BEQUES PER A REALITZAR CURSOS D'IDIOMES EN EL CENTRE SUPERIOR D'IDIOMES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Data d'aprovació
18/11/2021
Data de publicació
19/11/2021
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: BEQUES PER A REALITZAR CURSOS D'IDIOMES EN EL CENTRE SUPERIOR D'IDIOMES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: dijous, 18 de novembre de 2021

BEQUES PER A REALITZAR CURSOS D'IDIOMES EN EL CENTRE SUPERIOR D'IDIOMES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT.

CURS 2021-2022

Resolució rectoral de 19 de novembre de 2021, per la qual s'estableixen les bases reguladores i es convoquen beques per a realitzar cursos d'idiomes en el Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant, per a estudiants que cursen ensenyaments oficials de Grau en el curs acadèmic 2021/2022 en la Universitat d'Alacant.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

El coneixement d'idiomes contribueix de manera essencial a la formació integral de l'estudiantat. L'aprenentatge s'ha convertit en un objectiu fonamental de les polítiques de formació perquè afavoreix la lliure circulació, la comunicació i l'ampliació de les oportunitats laborals.

Aquesta convocatòria està destinada a concedir ajudes per a la realització de cursos d'idiomes per part de l'estudiantat de la Universitat d'Alacant (d'ara endavant, UA) en el Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant (d'ara endavant, CSI).

1. Objectiu

L'objectiu d'aquestes ajudes és fomentar l'aprenentatge d'idiomes entre l'estudiantat de la UA, especialment entre estudiants que cursen estudis de Grau.

2. Persones beneficiàries

Podrà sol·licitar aquestes beques l'estudiantat que curse ensenyaments que conduïsquen a títols oficials de grau en la Universitat d'Alacant i els centres adscrits, en el curs 2021/2022, i que reunisquen els requisits següents:

2.1 Haver-se inscrit en els cursos d'idioma del segon quadrimestre del curs 2021-2022 en el Centre Superior d'Idiomes.

2.2 Estar matriculat/da en estudis oficials de grau de la UA en el moment de realitzar el curs en el CSI.

3. Nombre de beques i dotació

Es concedirà un màxim de 400 beques que s'atorgaran per rigorós ordre de puntuació aplicant els criteris arreplegats en aquesta convocatòria.

L'import de la beca serà del 100% de la taxa del curs d'idiomes.

En el cas dels cursos corresponents als programes de cursos intensius que inclouen diferents nivells (A2-B1, A1-B1) en els idiomes de francès i italià, l'import de la beca serà únicament la taxa de la part corresponent a un únic nivell.

L'ajuda s'obtindrà per part de les persones beneficiàries mitjançant l'exempció del pagament de la taxa del curs d'idiomes.

4. Marc legal i pressupostari

La dotació de les ajudes, d'un màxim de 120.000,00 euros, serà sufragada amb càrrec al capítol IV (orgànica 50.10.4B.00.04) de crèdits del pressupost del centre de despesa del Servei d'Alumnat. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la Universitat d'Alacant.

Una vegada resolta la convocatòria, la Universitat d'Alacant compensarà al Centre Superior d'Idiomes l'import de la taxa del curs d'idiomes de les persones beneficiàries.

La subvenció assignada s'ajustarà a allò que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la Universitat d'Alacant i allò que aquesta convocatòria estableix.

5. Incompatibilitat de les beques

La percepció d'aquestes ajudes no serà compatible amb una altra mena d'ajudes o formes de finançament, per a la mateixa finalitat, qualsevol que siga l'origen, públic o privat, a les quals puga accedir l'alumnat per a un mateix curs.

6. Termini i procediment de sol·licitud

L'estudiantat que sol·licite beca podrà formalitzar la matrícula en el curs sense el pagament previ de la taxa del curs.

El termini per a sol·licitar l'ajuda s'inicia l'1 de desembre de 2021 i finalitza el 10 de febrer de 2022.

Les sol·licituds presentades fora del termini establit en la convocatòria seran excloses del procediment de concessió.

La inscripció serà únicament telemàtica.

L'estudiantat interessat a sol·licitar l'ajuda haurà d'emplenar el formulari de sol·licitud publicat en la pàgina web següent: https://sa.ua.es/becas/    

En tractar-se d'una ajuda que no està exempta de tributar pel Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, serà necessari lliurar degudament emplenat i signat, durant el termini de sol·licitud corresponent, el document de comunicació de dades al pagador a l'efecte del IRPF (Model 145), disponible en la web.

La falta de lliurament d'aquest document comportarà la denegació de l'ajuda.

7. Criteris de selecció

Les ajudes s'atorgaran per rigorós ordre de puntuació.

Per  a  fer-ho, es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient obtinguda per  l 'alumnat en el curs acadèmic anterior o l 'últim realitzat.

Per a l 'alumnat que es matricule per primera vegada de primer curs d 'estudis de grau i accedisca a la universitat mitjançant la prova d'accés a la Universitat (PAU), s'atendrà la nota d'accés a la universitat amb exclusió de la qualificació obtinguda en les proves de les matèries d'opció del bloc de les assignatures troncals, és a dir, aquesta nota d'accés serà calculada seguint la fórmula 60% (qualificació final de batxillerat) + 40% (nota de la fase obligatòria de la PAU). En les altres vies d'accés a la universitat s'atendrà la nota obtinguda en la prova o l 'ensenyament que permeta l'accés a la universitat.

En cas d'empat, els criteris de desempat seran, en primer lloc, el menor nombre de crèdits per a finalitzar els estudis En cas de persistir l'empat, es decidirà per sorteig.

