una antelació mínima de 4 dies hàbils. Tindrà caràcter obligatori, pel que si alguna o algun aspirant convocat no es persona en el dia, lloc (físic o virtual, segons si el desenvolupament és presencial o no presencial) i hora establits, es consideraran decaiguts en els seus drets. Es puntuarà de 0 a 1 punt.

En el cas que l'entrevista o prova es convoque de manera presencial, si algun aspirant es troba en alguna de les situacions derivades de la COVID-19, descrites en l'Acord de taula negociadora de 28 d'octubre de 2020, haurà de comunicar-ho en el temps i la forma prevista en aquest acord a l'efecte de que la Comissió adopte la decisió que considere oportuna. La justificació acreditativa de la situació en què es trobe l'aspirant, si no es pot presentar juntament amb l'escrit de comunicació, s'haurà de realitzar en els 5 dies hàbils següents.

Els resultats provisionals d'ambdós  fases, junt amb els criteris de valoració específics del barem, es publicaran, en Seu Electrònica, amb un termini de reclamacions, establit per la Comissió de, almenys, 3 dies hàbils. Vistes les reclamacions, o transcorregut l'esmentat termini sense haver-se'n presentat cap, es publicaran els resultats definitius.

Realitzada la proposta de provisió definitiva, que es farà pública en Seu Electrònica,  la Comissió podrà constituir una relació de reserva d'ocupació amb la resta d'aspirants, ordenada per puntuació de major a menor, que podrà utilitzar-se en cas de renúncia de la persona adjudicatària, la seua baixa definitiva o per a cobrir necessitats posteriors de places amb les mateixes característiques per al mateix projecte.

 

11. Adjudicació. La comissió, per a l'elaboració de la proposta d'adjudicació sumarà les puntuacions obtingudes i les ordenarà de més a menys, i la proposta d'adjudicació correspondrà a l'aspirant amb una puntuació més elevada. En el cas que en la base 2a s'haja fet constar infrarepresentació d'algun dels gèneres i es produïra un empat en la puntuació total del procés, per a dirimir aquest empat s'aplicaran les Instruccions per a resoldre empats en processos selectius, aprovades en Consell de Govern de 26 d'octubre de 2016 (BOUA de 28 d'octubre).

La proposta de la comissió s'elevarà a la rectora, per a la seua adjudicació, que es farà pública en Seu Electrònica, després de la qual es formalitzarà contracte laboral a través del Servei de Gestió de Personal Docent i les condicions de treball del qual de podran ser objecte de modificacions substancials a l'empara dels articles 12.4.e) i 41 de l'Estatut dels treballadors.

A la vista dels resultats de l'aplicació del sistema de selecció, i en cas d'evidenciar-se la inadequació dels mèrits del personal aspirant al perfil i objecte de la convocatòria, es podrà declarar motivadament la no adjudicació del lloc convocat.

 

12. Protecció de dades personals. Les dades de caràcter personal que consten en la sol·licitud seran tractades per la Universitat d'Alacant, en el seu caràcter de responsable i incorporades a l'activitat de tractament «113 ¿Convocatòries de concurs per a la provisió de places de personal investigador». La finalitat d'aquest tractament de dades personals serà la gestió i resolució de la convocatòria. La legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió d'interès públic i en el consentiment de l'interessat.

En el marc dels tractaments esmentats, les vostres dades no se cediran a tercers excepte obligació legal.

Podeu exercitar els vostres drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades, si escau, davant la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la seua Seu Electrònica (https://seuelectronica.ua.es).

 

13. Recursos. Contra aquesta convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que se'n deriven, que agoten la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu dels d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 6.4 de la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d'universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta, davant la rectora, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la llei 39/2015. Tot això sens perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions de la Comissió de Selecció es podrà interposar un recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les seues publicacions o notificacions. El recurs es podrà interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant la rectora com a òrgan competent per a resoldre'l.

No es podrà presentar recurs davant d'aquelles resolucions o actes que, per establir un termini d'esmenes, reclamacions o al·legacions, no siguen definitives. Les resolucions que es produïsquen després d'aquest tràmit sí que seran susceptibles del recurs corresponent.

 

La rectora

P.D. (Resolució rectoral 22/12/2020)

El vicerector d'Investigació

Juan Mora Pastor