BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A FINANÇAR ACTIVITATS D'INVESTIGACIÓ VINCULADES A LA COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT MITJANÇANT LA CONCESSIÓ D'AJUDES A DOCTORANDES I DOCTORANDS QUE REALITZEN UN DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Data d'aprovació
04/05/2021
Data de publicació
05/05/2021
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A FINANÇAR ACTIVITATS D'INVESTIGACIÓ VINCULADES A LA COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT MITJANÇANT LA CONCESSIÓ D'AJUDES A DOCTORANDES I DOCTORANDS QUE REALITZEN UN DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: dimarts, 4 de maig de 2021

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER A FINANÇAR ACTIVITATS D'INVESTIGACIÓ VINCULADES A LA COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT MITJANÇANT LA CONCESSIÓ D'AJUDES A DOCTORANDES I DOCTORANDS QUE REALITZEN UN DOCTORAT DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT.

 

Preàmbul

La Universitat d'Alacant té una àmplia experiència com a agent de la Cooperació Universitària per al Desenvolupament, que actualment desenvolupa en el marc d'actuació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovats al setembre de 2015 per les Nacions Unides.

El V Pla Director de la Cooperació espanyola per al període 2018-2021, destaca la importància de les universitats com a socis claus per a promoure l'Agenda 2030 pel seu paper en la generació i transmissió de coneixement a través de la docència, la investigació, la innovació, la transferència de coneixement i tecnologia, així com per la creació de xarxes. També fa esment del paper que exerceixen les universitats en el desenvolupament de competències transversals de l'estudiantat per a promoure el seu desenvolupament integral i la seua formació per a la ciutadania compromesa socialment, clau per a la consecució dels ODS.

En línia amb l'anteriorment exposat, des del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació per al Desenvolupament s'ha elaborat una nova eina que, patrocinada per la Direcció General de Cooperació de la Generalitat Valenciana, pretén impulsar la formació de doctorands i doctorandes originaris de països menys avançats (PMA), però també d'aquells nacionals que, des de diverses àrees de coneixement treballen en l'àmbit de la investigació relatiu a la cooperació internacional per al desenvolupament.

L'Agenda 2030 exigeix una nova manera de treballar, centrada en no deixar a ningú arrere. Seguint aquesta pauta, el marc geogràfic dels beneficiaris i beneficiàries d'aquesta convocatòria s'ha dissenyat entorn de quatre variables (pobresa, desenvolupament humà, desigualtat i vulnerabilitat), la qual cosa implica incloure, a més dels països menys avançats (PMA), també a països de renda mitjana (PRM) amb deficiències concretes i que a més comparteixen idioma i importants llaços culturals amb Espanya. Finalment, també s'afigen altres països no inclosos en els anteriors, però amb greus problemes generats per mancances en polítiques públiques, institucionalitat i cohesió social.

El compromís social de la UA amb els ODS es posa de manifest novament en aquesta nova convocatòria en la qual es prioritza la investigació en els processos de desenvolupament humà, entés aquests últims com els processos d'expansió de les llibertats reals de les persones que són alhora beneficiàries i agents motivadors del desenvolupament humà, com a individus i col·lectivament.

 

ARTICLE PRIMER. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és establir tres modalitats d'ajudes per a contribuir a la realització de tesis doctorals en curs:

1.1 Finançar en concepte de subvenció 4 ajudes de 4.000 € per a impulsar els treballs d'investigació de joves doctorands i doctorandes que estiguen matriculats en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant, es troben residint a Espanya i que siguen originaris de països menys avançats (PMA), o de renda mitjana (PRM) amb els quals Espanya té un marc d'associació preferent o que, no estant inclosos en els anteriors, siguen d'especial interés per a la UA per les seues mancances en les polítiques públiques, institucionals o de cohesió social.

1.2 Finançar en concepte de subvenció 2 ajudes de 4.000 € per a realitzar estades d'investigació en la UA d'una duració mínima de 2 mesos de doctorands i doctorandes, que estiguen matriculats/des en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant i siguen originaris/es d'algun dels països esmentats en el punt anterior.

