CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A ADJUDICAR LA DIRECCIÓ I EL MUNTATGE DE DUES OBRES DE TEATRE EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT. CURS 2021/2022

Data d'aprovació
11/06/2021
Data de publicació
21/06/2021
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A ADJUDICAR LA DIRECCIÓ I EL MUNTATGE DE DUES OBRES DE TEATRE EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT. CURS 2021/2022

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: divendres, 11 de juny de 2021

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A ADJUDICAR LA DIRECCIÓ I EL MUNTATGE DE DUES OBRES DE TEATRE EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT

CURS 2021/2022

 

BASES

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Adjudicar dues direccions teatre universitari (Aula de teatre clàssic i Aula de teatre contemporani de la Universitat d'Alacant), per al curs 2021-2022, que s'emmarcaran dins d'alguna d'aquestes opcions:

Opció 1:

- Muntatge i direcció d'una obra del repertori del teatre clàssic universal.

- Muntatge i direcció d'una lectura dramatitzada de la mateixa obra.

- Desenvolupament d'un taller formatiu en pràctica teatral.

Al menys una de los dues modalitat (muntatge, lectura dramatitzada), es farà en valencià.

Opció 2:

- Muntatge i direcció d'una obra de teatre contemporani universal

- Muntatge i direcció d'una lectura dramatitzada de la mateixa obra.

- Desenvolupament d'un taller formatiu en pràctica teatral.

Al menys una de los dues modalitat (muntatge, lectura dramatitzada), es farà en valencià.

2. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES I ACTIVITATS A DESENVOLUPAR

Les tasques i activitats formatives a desenvolupar en cada projecte seran les següents:

- Quan es resolga la convocatòria, començarà el procés de planificació, proves i selecció de les i els membres de l'Aula de Teatre de la UA que seran estudiants de grau i postgrau, personal d'administració i serveis (PAS) i personal docent i investigador (PDI) de la pròpia universitat.

·  El nombre màxim de persones de què constarà la producció de l'obra serà de 15.

·  Per a la lectura dramatitzada, es podran seleccionar fins a 5 persones més.

- Començar els assajos a partir d'octubre de 2021.

- Tenir disponible el muntatge seleccionat per a representar-lo el maig de 2022. El muntatge corresponent a la modalitat de teatre clàssic es representarà també en el marc del Festival de Teatre Clàssic l'Alcúdia-Universitat d'Alacant.

- Durant el curs 2022-2023, cada obra i muntatge durà a terme el nombre de representacions que dispose el VCEEU, tant al campus de la Universitat d'Alacant, com en certàmens d'àmbit estatal, en els circuits de les seus universitàries o en poblacions amb les quals la Universitat té signats convenis de col·laboració i intercanvi culturals. Per indicació del VCEEU, el director o directora representarà a la Universitat d'Alacant en els actes de lliurament de premis dels certàmens en els quals concórrega.

3. REQUISITS PER A PARTICIPAR EN AQUESTA CONVOCATÒRIA

Els requisits per a participar en aquesta convocatòria són els següents:

- Acreditar coneixements i experiència en la direcció i muntatge d'obres teatrals.

- Presentar un projecte per a la direcció i muntatge d'una obra en qualsevol de los dues modalitats. El projecte inclourà:

· el programa del taller formatiu en pràctica teatral, que es durà a terme en paral·lel al muntatge de l'obra;

· una proposta escenogràfica;

· una memòria de les necessitats tècniques.

- No tenir amb la Universitat d'Alacant relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o assimilable.

4. CRITERIS DE SELECCIÓ

La comissió encarregada de resoldre l'assignació de les direccions (formada segons es detalla en l'Annex I) verificarà que es complisquen els requisits valorarà les sol·licituds presentades d'acord amb el barem que figura en l'annex II. Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts i documentats fins al dia que finalitze el termini de presentació de les sol·licituds.

El procediment de selecció consta de dues parts: una primera de valoració de mèrits, i una segona d'entrevista personal.

Serà seleccionada la candidatura que obtinga la puntuació final més elevada.

La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació de les bases.

La contractació per serveis artístics que suposa aquesta direcció serà incompatible amb la percepció de sous o salaris que impliquen vinculació contractual o estatutària de la persona interessada amb la Universitat d'Alacant.

5. MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La dotació màxima en concepte d'ajuda a la direcció i muntatge de cadascun dels projectes de l'Aula de Teatre de la UA serà de 5.500 € (IVA inclòs) per curs acadèmic, amb presentació prèvia de factura nominal corresponent.

Aquesta dotació econòmica anirà amb càrrec al centre de despesa del Servei de Cultura, clau orgànica 52.00.2E.00.02. Aquesta quantitat té caràcter estimat i queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

La UA pagarà la quantitat de 125 € (IVA inclòs) a la o el director seleccionats de cada projecte de direcció i muntatge quan realitzen una representació durant el curs acadèmic 2022-2023, fora del Campus de Sant Vicent del Raspeig; aquest import cobrirà els assajos i la representació, amb presentació prèvia de la factura nominal corresponent. En el cas que l'assistència i participació en algun certamen requerisca l'estada de més d'un dia, i amb el vistiplau previ del VCEEU, el director o directora cobrarà la dieta que li corresponga.

Aquestes dotacions econòmiques aniran amb càrrec als centres de despesa amb claus orgàniques següents: 52.00.2E.00.02, 71.20.2E.00.01, 71.20.2E.00.03, 71.20.2E.00.04, 71.20.2E.00.05, 71.20.2E.00.06, 71.20.2E.00.07, 71.20.2E.00.11, 71.20.2E.00.12, 71.20.2E.00.13, 71.20.2E.00.15, 71.20.2E.00.16, 71.20.2E.00.17 i 10.62.2E.00.01. Aquestes quantitats tenen caràcter estimat i estan condicionades a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

La contractació assignada a la convocatòria s'ajustarà al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

La persona beneficiària s'obliga a facilitar tota la informació que li siga requerida i a complir, en el seu cas, els deures que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

L'incompliment per part de la o el beneficiari de les obligacions assenyalades en aquesta convocatòria pot donar lloc a la revocació del contracte.

Si per alguna raó, en qualsevol dels dos muntatges, no s'aconsegueix formar grup i, per tant, no es pot estrenar al maig, s'entendrà que el muntatge corresponent queda anul·lat. En aquest cas, la directora o el director del muntatge afectat cobrarà la part prorratejada estipulada en aquesta convocatòria pels mesos treballats.

6. OBLIGACIONS DEL SERVEI DE CULTURA

El VCEEU, per part seua, assumirà les obligacions següents:

- Farà la producció executiva de cada projecte i facilitarà les representacions durant el període corresponent al curs acadèmic 2022/2023. La producció s'ajustarà al que estableix en l'annex III d'aquesta convocatòria.

- Posarà un mitjà de transport adequat per als desplaçaments en ruta.

- S'encarregarà de la difusió i promoció del projecte i les representacions que es facen.

7. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI

Les sol·licituds es presentaran únicament a través dels formularis publicats en la pàgina del Servei de Cultura (https://cultura.ua.es/), a partir de l'endemà al de publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA), fins a les 23.59 del 9 de juliol de 2021. No s'admetran sol·licituds presentades per una altra via.

A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar:

- Currículum Vitae.

- Documentació que acredite els mèrits al·legats.

- Projecte a desenvolupar.

Encara que una o un aspirant concórrega a les diverses convocatòries de les Aules de teatre del Servei de Cultura (UPUA, clàssic, contemporani) i quede en primer lloc amb més d'un projecte, el VCEEU només li n'adjudicarà un.

8. PUBLICACIÓ DE LLISTATS I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la relació de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en la pàgina web del Servei de Cultura i es donarà un termini de 5 dies hàbils per a les possibles esmenes comptador a partir de l'endemà de la data de publicació.

La llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta pàgina web una vegada acabat el termini d'al·legacions. Una vegada publicat, abans de finalitzar el mes de juliol de 2021, es reunirà la comissió de selecció per a la valoració dels mèrits, la realització de les entrevistes i la resolució del procés.

La resolució provisional de l'assignació de cadascuna de les direccions es publicarà en la pàgina web del Servei de Cultura i s'obrirà un període d'al·legacions de 3 dies hàbils comptador a partir de l'endemà de la data de publicació.

La resolució definitiva es publicarà en aquesta pàgina web i la persona seleccionada tindrà un termini de 15 dies hàbils per a subscriure el contracte de serveis artístics esmentat més amunt.

