AJUDES PER AL NOVÈ PROGRAMA DE RESIDÈNCIES DE CREACIÓ I INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA DEL MUSEU DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2023

Data d'aprovació
05/05/2023
Data de publicació
09/05/2023
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: AJUDES PER AL NOVÈ PROGRAMA DE RESIDÈNCIES DE CREACIÓ I INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA DEL MUSEU DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2023

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: divendres, 5 de maig de 2023

AJUDES PER AL NOVÈ PROGRAMA DE RESIDÈNCIES DE CREACIÓ I INVESTIGACIÓ ARTÍSTICA DEL MUSEU DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2023

1. Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió, en règim de concurrència competitiva, de cinc ajudes de producció. Cada ajuda té com a objecte la realització d'un projecte d'arts visuals a les instal·lacions del Museu de la Universitat d'Alacant. 

Les residències es desenvoluparan de l'11 al 22 de setembre de 2023, de dilluns a divendres, en horari de 10 h a 14 h, al Museu de la Universitat d'Alacant.

El Museu de la Universitat d'Alacant es compromet a realitzar una exposició col·lectiva amb els projectes elaborats a la sala Sempere l'any de la convocatòria. 

2. Requisits de les persones beneficiàries 

Podran sol·licitar aquesta ajuda els i les artistes o els col·lectius de qualsevol edat i nacionalitat.

3. Nombre i dotació de les ajudes

Es concedirà un nombre màxim de cinc ajudes de producció.

Tres ajudes estan dotades de 500 € bruts per a la producció dels projectes, i dues, a més dels 500 € bruts, inclouen una dotació addicional de 1.000 € bruts en concepte de despeses de desplaçament, allotjament i dietes.

4. Termini i procediment de presentació de sol·licituds

4.1. Termini de presentació

La convocatòria es publicarà en BOUA amb caràcter informatiu, prèviament a la publicació del seu extracte en el DOGV.

El termini per a sol·licitar la beca s'obrirà a partir de l'endemà de publicar-se en el DOGV i acaba a les 23.59 h del 2 de juliol de 2023.

4.2. Procediment de presentació

Amb indicació de les dades d'aquesta convocatòria, s'enviarà un únic projecte en format PDF, que no excedirà els 10 MB, a mua.convocatorias@ua.es.

L'arxiu contindrà la documentació següent:

1.     Dades personals de l'artista o col·lectiu (nom i cognoms, número de NIF o NIE, adreça, telèfon i correu electrònic) i còpia del DNI, de l'artista i de cada membre del col·lectiu. 

2.     Descripció tècnica i conceptual del projecte a realitzar (esbossos, fotografies, etc.).

3.     Obres anteriors i currículum.

4.     Indicació si se sol·licita la dotació addicional de 1.000 € bruts en concepte de despeses de desplaçament, allotjament i dietes.

5. Criteris d'adjudicació

Les cinc ajudes de producció de 500 € bruts cadascuna es concediran als projectes que obtinguen la puntuació més alta segons els criteris d'adjudicació. En el cas que el projecte siga col·lectiu, l'aluda es repartirà a parts iguals entre les persones que complisquen els requisits.

Les dues dotacions addicionals de 1.000 € cadascuna es concediran als dos projectes que els hagen sol·licitat per residir l'artista a més de 80 quilòmetres d'Alacant i obtinguen la puntuació més elevada. En el cas que el projecte siga col·lectiu, la dotació addicional es repartirà a parts iguals entre les persones que complisquen els requisits.

L'assignació de beca es farà seguint aquests criteris:

CRITERIS ADJUDICACIÓ

FÓRMULA DE CÀLCUL

PONDERACIÓ

1

Qualitat artística

25 %

25 punts

2

Innovació

25 %

25 punts

3

Originalitat

25 %

25 punts

4

Adequació espai temporal

25 %

25 punts

Si no hi ha sol·licituds suficients que tinguen més de 50 punts dels criteris d'adjudicació, es podrà declarar deserta la convocatòria o adjudicar un nombre inferior d'ajudes.

6. Òrgan gestor i comissió de valoració

6.1. Òrgan gestor

L'òrgan gestor de la convocatòria, Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària (a través del Servei de Cultura), s'encarregarà de l'ordenació i la instrucció del procediment, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut dels quals ha de dictar resolució.

La unitat administrativa de referència serà el Museu de la Universitat d'Alacant, adreça electrònica de contacte: mua.convocatorias@ua.es

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no l'acompanye la documentació que siga exigible, es notificarà a la persona sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se la requerirà perquè de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú esmene la falta o adjunte els documents preceptius amb indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix de la seua petició, amb resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.

6.2. Comissió de valoració

La comissió de selecció estarà composta per: 

-        La vicerectora de Cultura, Esport i Extensió Universitària, o persona en qui delegue, que presidirà la comissió.

-        Tres persones de l'equip tècnic del Museu de la Universitat d'Alacant en qualitat de vocals.

-        Una persona externa al Museu de la Universitat d'Alacant professional de l'àmbit artístic en qualitat de vocal.

-        Una persona de l'equip tècnic del Museu de la Universitat d'Alacant que ocuparà la secretaria de la comissió.

Tots i cadascun dels membres integrants de la comissió de valoració hauran d'emplenar i signar aquest document DACI que és en l'annex I d'aquesta convocatòria.