1.3 Finançar en concepte de subvenció 4 ajudes per un import total de 4.000 € per a doctorands i doctorandes d'origen espanyol, que estiguen matriculats/des en un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant i la tesi del qual estiga relacionada amb els ODS en algun dels països inclosos en l'article tercer de la present convocatòria. S'estableixen 2 ajudes de 500 €, quan es tracte d'estades en països del Magreb i dues ajudes de 1.500 € per a estades en la resta dels països. La Comissió d'Avaluació podrà modificar la quantitat d'ajudes, d'acord amb el nombre de sol·licituds presentades a cadascuna d'aquestes.

 

ARTICLE SEGON. Marc pressupostari i legal

2.1 Els crèdits destinats a la present convocatòria s'executaran amb càrrec al pressupost del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació per al Desenvolupament de la UA per a l'exercici 2021. Clau orgànica: 5160 4B.00.06

2.2 La dotació màxima per a assignar és de vint-i-huit mil euros (28.000 €) i l'execució està supeditada a la disponibilitat pressupostària de la UA.

2.3 La subvenció assignada s'ajustarà a allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; al que es preveu en l'Ordre 3/2017, de 31 de maig, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de cooperació al desenvolupament i a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA, a més d'allò que aquesta convocatòria establisca.

2.4 Si el crèdit disponible per a alguna de les modalitats d'ajudes regulades en l'article primer no s'esgota per falta de sol·licituds, podrà assignar-se a la resta de mòduls.

 

ARTICLE TERCER. Països inclosos en el marc d'actuació de la present convocatòria

A l'efecte de la present convocatòria, es consideren inclosos els següents països:

3.1 Països inclosos en el IV Pla Director de la Cooperació Valenciana. Amèrica Central: El Salvador, Guatemala, Hondures i Nicaragua. El Carib: Cuba, Haití i República Dominicana. Amèrica del Sud: Bolívia, Colòmbia, l'Equador, Paraguai i el Perú. Àfrica Subsahariana: Burkina Faso, Txad, Etiòpia, Kenya, Mali, Mauritània, Moçambic, Níger, el Senegal, Sudan i Sudan del Sud. Magreb: Algèria, el Marroc, Tunísia i Població Sahrauí. Orient Mitjà: Territoris palestins i població refugiada palestina. Àsia: l'Índia.

3.2 Països inclosos en l'Índex de Pobresa Multidimensional del PNUD.

3.3 Països amb Índex de Desenvolupament Humà (IDH 2019) inferior a 0,5.

3.4 Països d'interés institucional per a la Universitat d'Alacant, no inclosos en els anteriors: Santo Tomé y Príncipe, l'Iran, l'Argentina, Xile, el Brasil, l'Uruguai i Costa Rica.

 

ARTICLE QUART. Definició de les beneficiàries i els beneficiaris que poden sol·licitar les ajudes

4.1 Podran ser beneficiaris o beneficiares de les ajudes establides en l'article primer 1.1 de les presents bases, aquells doctorands o doctorandes que, sent originaris/es d'algun dels països establits en l'article tercer de la present convocatòria, estiguen realitzant el seu doctorat de manera presencial en la UA, que no perceben altres beques ni tinguen una altra font d'ingressos i que executen la seua activitat en la UA fins al termini establit en l'article cinqué (5.1.j).

4.2 Podran ser beneficiaris o beneficiares de les ajudes establides en l'article primer 1.2 de les presents bases, aquells doctorands o doctorandes que, sent originaris/es d'algun dels països establits en l'article tercer de la present convocatòria i estant matriculats en un programa de doctorat de la UA, no es troben de manera presencial, però necessiten realitzar estades d'investigació en la UA per al desenvolupament de la seua tesi doctoral.

4.3 Podran ser beneficiàries o beneficiaris de les ajudes establides en l'article primer 1.3 de les presents bases, aquelles doctorandes o doctorands d'origen espanyol que, en l'esdevenir de la seua Tesi Doctoral realitzen treballs d'investigació relacionats amb els ODS en algun dels països inclosos en l'article tercer de la present convocatòria i necessiten realitzar una estada d'investigació als països anteriorment citats.