En cas que la persona seleccionada en primer lloc no arribe a signar el contracte de serveis artístics, el VCEEU oferirà la direcció corresponent a la persona següent de la llista definitiva, sempre que no se li haja assignat alguna altra direcció. En aquest cas, s'oferiria a la que la segueix i així successivament.

En cas que ningú signara el contracte corresponent o es declarara desert algun dels projectes, s'obriria amb caràcter urgent un nou procediment per a cobrir aquella o aquelles direccions que hagueren quedat vacants.

9. PUBLICACIONS

Atès el principi de transparència recollit en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i el que disposa l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les publicacions referides en aquestes bases es faran en l'adreça web https://cultura.ua.es/va/ que substitueix la notificació a les persones interessades i produeixen els mateixos efectes.

10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades, així com les contingudes en la documentació que l'acompanye, amb la finalitat de tramitar les sol·licituds presentades en aquesta convocatòria. Aquesta finalitat està basada en el consentiment de la interessada o interessat manifestat en l'enviament de la seua sol·licitud a la Universitat. En el marc dels tractaments esmentats, les vostres dades no se cediran a tercers llevat d'obligació legal.

Es podran exercir els drets en relació amb el tractament de les dades personals mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la Seu electrònica (https://seuelectronica.ua.es).

Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades relacionada amb les finalitats esmentades en aquest enllaç: https://seuelectronica.ua.es/va/privacidad.html

11. RECURSOS

Contra la convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu dels d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seua publicació, davant la rectora, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tot això sens perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions de la Comissió de Valoració es podrà interposar el recurs d'alçada previst en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les seues publicacions o notificacions. El recurs es podrà interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant la rectora com a òrgan competent per a resoldre'l.

La rectora,

P.D. de signatura (Resolució de 22 de desembre de 2020), la vicerectora de Cultura, Esport i Extensió Universitària

Catalina Iliescu

Alacant, a 11 juny de 2021

 

ANNEX I. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ

- La vicerectora de Cultura, Esport i Extensió Universitària o persona en qui delegue (que presidirà la comissió).

- La subdirectora del Servei de Cultura (que actuarà com a secretària)

- Una persona de reconegut prestigi en el sector teatral.

- La gestora en cap del Servei de Cultura.

 

ANNEX II. BAREM APLICABLE

- Valoració de mèrits:

a) Interès cultural i artístic del projecte (fins a 40 punts).

b) Trajectòria artística i professional de la persona que proposa el projecte (fins a 20 punts).

c) Viabilitat del muntatge respecte als mitjans tècnics i personals de la UA (fins a 10 punts).

d) Qualitat formativa del taller que s'impartirà i realisme del cronograma detallat de treball (fins a 10 punts).

Aquesta valoració suposarà com a màxim 80 punts.

- Entrevista personal

Les persones que concorren hauran d'exposar i explicar el seu projecte davant la comissió de selecció. La puntuació màxima d'aquesta part serà de 20 punts.

 

ANNEX III. REQUISITS TÈCNICS SOBRE EL MUNTATGE

El pressupost s'haurà d'ajustar a 1.500 €, IVA inclòs (en concepte de vestuari, elaboració d'escenografia i atrezzo). Cada despesa del pressupost es presentarà per a la seua aprovació amb una antelació mínima de dues setmanes a la seua compra.

A banda, el muntatge haurà d'ajustar-se als següents requisits:

- Espai escènic, que dependrà de la seua localització i infraestructura, estarà condicionat per la instal·lació (maquinària, luminotècnia, so, imatge,...), a més de les mesures preventives de seguretat en el treball.

- Escenografia haurà de complir amb les normes d'específiques de seguretat en el treball dins d'un espai escènic, a més de les normes generals de prevenció general de riscos laborals. El transport de l'escenografia no podrà superar els tres metres cúbics amb la finalitat de facilitar el seu trasllat.

- Attrezzo: L'attrezzo ha de complir amb les normes de la CE; el seu emmagatzematge s'ha d'albergar, com a màxim, en dos baguls de transport amb les mesures següents: 120 cm. x 60 cm. x 40 cm.

- Vestuari: El vestuari s'ha d'emmagatzemar en dos baguls de transport amb les mesures següents: 120 cm. x 60 cm. x 40 cm.

- Maquinària i rigging: tots els elements que hagen de ser penjats com a càrregues estàtiques o dinàmiques s'hauran de consultar prèviament amb el Servei de Cultura per a assegurar que es compleixen amb les normes de PRL i CE.

