AJUDES A L'ALUMNAT DEL TÍTOL D'ESPECIALISTA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA CULINÀRIA, MARIDATGES, ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT (UA) PER A SUFRAGAR DESPESES REALITZADES DE MATRÍCULA. CURS ACADÈMIC 2020/21. (SUFRAGADA PEL PROGRAMA D'ESTUDIS PROPIS EN ARRÒS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA)

Data d'aprovació
07/05/2021
Data de publicació
10/05/2021
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: AJUDES A L'ALUMNAT DEL TÍTOL D'ESPECIALISTA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA CULINÀRIA, MARIDATGES, ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT (UA) PER A SUFRAGAR DESPESES REALITZADES DE MATRÍCULA. CURS ACADÈMIC 2020/21. (SUFRAGADA PEL PROGRAMA D'ESTUDIS PROPIS EN ARRÒS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA)

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: divendres, 7 de maig de 2021

AJUDES A L'ALUMNAT DEL TÍTOL D'ESPECIALISTA EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA CULINÀRIA, MARIDATGES, ARROSSOS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT (UA) PER A SUFRAGAR DESPESES REALITZADES DE MATRÍCULA. CURS ACADÈMIC 2020/21. (SUFRAGADA PEL PROGRAMA D'ESTUDIS PROPIS EN ARRÒS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA)

 

Objecte

L'objecte d'aquestes ajudes és sufragar parcialment despeses de matrícula de l'alumnat de l'Especialista en Ciència i Tecnologia Culinària, Maridatges, Arrossos i Alta Cuina Mediterrània de la Universitat d'Alacant (UA), en règim de concurrència competitiva, en el curs acadèmic d'aquesta convocatòria.

 

Finalitat

La finalitat d'aquesta ajuda és evitar l'exclusió dels estudis superiors a la Universitat d'Alacant per raons econòmiques, i prestar una atenció especial a les persones amb càrregues familiars, víctimes de la violència de gènere i persones amb dependència i/o discapacitat, i garantir-los així l'accés i la permanència en els estudis universitaris.

 

Persones beneficiàries

Podrà sol·licitar l'ajuda l'alumnat matriculat en Especialista en Ciència i Tecnologia Culinària, Maridatges, Arrossos i Alta Cuina Mediterrània de la Universitat d'Alacant.

 

Quantitat de les ajudes

La quantitat de l'ajuda serà de 1.000 euros, quantitat corresponent a part de les despeses de matrícula.

 

Nre. d'ajudes que s'ofereixen

UNA

 

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils i s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA.

 

Requisits

Estar matriculada o matriculat en el curs 2020/21 en Especialista en Ciència i Tecnologia Culinària, Maridatges, Arrossos i Alta Cuina Mediterrània de la Universitat d'Alacant (UA), en 30 crèdits ECTS.

La percepció d'una ajuda dins d'aquesta convocatòria és incompatible amb altres beques o ajudes de matrícula finançades amb fons públics o privats amb la mateixa finalitat.

 

Sol·licituds

Les sol·licituds per a aquesta convocatòria d'ajuda hauran d'emplenar-se en el model que estarà disponible en l'adreça següent del Programa d'Estudis Propis en Arròs i Alta Cuina Mediterrània (https://masterarrocesyaltacocina.ua.es/).

En el formulari de sol·licitud s'indicarà expressament si s'ha sol·licitat o no qualsevol altra ajuda pública o privada, i caldrà indicar-hi quina segons el cas, si escau. En el moment que es comprovara que la informació facilitada no és veraç, això implicaria l'exclusió de la persona sol·licitant d'aquesta convocatòria.

El formulari de sol·licitud, una vegada emplenat i signat, anirà dirigit al PROGRAMA D'ESTUDIS PROPIS EN ARRÒS I ALTA CUINA MEDITERRÀNIA APLICADA (Secretaria de la Seu Universitària Ciutat d'Alacant, C/ Ramón i Cajal, núm. 4, CP: 03001, Alacant) i es presentarà en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o en els registres auxiliars, acompanyat de la documentació:

- Curriculum vitae complet

- Vida laboral

- Documents oficials que permeten conèixer les dades familiars i el nivell de renda de les persones sol·licitants.

- Acreditació dels ingressos econòmics de la unitat familiar (en el cas d'alumnat espanyol, l'última declaració de l'IRPF de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar amb la qual conviu la persona sol·licitant, o si escau, certificació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) de no existir obligació de presentar la declaració de l'IRPF de totes les persones anteriors).

- Títol de família nombrosa (si escau).

Les persones interessades que presenten sol·licitud d'ajuda en aquesta convocatòria autoritzen la Universitat d'Alacant a sol·licitar informació a la Secretaria de Centre de Formació Contínua sobre el cost de la matrícula d'Especialista en Ciència i Tecnologia Culinària, Maridatges, Arrossos i Alta Cuina Mediterrània i/o màster en Arrossos i Alta Cuina Mediterrània Aplicada i la situació del seu expedient, i a la Unitat de Beques sobre la tramitació d'altres beques i ajudes públiques sol·licitades per la persona interessada.

 

Obligacions

L'alumnat beneficiari està obligat a pagar l'import de total de la matrícula i a complir els requisits i condicions de la convocatòria.

