Sumari
divendres, 14 de juny de 2024 Butlletí num. 87 / 2024

CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Rectora

Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat

PRÀCTIQUES BECADES EN LA CÀTEDRA INSTITUCIONAL EN SISMOLOGIA I GEOLOGIA DE TERRATRÈMOLS DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT, EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA (PERFIL FÍSICA I/O MATEMÀTIQUES) (PRA-39 / 2023-2024)

Data d'aprovació: 13/06/2024

Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat

PRÀCTIQUES BECADES EN LA CÀTEDRA INSTITUCIONAL EN SISMOLOGIA I GEOLOGIA DE TERRATRÈMOLS DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA (PERFIL ENGINYERIES) (PRA- 40 / 2023-2024)

Data d'aprovació: 12/06/2024

Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat

PRÀCTIQUES BECADES EN LA CÀTEDRA INSTITUCIONAL EN SISMOLOGIA I GEOLOGIA DE TERRATRÈMOLS DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA (PERFIL GEOLOGIA 1) (PRA- 41 / 2023-2024)

Data d'aprovació: 13/06/2024

Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat

PRÀCTIQUES BECADES EN LA CÀTEDRA INSTITUCIONAL EN SISMOLOGIA I GEOLOGIA DE TERRATRÈMOLS DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA (PERFIL GEOLOGIA 2) (PRA- 42 / 2023-2024)

Data d'aprovació: 12/06/2024

Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat

PRÀCTIQUES BECADES EN LA CÀTEDRA INSTITUCIONAL EN SISMOLOGIA I GEOLOGIA DE TERRATRÈMOLS DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA TERRA I DEL MEDI AMBIENT DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN CONCURRÈNCIA COMPETITIVA (PERFIL GEOLOGIA3) (PRA- 43 / 2023-2024)

Data d'aprovació: 12/06/2024

Presentació del butlletí oficial de la Universitat d'Alacant

L’Estatut de la Universitat d’Alacant actualment vigent (aprovat por Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell) estableix en la Disposició Addicional Primera que la Universitat editarà un butlletí oficial de disposicions en el qual es publicaran els acords i les resolucions dels òrgans de govern d’aquesta, sense perjudici de la publicació per mandat legal en el Boletín Oficial del Estado o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La publicació del Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant s’ha dut a terme des de la seua creació, l’any 2006, i des d’aleshores ha donat compliment al mandat contingut en els Estatuts de la Universitat d’Alacant. Aquesta publicació s’ha fet seguint el que disposa el Reglament del 2006 i l’actualment vigent, aprovat pel Consell de Govern el 25 de febrer de 2021, que regula el règim i el funcionament del Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant.

El Reglament del Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant és la norma que regula el règim i el funcionament d’aquest butlletí, i el configura com un instrument per a la publicació dels acords i les resolucions dels òrgans de la Universitat que, per la seua naturalesa, requerisquen ser fets públics, com també d’altres disposicions que siguen d’interès per a tota la comunitat universitària. La coordinació, l’elaboració i la publicació del Butlletí és responsabilitat de la persona que ostenta la Secretaria General, que és a qui correspon garantir la publicitat de les normes, els actes i les resolucions dels òrgans de la Universitat, d’acord amb el que disposa l’article 71.2 e) de l’Estatut de la Universitat d’Alacant.

El Butlletí es publica mitjançant edició digital d’aquest, amb la finalitat de facilitar-ne la difusió i la consulta.

REGLAMENT DEL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT (BOUA)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Reglament que regula el Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) va ser aprovat per Consell de Govern el 29 de març del 2006, complint el que disposa la Disposició Addicional Primera de l’anterior Estatut de la Universitat d’Alacant, que preveia l’edició, per part de la Universitat, d’un butlletí oficial de disposicions.

L’Estatut de la Universitat d’Alacant actualment vigent (aprovat por Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell) estableix així mateix en la Disposició Addicional Primera que la Universitat editarà un butlletí oficial de disposicions, almenys cada tres mesos, en el qual es publicaran els acords i les resolucions dels òrgans de govern d’aquesta, sense perjudici de la publicació per mandat legal en el Boletín Oficial del Estado o en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Disposa també que la Universitat, periòdicament, durà a terme una refundició de les seues disposicions, quan aquestes hagen sigut objecte de modificacions parcials o puntuals, i les farà la publicació actualitzada d’aquestes en el aquets Butlletí.