- Luminotècnica: El plantejament i posterior disseny d'il·luminació s'establirà en dos formats A i B, aquests s'executaran segons pla en funció de l'espai escènic. El pla d'il·luminació s'estudiarà i confeccionarà en col·laboració amb el Servei de Cultura, que facilitarà l'assessorament necessari i l'adquisició de materials.

- Sonorització: El disseny de la sonorització i espai sonor s'establirà en dos formats A i B. El disseny de sonorització i espai sonor s'elaborarà amb supervisió del Servei de Cultura quant al material disponible en cada cas.

- Backline: El material de backline necessari entrarà dins del pressupost establit en concepte d'escenografia tenint en compte el disseny de sonorització i espai sonor.

- Imatge: les vídeo projeccions i visionat s'inclouran dins del disseny d'il·luminació.

Els terminis per a peticions de material tècnic en concepte de compra o lloguer han de comunicar-se 50 dies abans de la data programada per a muntatge i estrena, amb la finalitat de poder canalitzar i gestionar els pressupostos destinats en cadascun dels apartats.

La Universitat, per al muntatge, estrena i representacions que es realitzen dins del Campus de Sant Vicent del Raspeig, aportarà un tècnic en il·luminació i so, amb les següents funcions i servei específic en gestió audiovisual:

- Suport tècnic en l'elaboració de plans

- Assessorament en l'ús de software, hardware i formats estàndard compatibles amb els mitjans tècnics i audiovisuals.

- Material específic detallat en fitxa tècnica aules de teatre de la UA.

- Subministrament de filtres i material consumible per a elements tècnics.

- Coordinació amb espais, empreses i amb la direcció de l'aula.

La Universitat, a més, per a la representacions que es facen fora del Campus de Sant Vicent del Raspeig, contractarà un tècnic d'il·luminació i so amb les següents funcions específiques:

1. Executar el pla il·luminació A o B segons espai.

2. S'encarrega de la taula d'il·luminació atenent les instruccions de la direcció de l'aula.

3. Muntar so perquè una persona designada per la direcció de l'aula s'encarrege de la taula i llançe les cançons.

4.Transportar l'escenografia, l'attrezzo des de la UA al lloc on es realitza la representació (NOTA ACLARIDORA: L'escenografia i attrezzo haurà de ser muntada i desmuntada per les i els membres de l'aula).

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A ADJUDICAR LA DIRECCIÓ I EL MUNTATGE DE DUES OBRES DE TEATRE EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT

CURS 2021/2022

 

BASES

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Adjudicar dues direccions teatre universitari (Aula de teatre clàssic i Aula de teatre contemporani de la Universitat d'Alacant), per al curs 2021-2022, que s'emmarcaran dins d'alguna d'aquestes opcions:

Opció 1:

- Muntatge i direcció d'una obra del repertori del teatre clàssic universal.

- Muntatge i direcció d'una lectura dramatitzada de la mateixa obra.

- Desenvolupament d'un taller formatiu en pràctica teatral.

Al menys una de los dues modalitat (muntatge, lectura dramatitzada), es farà en valencià.

Opció 2:

- Muntatge i direcció d'una obra de teatre contemporani universal

- Muntatge i direcció d'una lectura dramatitzada de la mateixa obra.

- Desenvolupament d'un taller formatiu en pràctica teatral.

Al menys una de los dues modalitat (muntatge, lectura dramatitzada), es farà en valencià.

2. DESCRIPCIÓ DE LES TASQUES I ACTIVITATS A DESENVOLUPAR

Les tasques i activitats formatives a desenvolupar en cada projecte seran les següents:

- Quan es resolga la convocatòria, començarà el procés de planificació, proves i selecció de les i els membres de l'Aula de Teatre de la UA que seran estudiants de grau i postgrau, personal d'administració i serveis (PAS) i personal docent i investigador (PDI) de la pròpia universitat.

·  El nombre màxim de persones de què constarà la producció de l'obra serà de 15.

·  Per a la lectura dramatitzada, es podran seleccionar fins a 5 persones més.

- Començar els assajos a partir d'octubre de 2021.

- Tenir disponible el muntatge seleccionat per a representar-lo el maig de 2022. El muntatge corresponent a la modalitat de teatre clàssic es representarà també en el marc del Festival de Teatre Clàssic l'Alcúdia-Universitat d'Alacant.