8. Comissió de selecció de les persones beneficiàries

Per a l'estudi de les sol·licituds presentades i la selecció es constituirà una Comissió de Selecció amb la composició que a continuació s'assenyala:

Presidenta: vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat o persona en qui delegue

Vocals:

- Vicerector de Planificació Econòmica o persona en qui delegue

- La directora del Servei d'Alumnat

- El director del Centre Superior d'Idiomes que actuarà com a secretari de la Comissió.

9. Proposta de concessió i denegació de beques

9.1 La Comissió de Selecció valorarà les sol·licituds de les beques segons els criteris establits en el punt 7 d'aquesta convocatòria. A aquest efecte, la Comissió podrà requerir els documents que considere necessaris, si escau, per a la resolució de la sol·licitud de les beques.

9.2 Una vegada valorades les sol·licituds per part de la Comissió de Selecció, s'elevarà a l'òrgan competent la proposta de resolució provisional de concessió i denegació de beques, que es farà pública en la pàgina web https://sa.ua.es/becas/  .

D'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, aquesta publicació substituirà la notificació a les persones interessades i tindrà els mateixos efectes.

9.3 Es concedirà un termini de tres dies, comptador des de l'endemà de la publicació en la pàgina web, perquè les persones interessats al·leguen i presenten els documents i justificants que consideren pertinents.

9.4 Les persones que encara no hagen lliurat el Model 145 esmentat en l'apartat 6 disposaran d'aquest termini de tres dies per a lliurar-lo, en cas que no lliuren la documentació s'entendrà que renuncien a l'ajuda i es disposarà de la mateixa per a noves persones beneficiàries.

9.5 La Comissió de Selecció estudiarà les al·legacions presentades i formularà una proposta de resolució que serà elevada a la Rectora de la Universitat d'Alacant per a la resolució definitiva.

10. Resolució

La rectora de la Universitat d'Alacant acordarà la resolució definitiva de la convocatòria i es publicarà en la pàgina web https://sa.ua.es/becas/ amb data anterior a l'inici dels cursos.

D'acord amb el que estableix l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, aquesta publicació substituirà la notificació a les persones interessades i tindrà els mateixos efectes.

Juntament amb la relació de les persones que han obtingut beca, es publicarà una llista d'espera formada per l'alumnat que, tot i que complisca els requisits de la convocatòria, no haja obtingut beca. Amb posterioritat a la resolució definitiva, les revocacions, anul·lacions o renúncies de beques d'estudiants inicialment adjudicataris/àries donaran lloc al corresponent moviment en la llista d'espera, seguint l'ordre de puntuació establit en la normativa que regula aquesta convocatòria.

11. Obligacions de la persona beneficiària

Les persones beneficiàries de les beques que es convoquen mitjançant aquesta resolució queden obligades a:

11.1 Destinar la beca a la finalitat per a la qual es concedeix, és a dir, a la matriculació, l'assistència a classe i la realització de les proves d'avaluació.

11.2 Acreditar davant l'entitat que concedeix el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió.

11.3 Comunicar a la Universitat l'obtenció de subvencions o beques per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional o internacional.

11.4 Posar en coneixement de la Universitat l'anul·lació de la matrícula, com també qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la beca.

11.5 Procedir al reintegrament dels fons en el cas de no destinar la beca a la finalitat per a la qual ha sigut concedida.

12. Justificació de persones beneficiàries

La justificació de la destinació de l'ajuda al compliment de la seua finalitat es realitzarà una vegada finalitze el curs. Amb data 15 de juny de 2022 es comprovarà que tots els beneficiaris han destinat la beca a la finalitat per a la qual s'ha concedit, és a dir, matriculació, assistència a classe i realització de les proves d'avaluació.

13. Aplicació de la Llei general de subvencions

Als efectes establits en aquesta convocatòria, serà aplicable el que estableix la Llei general de subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

14. Publicacions

Atès el principi de transparència recollit en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i allò que estableix l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les publicacions es realitzaren en la pàgina web https://sa.ua.es/becas.

En aquesta mateixa pàgina web es troba la resta d'informació general referent a la convocatòria, i l'accés a tota la normativa i legislació esmentada en aquesta convocatòria.

15. Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, es comunica que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades en aquesta convocatòria, com també les contingudes en la documentació que l'acompanye, amb la finalitat de gestionar la participació en la convocatòria com a aspirant a la beca.

La base de legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici dels poders públics conferits a la Universitat d'Alacant, i en el consentiment expressat en la sol·licitud de participació.

En el marc dels tractaments esmentats, les seues dades podran ser facilitats al Centre Superior d'Idiomes, a òrgans de la Universitat i a la comissió de selecció, amb la finalitat de poder tramitar i resoldre aquesta convocatòria, i en butlletins oficials. Així mateix, es comunicaran les resolucions corresponents en la pàgina web indicada en la convocatòria.

No es realitzaran un altre tipus de cessions llevat que poguera existir obligació legal per a això.

La persona sol·licitant podrà exercir els drets pel que fa al tractament de les seues dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre d'altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la seu electrònica (https://seuelectronica.ua.es).

Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades, els drets i la política de privacitat de la Universitat d'Alacant en l'enllaç següent: https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html.

16. Recursos

Contra la convocatòria i quants els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i el 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria davant la rectora, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant les actuacions definitives de la comissió de valoració podrà interposar-se un recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015 en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant la rectora com a òrgan competent per a resoldre'l. D'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015, no es podrà presentar recurs contra els actes de tràmit, llevat que aquests decidisquen directa o indirectament el fons de l'assumpte o determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produïsquen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims. L'oposició a aquests actes de tràmit podrà al·legar-se per les persones interessades per a la seua consideració en la resolució que pose fi al procediment.

Alacant, a 18 de novembre de 2021

La rectora

P.D. de signatura, la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat

(Resolució de 22 de desembre de 2020)

Rosario Isabel Ferrer Cascales