CONVOCATÒRIA D'AJUDES A ESTUDIANTS DE MÀSTER EN PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ DIGITAL. MAGISTER LVCENTINVS PER A SUFRAGAR DESPESES REALITZADES DE MATRÍCULA. CURS ACADÈMIC 2023/2024.

Data d'aprovació
29/01/2024
Data de publicació
09/02/2024
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: CONVOCATÒRIA D'AJUDES A ESTUDIANTS DE MÀSTER EN PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ DIGITAL. MAGISTER LVCENTINVS PER A SUFRAGAR DESPESES REALITZADES DE MATRÍCULA. CURS ACADÈMIC 2023/2024.

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: dilluns, 29 de gener de 2024

CONVOCATÒRIA D'AJUDES  A ESTUDIANTS DE MÀSTER EN PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ DIGITAL. MAGISTER LVCENTINVS PER A SUFRAGAR DESPESES REALITZADES DE MATRÍCULA. CURS ACADÈMIC 2023/2024.

1.     Objecte de la convocatòria i procediment de concessió

L'objecte d'esta convocatòria és la concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes  per a sufragar parcialment les despeses de matrícula d'estudiants del MÀSTER EN PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ DIGITAL. MAGISTER LVCENTINVS de la Universitat d'Alacant (UA) en el curs acadèmic de la present convocatòria.

2.     Requisits de les Persones Beneficiàries

Podran obtindre la condició de beneficiari i sol·licitar esta ajuda l'alumnat que complisca amb els següents requisits:

·       Estar matriculat en el MÀSTER EN PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ DIGITAL. MAGISTER LVCENTINVS de la Universitat d'Alacant.

·       No ser beneficiari/a d'una altra ajuda destinada al mateix objecte.

3.     Número i dotació de les beques.

Es concedirà un número màxim de 2 ajudes, distribuint l'assignació, fins a un màxim del 50% de l'import de les taxes acadèmiques abonades durant el curs acadèmic per a cadascuna de les ajudes.

4.     Termini i procediment de presentació de sol·licituds

4.1. Termini de presentació

El termini per a sol·licitar l'ajuda s'obrirà a partir de l'endemà de publicar-se en el BOUA fins al 29 de febrer de 2024 a les 23.59 h.

4.2. Procediment de presentació

La documentació es presentarà, a través de la e-administració, per instància genèrica dirigida al MÀSTER EN PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ DIGITAL. MAGISTER LVCENTINVS, amb indicació de les dades d'esta convocatòria.

S'adjuntarà la següent documentació:

·       Model de sol·licitud degudament emplenat i signat. Este model estarà disponible en la següent adreça web http://www.ml.ua.es/es/becas

·       Curriculum vitae i còpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats en este. Els mèrits al·legats en el currículum que no hagen sigut justificats documentalment no seran tinguts en compte

·       Declaració jurada de no estar gaudint una altra ajuda pública o privada de la mateixa o anàloga finalitat durant el període de gaudi de la beca.

·       Expedient acadèmic certificat dels estudis que li han donat accés al MÀSTER EN PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ DIGITAL. MAGISTER LVCENTINVS en el qual figure la nota mitjana de l'expedient. En cas d'haver cursat estos estudis en la Universitat d'Alacant este expedient no serà necessari

·       Certificat d'empadronament en el qual apareguen totes les persones inscrites en la mateixa fulla padronal. (Si la persona sol·licitant és l'única inscrita, haurà de constar específicament: "No figurant ningú més inscrit en la mateixa fulla padronal").

·       Última declaració d'IRPF del sol·licitant, així com la de tots els membres de la unitat familiar amb la qual conviu el sol·licitant i que apareixen inscrits en la fulla padronal. En cas que alguna de les persones anteriorment esmentades no haguera presentat declaració d'IRPF haurà de presentar-se certificació de l'Agència Tributària (AEAT) de no haver presentat la declaració d'IRPF.

·       En el supòsit de sol·licitants que no estiguen subjectes a Espanya a les obligacions tributàries espanyoles, hauran de presentar documentació equiparable a l'esmentada en els apartats anteriors, incloent-hi la declaració fiscal corresponent del seu país.

·       Quan la persona sol·licitant s'incloga com a únic membre de la unitat familiar: haurà d'aportar la documentació que justifique que compta amb mitjans econòmics propis suficients, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual. Tots dos documents seran necessaris per a acreditar fefaentment la seua independència econòmica i familiar. En cas contrari, s'entendrà no provada la independència, per la qual cosa, per al càlcul de la renda i patrimoni familiar a l'efecte de beca, es computaran els ingressos corresponents als membres computables de la família.

·       En casos específics, es podrà requerir els documents complementaris que s'estimen precisos per a un adequat coneixement de les circumstàncies peculiars de cada cas, a l'efecte de garantir la correcta inversió dels recursos pressupostaris destinats a estes ajudes.

Les i els interessats que presenten sol·licitud d'ajuda en esta convocatòria autoritzen l'òrgan  gestor d'esta convocatòria a sol·licitar informació a la secretaria del Centre de Formació Permanent de la Universitat d'Alacant sobre el cost de la seua matrícula de MÀSTER EN PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INNOVACIÓ DIGITAL. MAGISTER LVCENTINVS i la situació del seu expedient, i a la Unitat de Beques sobre la tramitació d'altres beques i ajudes públiques sol·licitades per l'interessat.