- Durant el curs 2022-2023, cada obra i muntatge durà a terme el nombre de representacions que dispose el VCEEU, tant al campus de la Universitat d'Alacant, com en certàmens d'àmbit estatal, en els circuits de les seus universitàries o en poblacions amb les quals la Universitat té signats convenis de col·laboració i intercanvi culturals. Per indicació del VCEEU, el director o directora representarà a la Universitat d'Alacant en els actes de lliurament de premis dels certàmens en els quals concórrega.

3. REQUISITS PER A PARTICIPAR EN AQUESTA CONVOCATÒRIA

Els requisits per a participar en aquesta convocatòria són els següents:

- Acreditar coneixements i experiència en la direcció i muntatge d'obres teatrals.

- Presentar un projecte per a la direcció i muntatge d'una obra en qualsevol de los dues modalitats. El projecte inclourà:

· el programa del taller formatiu en pràctica teatral, que es durà a terme en paral·lel al muntatge de l'obra;

· una proposta escenogràfica;

· una memòria de les necessitats tècniques.

- No tenir amb la Universitat d'Alacant relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o assimilable.

4. CRITERIS DE SELECCIÓ

La comissió encarregada de resoldre l'assignació de les direccions (formada segons es detalla en l'Annex I) verificarà que es complisquen els requisits valorarà les sol·licituds presentades d'acord amb el barem que figura en l'annex II. Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts i documentats fins al dia que finalitze el termini de presentació de les sol·licituds.

El procediment de selecció consta de dues parts: una primera de valoració de mèrits, i una segona d'entrevista personal.

Serà seleccionada la candidatura que obtinga la puntuació final més elevada.

La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació de les bases.

La contractació per serveis artístics que suposa aquesta direcció serà incompatible amb la percepció de sous o salaris que impliquen vinculació contractual o estatutària de la persona interessada amb la Universitat d'Alacant.

5. MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La dotació màxima en concepte d'ajuda a la direcció i muntatge de cadascun dels projectes de l'Aula de Teatre de la UA serà de 5.500 € (IVA inclòs) per curs acadèmic, amb presentació prèvia de factura nominal corresponent.

Aquesta dotació econòmica anirà amb càrrec al centre de despesa del Servei de Cultura, clau orgànica 52.00.2E.00.02. Aquesta quantitat té caràcter estimat i queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

La UA pagarà la quantitat de 125 € (IVA inclòs) a la o el director seleccionats de cada projecte de direcció i muntatge quan realitzen una representació durant el curs acadèmic 2022-2023, fora del Campus de Sant Vicent del Raspeig; aquest import cobrirà els assajos i la representació, amb presentació prèvia de la factura nominal corresponent. En el cas que l'assistència i participació en algun certamen requerisca l'estada de més d'un dia, i amb el vistiplau previ del VCEEU, el director o directora cobrarà la dieta que li corresponga.

Aquestes dotacions econòmiques aniran amb càrrec als centres de despesa amb claus orgàniques següents: 52.00.2E.00.02, 71.20.2E.00.01, 71.20.2E.00.03, 71.20.2E.00.04, 71.20.2E.00.05, 71.20.2E.00.06, 71.20.2E.00.07, 71.20.2E.00.11, 71.20.2E.00.12, 71.20.2E.00.13, 71.20.2E.00.15, 71.20.2E.00.16, 71.20.2E.00.17 i 10.62.2E.00.01. Aquestes quantitats tenen caràcter estimat i estan condicionades a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

La contractació assignada a la convocatòria s'ajustarà al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

La persona beneficiària s'obliga a facilitar tota la informació que li siga requerida i a complir, en el seu cas, els deures que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

L'incompliment per part de la o el beneficiari de les obligacions assenyalades en aquesta convocatòria pot donar lloc a la revocació del contracte.

Si per alguna raó, en qualsevol dels dos muntatges, no s'aconsegueix formar grup i, per tant, no es pot estrenar al maig, s'entendrà que el muntatge corresponent queda anul·lat. En aquest cas, la directora o el director del muntatge afectat cobrarà la part prorratejada estipulada en aquesta convocatòria pels mesos treballats.

6. OBLIGACIONS DEL SERVEI DE CULTURA

El VCEEU, per part seua, assumirà les obligacions següents:

- Farà la producció executiva de cada projecte i facilitarà les representacions durant el període corresponent al curs acadèmic 2022/2023. La producció s'ajustarà al que estableix en l'annex III d'aquesta convocatòria.