La publicació del Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant s’ha dut a terme des de la seua creació, l’any 2006, i des d’aleshores ha donat compliment al mandat contingut en els Estatuts de la Universitat d’Alacant, també en els que hi ha vigents actualment. Aquesta publicació s’ha fet seguint el que disposa el Reglament del 2006, que regula el règim i el funcionament del Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant.

L’experiència acumulada en aquests últims anys, les modificacions legislatives i els avanços tecnològics aconsellen una revisió del Reglament per a actualitzar-lo i adequar-lo, i millorar també la publicació del Butlletí, per a atendre adequadament les finalitats d’aquest i tractar d’oferir un millor servei a la comunitat universitària.

El Reglament del Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant continua sent la norma que regula el règim i el funcionament d’aquest butlletí, i el configura com un instrument per a la publicació dels acords i les resolucions dels òrgans de la Universitat que, per la seua naturalesa, requerisquen ser fets públics, com també d’altres disposicions que siguen d’interès per a tota la comunitat universitària. La coordinació, l’elaboració i la publicació del Butlletí continua sent responsabilitat de la persona que ostente la Secretaria General, que és a qui correspon garantir la publicitat de les normes, les actes i les resolucions dels òrgans de la Universitat, d’acord amb el que disposa l’article 71.2 e) de l’Estatut de la Universitat d’Alacant. D’altra banda, el Butlletí continuarà publicant-se mitjançant edició digital d’aquest, amb la finalitat de facilitar-ne la difusió i la consulta.

Aquest Reglament consta d’un total de 13 articles, dividits en tres Capítols, en els quals es regulen les disposicions generals, el contingut del Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant i el procediment de publicació. S’arrepleguen també una disposició addicional, que arreplega el que disposa el nostre Estatut amb vista a les normatives modificades, per a dur a terme la refundició i la publicació actualitzada; una disposició transitòria, per a adequar totes les referències normatives de les pàgines de la Universitat d’Alacant al text del Butlletí; una disposició derogatòria; i dues disposicions finals relatives a les instruccions que pogueren dictar-se en aplicació d’aquest Reglament i a la seua entrada en vigor.

CAPÍTOL I. Disposicions Generals

Article 1. Definició

El Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) és el mitjà per a la publicació de les disposicions adoptades pels òrgans universitaris que requerisquen ser dotades de publicitat, sense perjudici de la publicació d’aquestes per mandat legal en un altre Butlletí Oficial.


Article 2. Caràcter oficial i autèntic

El text de les disposicions normatives i altres publicacions contingudes en el Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) tindrà la consideració d’oficial i autèntic.


Article 3. Edició electrònica

 1. El Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) es publicarà en edició electrònica en el lloc web de la Universitat d’Alacant, d’acord amb les condicions establides en aquest Reglament.
 2. L’edició electrònica del Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) respectarà els principis d’accessibilitat i usabilitat, d’acord amb les normes establides sobre aquest tema, utilitzarà estàndards oberts i , si escau, aquells altres que siguen d’ús generalitzat per la ciutadania.
 3. L’edició electrònica del Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) tindrà les condicions d’accessibilitat necessàries per a la consulta per les persones amb diversitat funcional.
 4. L’edició electrònica del BOUA garantirà, en tot cas, l’autenticitat, la integritat i la inalterabilitat dels continguts, com també l’accessibilitat permanent i gratuïta.


Article 4. Llengües de la publicació

El Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) es publicarà en les dues llengües oficials de la Universitat d’Alacant, en format de doble columna.


Article 5. Periodicitat

La periodicitat del Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) estarà determinada pel volum de documentació que calga publicar-hi, la urgència, i també altres requeriments derivats de l’activitat universitària. En tot cas, s’assegurarà la publicació d’un Butlletí després de la celebració de cada sessió ordinària del Consell de Govern.