5.     Criteris d'adjudicació

L'assignació de l'ajuda es realitzarà seguint els següents criteris:

CRITERIS ADJUDICACIÓ

PONDERACIÓ

Valoració de l'expedient acadèmic dels estudis que li han donat accés al Títol respectiu

4 punts

Valoració del curriculum vitae

2 punts

Valoració de les dades econòmiques

1 punt

Valoració de les dades familiars

1 punt

6.     Òrgan Gestor i Comissió de valoració

6.1. Òrgan gestor

L'òrgan gestor de la convocatòria, el Departament de Dret Mercantil i Processal de la Universitat d'Alacant, s'encarrega de l'ordenació i instrucció del procediment, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de dictar-se resolució.

La unitat administrativa de referència, serà la Secretaria Administrativa del Departament de Dret Mercantil i Processal, contacte: magister.lvcentinvs@ua.es

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'acompanye la documentació que resulte exigible es notificarà a la persona sol·licitant la causa que impedix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú esmene la falta o acompanye els documents preceptius amb indicació que si així no es fera se li tindrà per desistit de la seua petició prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.

6.2. Comissió de valoració

La Comissió encarregada de la valoració de les sol·licituds, serà la Comissió de Beques.

La comissió de valoració realitzarà l'examen i avaluació de les sol·licituds presentades, així com la consegüent proposta de concessió i denegació de les ajudes.

La comissió tindrà la següent composició:

Presidència:

-                  Catedràtica de Dret Mercantil de la Universitat d'Alacant.

Secretaria:

-                   Magistrat de l'Audiència Provincial d'Alacant

Vocals:

-                  Professora Titular de Dret Mercantil de la Universitat d'Alacant

7.     Resolució, notificació i publicació dels resultats

Atès el principi de transparència recollit en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i al que es disposa en l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les publicacions detallades en estes bases es realitzaran en l'adreça web http://www.ml.ua.es, substituint la notificació a les persones interessades i produint els mateixos efectes.

La proposta de resolució provisional de les ajudes es publicarà a partir del 12  de febrer de 2024. A partir de l'endemà de la seua publicació, les persones interessades tindran un termini de 5 dies hàbils per a la presentació de les al·legacions que estime pertinents, davant l'òrgan gestor.

Transcorregut este termini i a la vista la proposta motivada de la resolució per la comissió de valoració, la Rectora de la Universitat d'Alacant dictarà la resolució que procedisca.

8.     Marc legal i pressupostari

La convocatòria d'ajuda , amb referència 2024SBV013, que servix de base reguladora es troba recollida en la línia de subvenció 2024LS003 del Pla Estratègic de Subvencions 2024 de la Universitat d'Alacant.

La subvenció assignada s'ajustarà al que es disposa en la llei 38/2003 i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, normativa interna de la Universitat d'Alacant i la present convocatòria.

La dotació de les ajudes d'un màxim de 10.800 euros serà sufragada amb càrrec a l'ORGÀNICA  35204B0001 del pressupost del MÀSTER EN PROPIETAT INTELECTUAL I INNOVACIÓ DIGITAL. MAGISTER LVCENTINVS. L'execució d'esta dotació està supeditada a la disponibilitat pressupostària de la UA. S'aplicaran les disposicions fiscals vigents.

9.     Obligació i justificació del beneficiari

Las obligacions dels beneficiaris d'esta convocatòria són:

·       Complir els requisits i condicions de la convocatòria, col·laborant en el desenvolupament de les sessions del curs.

La justificació del destí de l'ajuda al compliment de la seua finalitat serà prèvia a la concessió, mitjançant la comprovació dels requisits exigits per a la seua concessió. La Universitat procedirà d'ofici al pagament de la subvenció concedida.

10. Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, li comuniquem que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de participació en esta convocatòria.

La base de legitimació d'este tractament es basa en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici dels poders públics conferits a la Universitat d'Alacant, i en el consentiment expressat en la seua sol·licitud de participació en ella.

En el marc dels tractaments esmentats, les seues dades no podran ser cedits, excepte obligació legal.

L'informem que pot exercir els seus drets en relació amb el tractament de les seues dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la seua Seu electrònica https://seuelectronica.ua.es/es/index.html.

La informació addicional i detallada sobre Protecció de dades, els seus drets i la Política de Privacitat de la Universitat d'Alacant, pot consultar-la en el següent enllaç: https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html

11. Recursos

Contra la convocatòria, les seues bases i quants actes administratius es deriven d'esta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós¿administratiu davant el jutjat del contenciós¿administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'article 6.4 de la llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós¿Administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la present, davant la rectora, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

D'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015, no es podrà presentar recurs contra els actes de tràmit, llevat que estos decidisquen directament o indirectament el fons de l'assumpte o determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produïsquen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims.

A Alacant, a 29 de gener de 2024.

La rectora,

P.D. de signatura, la VICERECTORA D'ESTUDIANTS I OCUPABILITAT (Resolució de 22 de desembre de 2020)

Rosario Isabel Ferrer Cascales