- Posarà un mitjà de transport adequat per als desplaçaments en ruta.

- S'encarregarà de la difusió i promoció del projecte i les representacions que es facen.

7. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI

Les sol·licituds s'han de presentar únicament a través dels formularis publicats en la pàgina del Servei de Cultura (https://cultura.ua.es/va/) a partir de l'endemà de publicar-se aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA), fins a les 23.59 del 30 de juny de 2021. No s'admeten sol·licituds presentades per una altra via.

A la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar:

- Currículum Vitae.

- Documentació que acredite els mèrits al·legats.

- Projecte a desenvolupar.

Encara que una o un aspirant concórrega a les diverses convocatòries de les Aules de teatre del Servei de Cultura (UPUA, clàssic, contemporani) i quede en primer lloc amb més d'un projecte, el VCEEU només li n'adjudicarà un.

8. PUBLICACIÓ DE LLISTATS I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la relació de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en la pàgina web del Servei de Cultura i es donarà un termini de 5 dies hàbils per a les possibles esmenes comptador a partir de l'endemà de la data de publicació.

La llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta pàgina web una vegada acabat el termini d'al·legacions. Una vegada publicat, abans de finalitzar el mes de juliol de 2021, es reunirà la comissió de selecció per a la valoració dels mèrits, la realització de les entrevistes i la resolució del procés.

La resolució provisional de l'assignació de cadascuna de les direccions es publicarà en la pàgina web del Servei de Cultura i s'obrirà un període d'al·legacions de 3 dies hàbils comptador a partir de l'endemà de la data de publicació.

La resolució definitiva es publicarà en aquesta pàgina web i la persona seleccionada tindrà un termini de 15 dies hàbils per a subscriure el contracte de serveis artístics esmentat més amunt.

En cas que la persona seleccionada en primer lloc no arribe a signar el contracte de serveis artístics, el VCEEU oferirà la direcció corresponent a la persona següent de la llista definitiva, sempre que no se li haja assignat alguna altra direcció. En aquest cas, s'oferiria a la que la segueix i així successivament.

En cas que ningú signara el contracte corresponent o es declarara desert algun dels projectes, s'obriria amb caràcter urgent un nou procediment per a cobrir aquella o aquelles direccions que hagueren quedat vacants.

9. PUBLICACIONS

Atès el principi de transparència recollit en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i el que disposa l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les publicacions referides en aquestes bases es faran en l'adreça web https://cultura.ua.es/va/ que substitueix la notificació a les persones interessades i produeixen els mateixos efectes.

10. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades, així com les contingudes en la documentació que l'acompanye, amb la finalitat de tramitar les sol·licituds presentades en aquesta convocatòria. Aquesta finalitat està basada en el consentiment de la interessada o interessat manifestat en l'enviament de la seua sol·licitud a la Universitat. En el marc dels tractaments esmentats, les vostres dades no se cediran a tercers llevat d'obligació legal.

Es podran exercir els drets en relació amb el tractament de les dades personals mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la Seu electrònica (https://seuelectronica.ua.es).

Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de dades relacionada amb les finalitats esmentades en aquest enllaç: https://seuelectronica.ua.es/va/privacidad.html

11. RECURSOS

Contra la convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu dels d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seua publicació, davant la rectora, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tot això sens perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions de la Comissió de Valoració es podrà interposar el recurs d'alçada previst en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les seues publicacions o notificacions. El recurs es podrà interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant la rectora com a òrgan competent per a resoldre'l.

La rectora,

P.D. de signatura (Resolució de 22 de desembre de 2020), la vicerectora de Cultura, Esport i Extensió Universitària

Catalina Iliescu

Alacant, a 11 juny de 2021

 

ANNEX I. COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ

- La vicerectora de Cultura, Esport i Extensió Universitària o persona en qui delegue (que presidirà la comissió).

- La subdirectora del Servei de Cultura (que actuarà com a secretària)

- Una persona de reconegut prestigi en el sector teatral.

- La gestora en cap del Servei de Cultura.