Article 6. Característiques

L’accés al Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) es farà a través del lloc web de la Universitat d’Alacant, amb les característiques següents:

 1. La pàgina d’inici estarà integrada per l’escut oficial de la Universitat d’Alacant, que figurarà centrat en la part superior, la referència a BOUA, immediatament a sota, i sota aquesta, el terme Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant en les dues llengües oficials. Si fem clic en cadascun dels enllaços, s’accedirà al Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant en valencià o en castellà.
 2. En la capçalera de cada exemplar figurarà a l’esquerra, en les dues llengües oficials, la denominació Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA), en el centre, en les dues llengües oficials, la data de la publicació, i a la dreta el número i any de Butlletí. En la part inferior centrat figurarà el número de pàgina.
 3. En cada publicació del Butlletí s’accedirà a un sumari dels continguts i des d’aquest es podrà accedir al text de les publicacions.

Article 7. Òrgan responsable

La coordinació, l’elaboració i la publicació del Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) correspon a la persona que ostente la Secretaria General de la Universitat d’Alacant.

Capítol II. Contingut del Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA)

Article 8. Contingut

 1. El Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) publicarà les disposicions dels òrgans de govern de la Universitat que, per la naturalesa normativa o efectes de caràcter general, hagen de ser fetes públiques, sense perjudici que puguen ser objecte de publicació en altres Butlletins oficials.
 2. Així mateix, es podran publicar altres disposicions de qualsevol òrgan universitari, quan siguen d’interès general per a tota la Universitat.


Article 9. Estructura

 1. El Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) s’ordenarà en seccions atesa l’estructura següent:
  1. Disposicions generals
  2. Nomenaments i cessaments d’òrgans de govern i representació
  3. Convocatòries i concursos
  4. Altres disposicions
  5. Anuncis
 2. Dins de cada secció, l’ordre de publicació de les disposicions estarà determinat atenent l’ordre en què els òrgans dels quals emanen apareixen enumerats en l’Estatut de la Universitat d’Alacant. Si això no està previst, l’ordre serà determinat per la persona que ostente la Secretaria General.


Article 10. Text a publicar

En el Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) s’inserirà el text complet de les disposicions normatives. En els altres casos, la persona que ostente la Secretaria General determinarà si es publica el text complet o només la referència, atès el caràcter de la disposició.

Capítol III. Procediment de publicació

Article 11. Procediment d’elaboració

 1. La publicació de les disposicions previstes en aquest Reglament haurà de ser sol·licitada, per l’òrgan que la pretenga, a la Secretaria General, i haurà d’acompanyar aquesta sol·licitud dels documents que s’indiquen en l’article següent.
 2. Rebuda la documentació a què es refereix l’apartat anterior, la Secretaria General disposarà la publicació d’aquesta en el butlletí següent, sempre que la documentació haja sigut rebuda amb prou antelació i que es complisquen els requisits exigits per a aquesta, d’acord amb el que es disposa l’article següent.


Article 12. Remissió de documents

 1. Tota sol·licitud de publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) haurà d’estar acompanyada de l’acreditació de l’adopció de l’acord o resolució, signada per la persona competent.
 2. El text que cal publicar haurà d’enviar-se en les dues llengües oficials de la Universitat d’Alacant.
 3. Quan així ho requerisca la naturalesa de la publicació, haurà d’acompanyar-se de document acreditatiu del coneixement o la revisió per part dels òrgans o les unitats responsables.


Article 13. Correccions

Les errates detectades en les publicacions seran corregides d’ofici o a instàncies de l’òrgan que haguera remès la documentació.


Disposició addicional única.

Des de la Secretaria General, en coordinació amb els Vicerectorats, es farà una refundició de les disposicions normatives de la Universitat d’Alacant, quan aquestes hagen sigut objecte de modificacions parcials o puntuals, i es publicaran actualitzades en el Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA).


Disposició transitòria única.

En el termini de tres mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, hauran de revisar-se per les persones responsables les referències normatives de les pàgines de la Universitat d’Alacant perquè totes les referències ho siguen als textos del Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA).


Disposició derogatòria única.

Queda derogat el Reglament del Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA) de 29 de març del 2006 i totes les normes i instruccions que s’oposen a aquest Reglament.


Disposició final primera. Autorització per a dictar instruccions.

Es faculta la persona que ostente la Secretaria General de la Universitat d’Alacant per a dictar totes les instruccions que crega convenients per al desenvolupament i l’aplicació d’aquest Reglament.


Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquest Reglament entrarà en vigor l’1 d’abril del 2021, després de la publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA).