 

Criteris d'adjudicació de les ajudes.

Les ajudes seran concedides a aquelles persones que obtinguen la màxima valoració en sumar les puntuacions dels apartats següents.

- Valoració del curriculum vitae que li ha donat accés als estudis: Fins a 3 punts.

La valoració del curriculum vitae es farà com segueix:

1. Formació acreditada relacionada amb gastronomia, restauració: 1 punt

2. Experiència laboral acreditada com a cuiner o cuinera, xef: 1,5 punts

3. Altres mèrits rellevants: 0,5 punts

Les qualificacions que haja obtingut fins al moment en el títol propi no podran ser tingudes en compte per a la concessió de la beca.

- Valoració de les dades econòmiques i familiars: Fins a 1 punt.

Seran excloses les persones candidates que hagen obtingut una altra ajuda amb fons públics o privats per a la mateixa finalitat o hagen obtingut una beca, ajuda o contracte en les bases dels quals s'arreplegue l'exempció de taxes acadèmiques del màster cursat. Per a això, se sol·licitarà declaració jurada de no ser o haver sigut beneficiària o beneficiari d'altres ajudes finançades amb fons públics o privats per a la mateixa finalitat.

 

Comissió avaluadora

Las sol·licituds admeses seran avaluades per una Comissió Avaluadora integrada pel vicerector d'Estudis, Qualitat i Llengües, la directora del Centre de Formació Contínua, la directora del Secretariat d'Estudis, la secretària del Centre de Formació Contínua i un representant del Centre, Departament o Institut responsable del títol. La Comissió estarà presidida pel vicerector d'Estudis, Qualitat i Llengües o persona en qui delegue, i actuarà com a secretària de la Comissió la secretària del Centre de Formació Contínua.

 

Notificacions

Atès el principi de transparència arreplegat en la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i al que disposa l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les publicacions detallades en aquestes bases es faran en l'adreça web del Programa d'Estudis Propis en Arròs i Alta Cuina Mediterrània (https://masterarrocesyaltacocina.ua.es/) fet que substitueix la notificació a les persones interessades i té els mateixos efectes.

 

Marc legal i pressupostari

La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 1.000€ i serà sufragada amb càrrec al capítol IV orgànica 20804B0001 de crèdits del pressupost del PEP en Arròs i Alta Cuina Mediterrània. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disposició de liquiditat de la UA.

La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

 

Resolució

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació de les bases, per la qual cosa les persones beneficiàries de les ajudes quedaran obligades a l'estricte compliment d'aquestes.  

L'incompliment de les normes i els requisits establits en aquestes bases, com també les altres causes establides en la legislació de subvencions, seran causa de reintegrament total de les ajudes concedides.

El termini de resolució és d'un mes màxim comptador des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds

La resolució del procediment serà notificada a les persones interessades d'acord amb el que preveuen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant la publicació en la pàgina web del Programa d'Estudis Propis en Arròs i Alta Cuina Mediterrània (https://masterarrocesyaltacocina.ua.es/)

 

Pagament de l'ajuda

S'abonarà mitjançant transferència bancària.

A partir de la data de resolució, s'abonarà la dotació de l'ajuda en el compte bancari consignat en l'imprès de sol·licitud.

A l'ajuda, s'hi aplicarà la retenció que marque la legislació vigent en matèria fiscal.

 

Justificació de les ajudes per part de les persones beneficiàries

La justificació de la destinació de l'ajuda al compliment de la seua finalitat, serà prèvia a la concessió, mitjançant la comprovació dels requisits exigits per a l'adjudicació.

 

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, es fa constar que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades en el formulari de sol·licitud, i també aquelles contingudes en la documentació que l'acompanye, amb la finalitat de registrar i gestionar acadèmicament i administrativa la participació de la persona sol·licitant en aquesta convocatòria.

La legitimació d'aquest tractament es basa en l'interès públic de la convocatòria i en el consentiment expressat en la sol·licitud de participació en aquesta.

En el marc dels tractaments esmentats, les vostres dades no podran ser cedides, excepte obligació legal.

Us informem que podeu exercir els vostres drets en relació amb el tractament de les vostres dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la Seu Electrònica (https://seuelectronica.ua.es).

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades, els vostres drets i la Política de Privacitat de la Universitat d'Alacant en l'enllaç següent: https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html

 

Recursos

Contra la convocatòria, les bases i tots els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu d'Alacant que siga competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de publicar-se, d'acord amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 6.4 de la llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta, davant de la rectora, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions definitives de la Comissió Avaluadora, podrà interposar-se un recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant de la rectora com a òrgan competent per a resoldre'l.

No es podrà presentar recurs davant d'aquelles resolucions o actes que, per establir un termini d'esmenes, reclamacions o al·legacions, no siguen definitives. Les resolucions que es produïsquen després d'aquest tràmit sí que seran susceptibles del recurs corresponent.

 

Alacant, 7 de maig del 2021

La rectora,

PD de signatura, el vicerector d'Estudis, Qualitat i Llengües

(Resolució de 22 de desembre del 2020)

Francisco José Torres Alfosea