CONCURS DE CARTELS AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA I LA XIQUETA EN LA CIÈNCIA 2024

Data d'aprovació
27/11/2023
Data de publicació
29/11/2023
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: CONCURS DE CARTELS AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA I LA XIQUETA EN LA CIÈNCIA 2024

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: dilluns, 27 de novembre de 2023

CONCURS DE CARTELS AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA I LA XIQUETA EN LA CIÈNCIA 2024

1.    Objecte de la convocatòria i procediment de concessió

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió, en règim de concurrència competitiva, d'un premi a l'alumnat de la Facultat de Ciències que concurse a través de cartells per al "Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, 2024".

2.    Requisits de les persones Beneficiàries

Podran obtenir aquest premi sempre que es complisquen els requisits següents:

·         Pertànyer a l'alumnat de la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant.

·         El tema del cartell estarà relacionat amb el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, i podrà fer-se amb qualsevol tècnica artística, sempre que no en dificulte la reproducció.

·         Cada participant podrà presentar com a màxim dos cartells. Els treballs han de ser originals i inèdits. El jurat desestimarà qualsevol obra formada per elements que no siguen originals i que puguen ser copiats de qualsevol base de dades gràfiques.

·         No s'admetrà cap cartell els drets de propietat intel·lectual dels quals no pertanguen íntegrament i sense excepció a la persona participant en el concurs.

·         La grandària del cartell serà DIN-A3. Hi ha d'aparèixer obligatòriament Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, Facultat de Ciències i Universitat d'Alacant.

3.    Nombre i dotació de les beques.

Es concedirà un nombre màxim d'1 premi, d'un import de 200 €.

4.    Termini i procediment de presentació de sol·licituds

4.1. Termini de presentació

·         El termini de presentació de cartells per al concurs s'obrirà a partir del 8 de gener del 2024 fins al 6 de febrer, a les 23:59 h.

·         Exposició pública de les obres presentades: Una vegada finalitzat el termini de presentació, tots els cartells en format paper seran exposats en els taulers situats en el corredor de la planta baixa de la Fase II de la Facultat de Ciències fins a la visita del jurat. Els cartells no premiats podran ser recollits personalment pels autors o per les autores des del 20 de febrer del 2024 en la consergeria de la Fase II.

4.2. Procediment de presentació

·         Format i presentació dels cartells: Cada participant en el concurs haurà de presentar, obligatòriament, el cartell o els cartells en dos formats:

a.      En suport de paper o cartolina, dins d'un sobre tancat que portarà escrit únicament «Concurs de cartells Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència». Es presentarà en la secretaria de la Facultat de Ciències. Aquest sobre haurà de contenir:

I.       El cartell que es presenta a concurs, sense firmar, sense pseudònim i sense dades personals, però haurà de portar escrit per darrere un lema o títol per a possibilitar la identificació posterior de l'autor o l'autora.

II.      Un sobre tancat més petit amb el mateix lema o títol escrit per fora. Dins d'aquest sobre petit anirà un full amb el nom, NIF, telèfon, correu electrònic i pseudònim de l'autor o l'autora, si en té.

b.      Els cartells en format electrònic, que es presentaran a través del formulari electrònic que, a aquest efecte, s'habilitarà en la pàgina web de la Facultat de Ciències: https://ciencias.ua.es/va/activitats/concurs-de-cartells-dia-internacional-de-la-dona-i-la-xiqueta-en-la-ciencia.html. L'arxiu electrònic adjunt en el formulari haurà d'identificar-se amb el mateix lema o títol del cartel. Aquesta disposició no és aplicable als cartells fets manualment de manera directa sobre paper o cartolina.

5.    Criteris d'adjudicació

La Facultat de Ciències comprovara que els cartells que es presenten al concurs són íntegrament originals i inèdits. No s'admetrà cap cartell els drets de propietat del qual no pertanguen íntegrament i sense excepció a la persona participant en el concurs. La grandària del cartell serà DIN-A3. Hi ha d'aparèixer obligatòriament "Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència 2024", "Facultat de Ciències" i "Universitat d'Alacant".

Criteris d'adjudicació del premi.

El jurat tindrà en compte per a l'adjudicació del premi els criteris següents:

Criteri

Puntuació

Composició

fins a 2 punts

Estil

fins a 2 punts

Adequació a la temàtica a la qual es presenta.

fins a 2 punts

Rigor científic i/o representativitat.

fins a 2 punts

Originalitat

fins a 2 punts

El jurat podrà declarar desert el concurs si cap proposta aconsegueix la puntuació 5.

6.    Òrgan gestor i Comissió de Valoració

6.1. Òrgan gestor

L'òrgan gestor de la convocatòria i unitat administrativa de referència és la Secretaria de la Facultat de Ciències, que s'encarrega de l'ordenació i la instrucció del procediment, acorda totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades d'acord amb les quals ha de dictar-se resolució. Les dades de contacte són facu.ciencies@ua.es.

6.2. Jurat: composició, deliberació i decisió.

El jurat estarà presidit per la degana de la Facultat de Ciències, o persona en qui delegue, i estarà format per la vicedegana de Responsabilitat Social i Igualtat de la Facultat de Ciències, una persona del col·lectiu d'estudiants, una altra del col·lectiu del PTGAS i una persona pertanyent al Taller d'Imatge de la Universitat d'Alacant.

El jurat emetrà la decisió citant el cartell premiat únicament amb el títol, i només coneixerà la identitat de l'autor o l'autora després que s'haja produït la resolució, en el moment de signar l'acta del concurs. A continuació, es publicarà el premi en la web de la Facultat de Ciències.

El jurat podrà declarar desert el concurs cap proposta aconsegueix la puntuació 5.

La Facultat de Ciències es reserva el dret d'editar i usar tots els cartells presentats al concurs sense afany de lucre, per a finalitats acadèmiques o de difusió de la Facultat i amb la menció sempre de l'autor o l'autora.

L'òrgan gestor de la convocatòria, la Facultat de Ciències, s'encarrega de l'ordenació i la instrucció del procediment, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades d'acord amb les quals ha de dictar-se resolució.

La unitat administrativa de referència: Secretaria de la Facultat de Ciències, contacte: facu.ciencies@ua.es.

7.    Resolució, notificació i publicació dels resultats

Atès el principi de transparència recollit en la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i el que disposa l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les publicacions detallades en aquestes bases i les dades d'aplicació es faran a la pàgina web https://ciencias.ua.es/va/activitats/concurs-de-cartells-dia-internacional-de-la-dona-i-la-xiqueta-en-la-ciencia.html, que substitueix la notificació a les persones interessades i té els mateixos efectes.

8.    Marc legal i pressupostari

La convocatòria de premi, amb referència 2023CT0187, que serveix de base reguladora es troba recollida en la línia de subvenció 2023LS0057 de l'edició 2023 del Pla Estratègic de Subvencions 2021-23 de la Universitat d'Alacant.

La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 200 € i es troba consignada en l'orgànica 20204B0001 de crèdits de pressupostos de la Facultat de Ciències. L'execució de aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA. S'aplicaran les retencions de rendes que, si escau, establisca la legislació vigent.

El premi concedit s'ajustarà al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la Universitat d'Alacant i el que estableix aquesta convocatòria.

9.    Obligació de les persones beneficiàries

Els autors o les autores dels cartells premiats cediran, respectivament, tots els drets sobre els cartells en favor de la Facultat de Ciències, que es reserva el dret d'editar-los i utilitzar-los, sense afany de lucre i amb la menció sempre de l'autor o l'autora.

Les persones participants en el concurs seran responsables de les reclamacions que es puguen produir per drets de propietat intel·lectual o d'imatge de tercers.

Per a fer efectiu el pagament dels premis, les persones beneficiàries hauran d'emplenar la fitxa de tercers i enviar-la, juntament amb el seu document d'identitat en vigor, a la degana de la Facultat de Ciències mitjançant instància genèrica a través d'e-Administració.

La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases. L'incompliment d'alguna donarà lloc a la desqualificació de la persona concursant.

10. Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, comuniquem que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de participació en aquesta convocatòria.

La base de legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió feta en interès públic o en l'exercici dels poders públics conferits a la Universitat d'Alacant, i en el consentiment expressat en la sol·licitud de participació.

En el marc dels tractaments esmentats, les dades de la persona interessada no podran ser cedides, llevat d'obligació legal.

Us informem que podeu exercir els vostres drets en relació amb el tractament de les dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre d'altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la Seu Electrònica https://seuelectronica.ua.es/.

La informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades, els vostres drets i la Política de Privacitat de la Universitat d'Alacant, podeu consultar-la en l'enllaç següent: https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html.

11. Recursos

Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que resulte competent en el termini de dos mesos comptador a partir de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 38.4 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria davant la rectora, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

D'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015, no es podrà presentar recurs contra els actes de tràmit, llevat que aquests decidisquen directament o indirectament el fons de l'assumpte o determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produïsquen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims.

Alacant, 27 de novembre del 2023

La rectora

PD de signatura, la vicerectora d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social.

(Resolució de 22 de desembre del 2020)

Signat: Eva Espinar Ruiz