INSTRUCCIONS PER A LA PUBLICACIÓ DE DISPOSICIONS EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT (BOUA)

La Disposició Final Primera del Reglament del Butlletí Oficial de la Universitat d’Alacant (BOUA), aprovat pel Consell de Govern el 25 de febrer del 2021, faculta la persona que ostente la Secretaria General de la Universitat d’Alacant per a dictar les instruccions que crega convenients per al desenvolupament i l’aplicació del Reglament.

Fent ús d’aquesta facultat, es dicten les instruccions següents.

 1. NOVA APLICACIÓ

  A partir de l’1 d’abril del 2021 entrarà en funcionament la nova aplicació del BOUA, amb la qual es pretén oferir un millor servei a la comunitat universitària i respondre a la necessitat d’implementar actualitzacions tècniques per a aconseguir millores en seguretat, accessibilitat i usabilitat.

  Amb aquesta nova aplicació, a més d’accedir a l’edició electrònica del BOUA en un document PDF amb signatura electrònica, també es poden consultar les disposicions en format HTML.

  La signatura electrònica que conté el PDF hi atorga validesa jurídica en garantir l’autenticitat, la integritat i la inalterabilitat del contingut.

 2. TEXT CONSOLIDAT

  En la nova aplicació s’ofereix el servei de text consolidat, que es pot consultar en format HTML en la publicació de la disposició original i a través del cercador de disposicions.

  En el text consolidat, s’incorporen al text original d’una disposició les modificacions i les correccions que poguera tenir des de l’origen.

  En els textos consolidats només s’arrepleguen les modificacions i les derogacions expresses, i s’hi exclouen les genèriques o que no necessiten d’interpretació.

  La publicació del text consolidat és funció de la Secretaria General i estarà disponible en l’aplicació del BOUA després de la publicació d’una modificació o correcció de la disposició original.

  Els textos consolidats s’ofereixen a manera informativa i no tenen validesa jurídica.

 3. REMISSIÓ DE DOCUMENTS

  Per a desenvolupar el que disposa l’article 12 del Reglament, es dicten les instruccions següents:

  1. Les sol·licituds de publicació s’enviaran per correu electrònic a Secretaria General (secretaria.gral@ua.es).

  2. En el correu electrònic s’indicarà la data en què es vol que es publique la disposició.

   El BOUA es publica a primera hora del matí (a les 8.00 hores), per la qual cosa el correu haurà de rebre’s abans de les 13.00 hores del dia anterior a la publicació. Si es rep després, no es garanteix que puga publicar-se en el BOUA de l’endemà.

  3. En el correu electrònic s’adjuntaran els documents següents:

   • Document PDF signat electrònicament, o PDF escanejat si s’ha signat manualment, com a acreditació de l’adopció de l’acord o resolució per la persona competent. Només serà necessari que s’envie el document signat en un dels dos idiomes.

   • Dos arxius en format editable (tipus Word o compatible), un amb el text en castellà i un altre amb el text en valencià. Encara que el text enviat tinga formats (negreta, cursiva, colors de lletra, etc.), es publicarà com a text pla.

   • El text haurà d’iniciar-se amb el títol de la disposició, tot en majúscules i en una sola línia, en el qual haurà d’evitar-se, en la mesura que siga possible, l’ús de sigles i abreviatures.

   • És responsabilitat de l’òrgan emissor que:

    • hi haja coincidència entre les dues versions

    • siguen un fidel reflex del document signat per l’òrgan

    • es complisca amb les normes lingüístiques de cada idioma

    • s’hi haja tingut en compte les recomanacions sobre l’ús del llenguatge inclusiu

    • els enllaços que poguera contenir el text no estiguen trencats

    • s’hagen seguit les instruccions dictades per la Secretaria General

   • Si escau, els arxius que hagen d’annexar-se a la publicació.

    Els annexos que puga tenir la disposició hauran d’integrar-se dins de l’arxiu editable, especialment aquells amb rellevància jurídica, com ho són, per exemple, els barems de les convocatòries.

    No obstant això, si per les característiques de l’annex (extensió, contingut amb taules complexes o gràfics complexos) es prefereix que estiguen com a documents associats a la publicació, aquests s’enviaran en format PDF. Es podran associar més d’un document per idioma.