 

ARTICLE CINQUÉ. Requisits dels o les sol·licitants de les ajudes

5.1 Hauran de reunir-se abans que finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

a) Haver nascut amb posterioritat al 31 de desembre de 1982.

b) Estar matriculat o matriculada en algun programa de doctorat de la Universitat d'Alacant.

c) Tindre signat el Document de Compromís Doctoral, avalat pel director o directora de la Tesi Doctoral.

d) Que el director o codirector de la tesi doctoral siga PDI de la Universitat d'Alacant.

e) No gaudir de beques o ajudes a l'estudi atorgades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana o l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, per a la mateixa finalitat.

f) No incórrer en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

g) Tindre la nacionalitat espanyola, els qui sol·liciten les ajudes establides en l'article primer, apartat 1.3.

h) No posseir un permís de residència a Espanya excepte per estudis, els qui sol·liciten les ajudes establides en l'article primer, apartat 1.1.

i) Estar al corrent en el pagament de les taxes de matrícula.

j) En els supòsits establits en l'article primer, apartats 1.2 i 1.3, realitzar l'estada d'investigació abans del 15 de novembre de 2021.

 

ARTICLE SISÉ. Termini de presentació de sol·licituds

6.1 Es podran presentar sol·licituds des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins a les 24 hores (fus horari espanyol) del 30 de maig de 2021, inclusivament.

6.2 La convocatòria també es publicarà a efectes informatius en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA) i en la pàgina web de la Subdirecció de Cooperació, adscrita al Servei de Relacions Internacionals:

 

ARTICLE SETÉ. Presentació de sol·licituds i documentació requerida.

7.1 Per a sol·licitar les ajudes establides en l'article primer, apartat 1.1 s'haurà d'emplenar el formulari I previst a aquest efecte i remetre'l en el termini establit en aquestes bases.

7.2 Per a sol·licitar les ajudes establides en l'article primer, apartat 1.2, s'haurà d'emplenar el formulari II previst a aquest efecte i remetre'l en el termini establit en aquestes bases.

7.3 Per a sol·licitar les ajudes establides en l'article primer, apartat 1.3, s'haurà d'emplenar el formulari III previst a aquest efecte i remetre'l en el termini establit en aquestes bases.

7.4 Les sol·licituds es presentaran únicament a través del registre electrònic de la Universitat d'Alacant (UACloud: E-Administració > Tràmits > Generals > Instància genèrica). La instància genèrica s'identificarà amb el nom de "Convocatòria Cooperació Ajuda Doctorat 2021".

7.5 Es dirigiran al Servei de Relacions Internacionals, Subdirecció de Cooperació Universitària per al Desenvolupament de la UA i es presentaran en format PDF, tant el formulari com els documents requerits en aquestes bases.

7.6 El Servei de Relacions Internacionals es reserva el dret de sol·licitar nous documents que permeten valorar correctament la sol·licitud presentada, així com si escau, els originals per a comprovar l'autenticitat dels mèrits al·legats.

7.7 Documentació a presentar en PDF, adjunta al formulari.

a) Passaport, NIE o document identificatiu del seu país, que haurà d'acreditar la data de naixement.

b) Rebut de les taxes de matriculació del doctorat que realitza en la UA.

c) Expedient acadèmic del títol de màster.

d) Activitats formatives específiques del programa de doctorat pujades a l'aplicació RAPI.

e) Document de Compromís Doctoral, avalat pel director o directora de la Tesi Doctoral.

f) Document acreditatiu d'haver obtingut una beca per a cursar màsters, en qualsevol dels supòsits establits en l'article 10, punt 6, de les presents bases.

g) Acreditació de publicacions i contribucions a congressos en el marc del doctorat que realitza.

 

ARTICLE HUITÉ. Comissió d'Avaluació

8.1 La Comissió d'Avaluació té com a competència la valoració de les sol·licituds i l'establiment de l'ordre de prelació dels beneficiaris o beneficiàries de les ajudes, en cadascuna de les seues modalitats.

8.2 La Comissió d'Avaluació, si escau, serà l'encarregada d'aplicar la regulació establida en l'article 2.4 de la present convocatòria.

8.3 La Comissió estarà formada per la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació per al Desenvolupament, que actuarà com a presidenta, o persona en qui delegue. Actuaran com a vocals, el vicerector d'Investigació, o persona en qui delegue; el director de Relacions i Projectes Institucionals, la directora de la EDUA, o persona en qui delegue; el director del Secretariat de Cooperació per al Desenvolupament, la directora del Servei de Relacions Internacionals i el subdirector de Cooperació per al Desenvolupament, que actuarà com a secretari.

 

ARTICLE NOVÉ. Obligacions dels beneficiaris o les beneficiàries de les ajudes.

