CONVOCATÒRIA DELS PREMIS A TREBALLS DE FI DE GRAU I TREBALLS DE FI DE MÀSTER DE LA CÀTEDRA BRETXA DIGITAL GENERACIONAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Data d'aprovació
05/05/2022
Data de publicació
09/05/2022
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: CONVOCATÒRIA DELS PREMIS A TREBALLS DE FI DE GRAU I TREBALLS DE FI DE MÀSTER DE LA CÀTEDRA BRETXA DIGITAL GENERACIONAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: dijous, 5 de maig de 2022

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS A TREBALLS DE FI DE GRAU I TREBALLS DE FI DE MÀSTER DE LA CÀTEDRA BRETXA DIGITAL GENERACIONAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

PREÀMBUL

La Càtedra Bretxa Digital Generacional és una iniciativa de la Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital i fruit de la col·laboració entre la Universitat d'Alacant i la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. Té la finalitat de realitzar activitats per a potenciar el coneixement sobre les causes, conseqüències i solucions relacionades amb la bretxa digital generacional en el marc de les accions de l'Observatori de Bretxa Digital.

Un dels objectius que té aquesta càtedra institucional és incentivar la investigació jove sobre temes relacionats amb la bretxa digital generacional i visibilitzar-la amb el propòsit tant de generar coneixement com de sensibilitzar  i difondre. Per això es convoquen aquests premis als treballs acadèmics de fi de grau (TFG) i de fi de màster (TFM).

Esperem que aquests premis servisquen d'incentiu perquè, tant per part del professorat en plantejar aquests treballs acadèmics i d'investigació com per part de l'alumnat en realitzar-los, es tinga en compte la perspectiva de la bretxa digital generacional.

BASES

Les bases d'aquests premis s'articulen segons els següents punts:

1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

L'objectiu principal d'aquests premis és la promoció i la difusió de l'activitat docent i investigadora sobre bretxa digital generacional.

2. REQUISITS DE LES PERSONES PARTICIPANTS

Els/les participants seran estudiants matriculats/des en qualsevol universitat de la Comunitat Valenciana que hagen presentat els treballs de fi de grau (TFG) i treballs de fi de màster (TFM) en:

2.1 Convocatòria ordinària o extraordinària del curs 2020/2021

2.2 Convocatòria ordinària o extraordinària del curs 2021/2022

La participació i la concessió del premi està condicionada a la defensa i l'aprovació del corresponent treball, dins les convocatòries establides anteriorment.

3. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I OBLIGACIONS DE LES PERSONES PARTICIPANTS

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació d'aquestes bases.

Els i les participants responen de la legítima titularitat i originalitat del treball de fi de grau/màster.

El lliurament del premi es podrà realitzar en un acte públic en la Universitat d'Alacant que serà anunciat amb suficient antelació.

Els treballs premiats es donaran a conèixer a través de la pàgina web de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional i per altres mitjans que es consideren adequats.

L'incompliment de les bases del concurs podrà ser causa de desestimació i, si escau, del reintegrament dels premis en els termes establits en la legislació de subvencions.

4. NOMBRE I DOTACIÓ DELS PREMIS

El nombre de premis que s'atorgaran són 2, en dues categories

4.1 Millor Treball de Fi de Grau

4.2 Millor Treball de Fi de Màster

Dotació dels premis: 500 € cadascun.

El premi podrà ser declarat desert si cap dels treballs presentats reuneix els requisits suficients per a merèixer-ne la concessió.

5. TERMINI I PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

5.1 Termini de presentació

La convocatòria es publicarà en el BOUA amb caràcter informatiu, prèviament a la publicació de l'extracte en el DOGV.

El termini de presentació comença el dia 1 de juny i finalitza el 8 de setembre del 2022.

5.2 Procediment de presentació

Les sol·licituds es presentaran utilitzant la instància genèrica a través de la seu electrònica: (https://seuelectronica.ua.es/va/tramites.html).