   • Quan així ho requerisca la naturalesa de la publicació, caldrà acompanyar-la de document acreditatiu del coneixement o revisió per part dels òrgans o de les unitats responsables. Així, en el cas de convocatòries amb repercussió econòmica, s’haurà de recaptar el vistiplau de l’Oficina de Control Pressupostari o de la Unitat de Subvencions. No serà necessari disposar d’un informe signat, hi haurà prou amb un correu electrònic.

  4. No és responsabilitat de la Secretaria General revisar el text enviat per a publicar, però si s’observa algun aspecte que es considerara incorrecte, es retornaria la sol·licitud a l’òrgan emissor perquè el corregisquen.

 4. MODIFICACIÓ DE DISPOSICIONS PUBLICADES

  Quan es tracte d’una disposició modificativa, el títol haurà d’indicar-ho expressament, amb la cita del títol complet de la disposició modificada, sense esmentar el BOUA en què es va publicar ni els articles o les parts de la disposició que siguen modificats. La clàusula utilitzada serà: <<MODIFICACIÓ DE...> > ..

  Després del títol, haurà d’incloure’s una part expositiva en la qual s’indicaran els antecedents d’aprovació i de publicació en el BOUA de la disposició originària i, en si escau, de les modificacions o correccions anteriors.

  En el text de la disposició modificativa no es reproduirà el text original.

  Es recomana que els apartats possibles de les disposicions modificatives es numeren amb ordinals escrits en lletra.

  Exemple de disposició modificativa:

  <títol>

      MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA ….

  <part expositiva>

      Es modifica la Normativa aprovada pel Consell de Govern de …., publicada en el BOUA de …, en els termes següents:

  <part dispositiva>

      Primer. Es modifica l’article 2, que queda redactat de la manera següent:

      <<nou text>>

      Segon. Es modifica l’article 4.3, que queda redactat de la manera següent:

      <<nou text>>

      Tercer. Es modifica el segon paràgraf de l’article 49.c), que queda redactat en els termes següents:

      <<nou text>>

      Quart. S’afig el segon paràgraf de l’article 49.c), que queda redactat en els termes següents:

      <<nou text>>

      Cinquè. S’afig una nova disposició l’article la disposició transitòria l’article 4.3, que queda redactat de la manera següent:

      <<nou text>>

 5. CORRECCIÓ D’ERRORS DE DISPOSICIONS PUBLICADES

  La publicació de disposicions per a corregir errors es limitarà a aquells casos en què si no es corregeixen, els efectes de la disposició poden veure’s alterats i, per tant, s’evitarà la simple correcció d’errors ortogràfics o gramaticals.

  El títol ho haurà d’indicar, i citarà el títol complet de la disposició originària, sense esmentar el BOUA en què es va publicar ni els articles o les parts de la disposició que es vulguen corregir. La clàusula utilitzada serà: <<CORRECCIÓ D’ERRORS DE LA...>>.

  Després del títol, haurà d’incloure’s una part expositiva en la qual s’indicaran els antecedents d’aprovació i de publicació en BOUA de la disposició originària.

  Exemple de disposició de correcció d’errors.

  <títol>

      CORRECCIÓ D’ERRORS DE LA …

  <part expositiva>

      Detectats errors en la …, publicada en el BOUA de …, es corregeix.

  <part dispositiva>

      On diu:

      <<text original>>

      Ha de dir:

      <<nou text>>

 

Alacant, 30 de març del 2021

La secretària general,

Esther Algarra Prats

Subscripció al BOUA

Si et subscrius al BOUA, rebràs per correu electrònic els acords adoptats en el moment que es publiquen.

Cercador d'acords

Loading...
No hi ha resultats per a aquesta cerca.
Resultat de la cerca: {{ num_acuerdos }} acords.
{{ item.TITULO_ES }}
Data d'aprovació: {{ item.FECHA_APROBACION|formatoFecha }}
Data de publicació: {{ item.FECHA_PUBLICACION|formatoFecha }}
Òrgan competent: {{ item.NOMBRE_ORGANO_VA }}
Secció: {{ item.NOMBRE_CATEGORIA_VA}}
Òrgan signant: {{ item.NOMBRE_ORGANO_UNIPERSONAL_VA}}
Centre, departament o institut: {{ item.NOMBRE_CENTRO_VA}}
Derogado por: {{item.TITULO_ANULADO_VA}}
Modificado por: