CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE MATRÍCULA PER A ALUMNES DEL CURS D'ESTIU DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT RAFAEL ALTAMIRA: BIG DATA: FONAMENTS TECNOLÒGICS I APLICACIONS PRÀCTIQUES. 2020-21

Data d'aprovació
05/03/2021
Data de publicació
23/04/2021
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE MATRÍCULA PER A ALUMNES DEL CURS D'ESTIU DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT RAFAEL ALTAMIRA: BIG DATA: FONAMENTS TECNOLÒGICS I APLICACIONS PRÀCTIQUES. 2020-21

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: divendres, 5 de març de 2021

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE MATRÍCULA PER A ALUMNES DEL CURS D'ESTIU DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT RAFAEL ALTAMIRA: BIG DATA: FONAMENTS TECNOLÒGICS I APLICACIONS PRÀCTIQUES. 2020-21

 

BASES

 

Objecte: Es concedeixen 10 beques per l'import de matrícula, 60 €, per a alumnat del curs d'estiu de la UA Rafael Altamira: Big Data: fonaments tecnològics i aplicacions pràctiques, patrocinades per la Càtedra Telefònica de la UA.

L'import de la beca es farà efectiu mitjançant transferència, una vegada resolt el tràmit i acabat el curs.

 

Requisits de les persones aspirants: estudiants de la Universitat d'Alacant que estiguen matriculats en el curs Big Data: fonaments tecnològics i aplicacions pràctiques.

 

Presentació de sol·licituds:

  1. els interessats/as hauran de matricular-se en el curs d'estiu i abonar l'import corresponent. https://cvnet.cpd.ua.es/preinsua/estudio.aspx?idioma=ca&codest=GF83
  2. emplenar el formulari de sol·licitud de beca. https://web.ua.es/va/verano/2021/campus/big-data-fundamentos-tecnologicos-y-aplicaciones-practicas.html

 

Selecció: Les beques s'atorgaran per nota d'expedient.

 

Fi de recepció de sol·licituds: el termini d'inscripció s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA i finalitza 14 de juliol de 2021.

 

PRESSUPOST

La dotació màxima per a aquesta convocatòria és de 600 € per a les 10 beques, i es troba consignada en el pressupost de Cursos d'Estiu de la UA, Rafael Altamira, en la clau orgànica 71204B0001. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA. La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

 

PUBLICACIÓ DE LLISTATS I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Atès el principi de transparència arreplegat en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i al que es disposa en l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les publicacions detallades en aquestes bases es realitzaran en l'adreça web ttps://web.ua.es/va/verano/2021/campus/big-data-fundamentos-tecnologicos-y-aplicaciones-practicas.html, substituint la notificació a les persones interessades i produint els mateixos efectes.

Les persones seleccionades es comprometen a presentar la documentació necessària per a la tramitació dels pagaments de la beca; documentació que se li requerirà a través d'un avís en el seu correu electrònic.

 

Justificació de les persones beneficiàries

La justificació de la destinació de l'ajuda al compliment de la seua finalitat, serà prèvia a la concessió, mitjançant la comprovació dels requisits exigits per a l'adjudicació.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, li comuniquem que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de participació en aquesta convocatòria.

La base de legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici dels poders públics conferits a la Universitat d'Alacant, i en el consentiment expressat en la seua sol·licitud de participació en ella.

En el marc dels tractaments esmentats, les seues dades no podran ser cedides, excepte obligació legal. L'informem que pot exercir els seus drets en relació amb el tractament de les seues dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la seua Seu electrònica https://seuelectronica.ua.es/va/index.html.

La informació addicional i detallada sobre Protecció de dades, els seus drets i la Política de Privacitat de la Universitat d'Alacant, pot consultar-la en el següent enllaç: https://seuelectronica.ua.es/va/privacidad.html.

 

Recursos

Contra la convocatòria, les seues bases i quants actes administratius es deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'article 6.4 de la llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant la rectora, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant les actuacions definitives de la comissió de valoració podrà interposar-se el recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà al de les seues publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant la rectora com a òrgan competent per a resoldre-ho.

No es podrà presentar recurs davant aquelles resolucions o actes que, per establir un termini d'esmenes, reclamacions o al·legacions, no siguen definitives. Les resolucions que es produïsquen després d'aquest tràmit sí que seran susceptibles del recurs corresponent.

 

Alacant, a 5 de març de 2021

La rectora,

P.D. de signatura, la Vicerectora de Cultura, Esport i Extensió Universitària

(Resolució de 22 de desembre de 2020)

Catalina Iliescu Gheorghiu