Camps que cal completar:

  • EXPOSA: haurà d'indicar-s'hi PREMIS A TREBALLS DE FI DE GRAU I TREBALLS DE FI DE MÀSTER DE LA CÀTEDRA BRETXA DIGITAL GENERACIONAL.
  • SOL·LICITA: haurà d'indicar-s'hi "dirigit a la direcció de la Càtedra de Bretxa Digital Generacional - A/a Francisco Ramón Juan Jover".
  • DOCUMENTS ADJUNTS: haurà d'adjuntar-s'hi en format PDF el Treball de Fi de Grau o Treball de Fi de Màster, sense que conste l'autoria ni la tutorització, segons plantilla publicada en la pàgina web de la Càtedra (https://brechadigitalgeneracional.com).

La grandària màxima admissible del document és de 15 Mb.

6. COMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ

6.1 Composició de la comissió de valoració

La comissió de valoració estarà formada per:

  • Presidència: la directora o el director de la Càtedra o persona en qui delegue, que actuarà com a presidenta o president.
  • Quatre vocals designats per la Comissió Mixta de Seguiment d'aquesta càtedra, experts/es en la matèria.

Entre els quatre vocals, almenys, es designarà un/a expert/a representant de l'àmbit de la Direcció General per a la Lluita contra la Bretxa Digital i un/a professor/a de la Universitat d'Alacant.

La secretaria de la Comissió de Valoració l'ostentarà un/a vocal, membre de la Universitat d'Alacant, per designació de la Comissió Mixta de Seguiment.

Tots els membres del jurat hi participaran amb veu i vot.

El membre del jurat que tinguera un vincle matrimonial o situació de fet assimilable o el parentiu de consanguinitat dins el quart grau o d'afinitat dins el segon amb algun/a concursant o haguera participat com a tutor/a o cotutor/a en algun dels treballs presentats a la convocatòria, haurà d'abstenir-se en la valoració d'aquest treball. 

6.2 Criteris de valoració

La valoració dels treballs es realitzarà, en una única fase, a partir de l'anàlisi i discussió de la documentació presentada per cada participant. S'hi atorgarà un màxim de 10 punts, amb la distribució de criteris següent:

  • Qualificació obtinguda: màxim de 4 punts
  • Rellevància dels treballs: màxim de 2 punts
  • Originalitat de la temàtica: màxim de 2 punts
  • Plantejament i disseny del treball: Màxim de 2 punts

NOTIFICACIONS

Atès el principi de transparència recollit en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i allò que disposa l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les publicacions detallades en aquestes bases substituiran la notificació a les persones interessades, tindran els mateixos efectes i es faran en l'adreça web:

7. MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

7.1 Els premis assignats des d'aquesta convocatòria s'ajustaran a allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i allò que aquesta convocatòria estableix.

7.2 La dotació màxima econòmica d'aquesta convocatòria és de 1.000,00 euros i està consignada en l'orgànica 36804B0001. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la Universitat d'Alacant. S'hi aplicaran les retencions de rendes que, si escau, establisca la legislació vigent.

 8. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

8.1 De conformitat amb allò que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, li comuniquem que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de participació en aquesta convocatòria.

8.2 La base de legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici dels poders públics conferits a la Universitat d'Alacant, i en el consentiment expressat en la sol·licitud de participació.

8.3 En el marc dels tractaments esmentats, les dades no podran ser cedides, excepte obligació legal.

8.4 L'informem que pot exercir els seus drets en relació amb el tractament de les dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre d'altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la seu electrònica https://seuelectronica.ua.es/va/index.html.

8.5 La informació addicional i detallada sobre protecció de dades, els drets i la política de privacitat de la Universitat d'Alacant pot consultar-la en l'enllaç següent: https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html.

9. RECURSOS

9.1 Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptador a partir de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria davant la rectora, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

9.2 Davant les actuacions definitives del jurat podrà interposar-se el recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant la rectora com a òrgan competent per a resoldre'l. D'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015, no es podrà presentar recurs contra els actes de tràmit, llevat que aquests decidisquen directament o indirectament el fons de l'assumpte o determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produïsquen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims. L'oposició a aquests actes de tràmit podrà ser al·legat per les persones interessades per a la consideració en la resolució que pose fi al procediment.

La rectora,

PD de signatura, la secretària general

(Resolució de 22 de desembre de 2020)

Esther Algarra Prats