 

ANNEX II. BAREM APLICABLE

- Valoració de mèrits:

a) Interès cultural i artístic del projecte (fins a 40 punts).

b) Trajectòria artística i professional de la persona que proposa el projecte (fins a 20 punts).

c) Viabilitat del muntatge respecte als mitjans tècnics i personals de la UA (fins a 10 punts).

d) Qualitat formativa del taller que s'impartirà i realisme del cronograma detallat de treball (fins a 10 punts).

Aquesta valoració suposarà com a màxim 80 punts.

- Entrevista personal

Les persones que concorren hauran d'exposar i explicar el seu projecte davant la comissió de selecció. La puntuació màxima d'aquesta part serà de 20 punts.

 

ANNEX III. REQUISITS TÈCNICS SOBRE EL MUNTATGE

El pressupost s'haurà d'ajustar a 1.500 €, IVA inclòs (en concepte de vestuari, elaboració d'escenografia i atrezzo). Cada despesa del pressupost es presentarà per a la seua aprovació amb una antelació mínima de dues setmanes a la seua compra.

A banda, el muntatge haurà d'ajustar-se als següents requisits:

- Espai escènic, que dependrà de la seua localització i infraestructura, estarà condicionat per la instal·lació (maquinària, luminotècnia, so, imatge,...), a més de les mesures preventives de seguretat en el treball.

- Escenografia haurà de complir amb les normes d'específiques de seguretat en el treball dins d'un espai escènic, a més de les normes generals de prevenció general de riscos laborals. El transport de l'escenografia no podrà superar els tres metres cúbics amb la finalitat de facilitar el seu trasllat.

- Attrezzo: L'attrezzo ha de complir amb les normes de la CE; el seu emmagatzematge s'ha d'albergar, com a màxim, en dos baguls de transport amb les mesures següents: 120 cm. x 60 cm. x 40 cm.

- Vestuari: El vestuari s'ha d'emmagatzemar en dos baguls de transport amb les mesures següents: 120 cm. x 60 cm. x 40 cm.

- Maquinària i rigging: tots els elements que hagen de ser penjats com a càrregues estàtiques o dinàmiques s'hauran de consultar prèviament amb el Servei de Cultura per a assegurar que es compleixen amb les normes de PRL i CE.

- Luminotècnica: El plantejament i posterior disseny d'il·luminació s'establirà en dos formats A i B, aquests s'executaran segons pla en funció de l'espai escènic. El pla d'il·luminació s'estudiarà i confeccionarà en col·laboració amb el Servei de Cultura, que facilitarà l'assessorament necessari i l'adquisició de materials.

- Sonorització: El disseny de la sonorització i espai sonor s'establirà en dos formats A i B. El disseny de sonorització i espai sonor s'elaborarà amb supervisió del Servei de Cultura quant al material disponible en cada cas.

- Backline: El material de backline necessari entrarà dins del pressupost establit en concepte d'escenografia tenint en compte el disseny de sonorització i espai sonor.

- Imatge: les vídeo projeccions i visionat s'inclouran dins del disseny d'il·luminació.

Els terminis per a peticions de material tècnic en concepte de compra o lloguer han de comunicar-se 50 dies abans de la data programada per a muntatge i estrena, amb la finalitat de poder canalitzar i gestionar els pressupostos destinats en cadascun dels apartats.

La Universitat, per al muntatge, estrena i representacions que es realitzen dins del Campus de Sant Vicent del Raspeig, aportarà un tècnic en il·luminació i so, amb les següents funcions i servei específic en gestió audiovisual:

- Suport tècnic en l'elaboració de plans

- Assessorament en l'ús de software, hardware i formats estàndard compatibles amb els mitjans tècnics i audiovisuals.

- Material específic detallat en fitxa tècnica aules de teatre de la UA.

- Subministrament de filtres i material consumible per a elements tècnics.

- Coordinació amb espais, empreses i amb la direcció de l'aula.

La Universitat, a més, per a la representacions que es facen fora del Campus de Sant Vicent del Raspeig, contractarà un tècnic d'il·luminació i so amb les següents funcions específiques:

1. Executar el pla il·luminació A o B segons espai.

2. S'encarrega de la taula d'il·luminació atenent les instruccions de la direcció de l'aula.

3. Muntar so perquè una persona designada per la direcció de l'aula s'encarrege de la taula i llançe les cançons.

4.Transportar l'escenografia, l'attrezzo des de la UA al lloc on es realitza la representació (NOTA ACLARIDORA: L'escenografia i attrezzo haurà de ser muntada i desmuntada per les i els membres de l'aula).