9.1 Amb caràcter general, els qui obtinguen una ajuda, tindran les següents obligacions:

a) Acceptar l'ajuda concedida en els 10 dies següents a la seua notificació, a través de la adreça electrònica: p.codesarrollo@ua.es

b) Presentar una declaració responsable d'aprofitament de les activitats d'investigació a realitzar.

9.2 Amb caràcter específic, els qui obtinguen una ajuda de les contemplades en l'article primer, apartat 1.2, tindran a més que:

a) Presentar-se en la Subdirecció de Cooperació per a acreditar la seua arribada a la UA i presentar un Informe del seu director o directora de tesi, acreditant la incorporació efectiva al Departament/Institut.

b) Realitzar les activitats d'investigació previstes en el termini establit per al desenvolupament del programa d'activitats establit en la sol·licitud.

c) Retornar al seu país d'origen una vegada finalitzada l'estada d'investigació.

 

ARTICLE DESÉ. Criteris de valoració de les sol·licituds

Els criteris de valoració són els següents:

10.1 En el cas de les ajudes establides en l'article primer, apartat 1.2: Realitzar una estada d'investigació de tres mesos o superior: 2 punts.

10.2 Estar matriculat en segon curs o posterior, d'un programa de doctorat de la Universitat d'Alacant: 1 punt.

10.3 Edat. Màxim 2 punts.

  • De 25 a 30 anys: 2 punts.
  • De 30 a 35 anys: 1 punt.
  • De 35 a 38 anys: 0,5 punts.

10.4 Currículum: màxim 2 punts.

  • Ser beneficiari de premi extraordinari de màster. 1 punt.
  • La realització de publicacions i contribucions a congressos, fins a un màxim d'1 punt. S'atorgarà 0,2 punts per publicació o contribució. En el supòsit de contribucions a congressos haurà de presentar-se còpia que acredite l'acceptació de manera expressa.

10.5 Proporció d'activitats formatives específiques del programa de doctorat realitzades: màxim 1 punt.

10.6 Haver sigut beneficiari o beneficiària de beques per la Fundació Carolina o de la Convocatòria Santander-UA de la Subdirecció de Cooperació per a cursar Màsters en la UA. 1 punt.

 

ARTICLE ONZÉ. Notificació

Atés el principi de transparència recollit en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic i a allò que estableix l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les publicacions detallades en aquestes bases es realitzaran en l'enllaç electrònic, que substitueix la notificació a les persones interessades i produeix els mateixos efectes.

 

ARTICLE DOTZÉ. Justificació dels fons i percepció de l'ajuda econòmica

12.1 En aplicació de la Llei General de Subvencions, la justificació dels fons assignats a través d'aquesta convocatòria serà prèvia a la concessió de les ajudes. La justificació correspon acreditar-la a les persones beneficiàries, mitjançant la presentació dels documents exigits en les bases d'aquesta convocatòria.

12.2 Per a tots els supòsits, les persones beneficiàries percebran la concessió de l'ajuda en un únic pagament i una vegada es troben de manera presencial en la Universitat d'Alacant.

 

ARTICLE TRETZÉ. Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, se li comunica que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades en aquesta convocatòria, així com aquelles contingudes en la documentació que l'acompanye, amb la finalitat de gestionar la seua participació en la convocatòria. La legitimació d'aquest tractament es basa en l'interés públic de la convocatòria i en el consentiment expressat en la seua sol·licitud de participació. En el cas de ser beneficiari o beneficiària i formalitzar la seua col·laboració amb la Universitat, les seues dades podran ser cedides a altres entitats per a l'organització d'esdeveniments relacionats amb les ajudes concedides.

L'informem que pot exercir els seus drets en relació amb el tractament de les dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la Seu electrònica (https://seuelectronica.ua.es/va/index.html).

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades, els seus drets i la Política de Privacitat de la Universitat d'Alacant en el següent enllaç: https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html.

 

ARTICLE CATORZÉ. Recursos

Contra la convocatòria, les seues bases i quants actes administratius es deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb allò que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 6.4 de la Llei orgànica 6/ 2001 de 21 de desembre, d'Universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. Davant les actuacions de la Comissió de Valoració, podrà interposar-se recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de les seues publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el rector com a òrgan competent per a resoldre'l.

 

Alacant, 4 de maig de 2021

La Rectora

P.D. de signatura, la vicerectora de Relacions Internacionals

i Cooperació per al Desenvolupament

(Resolució de 22 de desembre de 2020)

Rosa Mª Martínez Espinosa