7. Resolució, notificació i publicació dels resultats

Atenent el principi de transparència recollit en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i al que disposen l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les publicacions detallades en aquestes bases es faran al llarg del mes de juny en l'adreça web: http://www.mua.ua.es/

La proposta de resolució provisional de les ajudes es publicarà a partir del 10 de juliol de 2023. A partir de l'endemà de la publicació, les persones interessades tindran un termini de tres dies hàbils per a presentar les al·legacions que consideren pertinents davant l'òrgan gestor (mua.convocatorias@ua.es). 

En transcórrer aquest termini i a la vista la proposta motivada de la resolució per la comissió de valoració, la rectora de la Universitat d'Alacant dictarà la resolució que siga procedent.

8. Marc legal i pressupostari

La convocatòria d'ajuda, que serveix de base reguladora, està recollida en la línia de subvenció 2023LS0050 de l'edició 2023 del Pla Estratègic de Subvencions 2021-23 de la Universitat d'Alacant: Subvenció per a la realització d'investigació en arts plàstiques, visuals i escèniques.

La subvenció assignada s'ajustarà al que disposa la Llei 38/2003 i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, normativa interna de la Universitat d'Alacant i aquesta convocatòria.

La dotació de les ajudes és de 4.500 € i serà sufragada amb càrrec al capítol IV ORGÀNICA 52.00.4B.00.01 del pressupost del Servei de Cultura. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat pressupostària de la UA. S'aplicaran les retencions de rendes que, si escau, establisca la legislació vigent.

9. Obligació, pagament i justificació del beneficiari

Les obligacions dels beneficiaris d'aquesta convocatòria són:

-        La participació en aquesta convocatòria suposa l'acceptació de les seues bases, que podran ser interpretades per la comissió i el Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària en els aspectes no previstos inicialment

-        Les i els residents estan obligats a tenir enllestit el projecte a la finalització de la residència. L'execució dels projectes serà respectuosa amb els espais i la dinàmica diària del MUA. Els projectes seran flexibles per a adequar-los al conjunt de l'exposició. 

-        Les i els residents estan obligats a complir un 80 % d'assistència en horari de 10 a 14 h de dilluns a divendres en el museu. 

-        Les persones beneficiàries s'obliguen a facilitar tota la informació que els siga requerida i a complir, en el seu cas, els deures que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

El mitjà de justificació del compliment de les obligacions es realitzarà de la manera següent:

-      La justificació de les persones beneficiàries es realitzarà mitjançant la realització de les residències, com a màxim, fins al 23 de setembre de 2023.

-      L'incompliment per part de les persones beneficiàries de les obligacions assenyalades en la legislació de subvencions i en aquesta convocatòria podrà donar lloc al reintegrament de les ajudes.

En virtut de l'article 34.4 de Llei 38/2003, general de subvencions, i article 88.2 del RD 887/2006 Reglament de la Llei general de subvencions, s'estableix un primer pagament anticipat que suposa el lliurament de fons amb caràcter previ a la justificació, com a finançament necessari per a poder dur a terme les actuacions inherents a la subvenció, per un import del 50 % de la quantia concedida. El 50 % restant serà abonat després de la justificació.

10. Drets de reproducció i propietat intel·lectual

Les persones autores dels projectes seleccionats autoritzen la Universitat d'Alacant a la seua reproducció, sempre que siga sense finalitats lucratives. La propietat intel·lectual i l'autoria sempre serà de l'autor o l'autora.

La participació en aquesta convocatòria suposa la cessió a la Universitat d'Alacant de tots els drets de propietat intel·lectual, permesos per la legislació corresponent, que els corresponguen sobre les obres presentades, que es requerisquen per a realitzar amb aquestes obres tots els usos previstos en les bases. 

11. Protecció de dades de caràcter personal

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, comuniquem que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de participació en aquesta convocatòria.

La base de legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici dels poders públics conferits a la Universitat d'Alacant, i en el consentiment expressat en la sol·licitud de participar-hi.

En el marc dels tractaments esmentats, les dades de la persona interessada no podran ser cedides, llevat d'obligació legal.

Informem que la persona interessada pot exercir els seus drets en relació amb el tractament de les seues dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre altres, mitjançant sol·licitud, amb fotocòpia de document d'identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d'Alacant, dirigida a la Gerència de la Universitat, o a través dels mitjans que estableix l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. També a través de la seu electrònica de la Universitat d'Alacant https://seuelectronica.ua.es/es/index.html.

La informació addicional i detallada sobre Protecció de dades, els drets de la persona interessada i la Política de privacitat de la Universitat d'Alacant es pot consultar en l'enllaç següent: https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html

Les persones que participen en aquesta convocatòria donen el consentiment a la utilització de les dades bàsiques de les obres, títol i descripció, per a finalitats de promoció de les accions pròpies de foment de la cultura, per part de l'organització.

En el marc dels tractaments esmentats, les dades personals no podran ser cedides, llevat d'obligació legal. Així mateix, el material audiovisual i les dades de l'autora o autor es publicaran en mua.ua.es i en les seues xarxes socials i en les del Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària.

12. Recursos

Contra aquesta convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de publicar-se, d'acord amb el que estableixen l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 38.4 de la Llei orgánica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta, davant la rectora, de conformitat amb el que es disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

D'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015, no es podrà presentar recurs contra els actes de tràmit, llevat que decidisquen directament o indirecta el fons de l'assumpte o determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produïsquen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims. L'oposició a aquests actes de tràmit podrà al·legar per les persones interessades per a la seua consideració en la resolució que pose fi al procediment.

La rectora

PD de signatura, la Vicerectora de Cultura, Esport i Extensió Universitària

(Resolució de 22 de desembre de 2020)

Catalina Iliescu