PREMIS A TREBALLS DE FINAL DE GRAU I TREBALLS FINAL DE MÀSTER SOBRE LA DIDÀCTICA DEL PLURILINGÜISME I DE LES LLENGÜES EN EL CONTEXT DEL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ

Data d'aprovació
23/05/2023
Data de publicació
24/05/2023
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: PREMIS A TREBALLS DE FINAL DE GRAU I TREBALLS FINAL DE MÀSTER SOBRE LA DIDÀCTICA DEL PLURILINGÜISME I DE LES LLENGÜES EN EL CONTEXT DEL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: dimarts, 23 de maig de 2023

PREMIS A TREBALLS DE FINAL DE GRAU I TREBALLS FINAL DE MÀSTER SOBRE LA DIDÀCTICA DEL PLURILINGÜISME I DE LES LLENGÜES EN EL CONTEXT DEL SISTEMA EDUCATIU VALENCIÀ

PREÀMBUL

La Càtedra de Multilingüisme subvencionada per la Conselleria de Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i la Unitat per a l'Educació Multilingüe (UEM) convoquen aquests premis amb el propòsit de promocionar l'activitat investigadora en el marc general de la didàctica del plurilingüisme i de les llengües en el context del sistema educatiu valencià.

BASES

Les bases d'aquests premis s'articulen segons els punts següents:

1.  OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió, en règim de concurrència competitiva, de Premis a Treballs de Final de Grau i Treballs de Final de Màster (TFG i TFM) desenvolupats i defensats a la Universitat d'Alacant dels cursos 2021-2022 i 2022-2023.

2.  REQUISITS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES

2.1. Podrà optar als premis qualsevol estudiant que haja desenvolupat i defensat un projecte de TFG o TFM a la Universitat d'Alacant durant els cursos 2021-2022 o 2022-2023 que haja estat relacionat amb la didàctica del plurilingüisme i de les llengües en el context del sistema educatiu valencià.

2.2. No ser beneficiari d'una altra ajuda destinada al mateix objecte.

2.3. Els treballs que s'hi presenten podran estar escrits en valencià, espanyol o anglés.

2.4. Els TFG i els TFM es presentaran telemàticament a través del tràmit d'Instància Genèrica disponible en l'aplicació d'UACloud.

3.  NOMBRE, DOTACIÓ I INDICACIONS DELS PREMIS

Es concedirà un nombre màxim de 2 premis, en dues categories: Treball Final de Grau (TFG) i Treball Final de Màster (TFM).

3.1. Es concediran dos primers premis de treball final de grau segons la llengua de redacció: un premi a un treball escrit en valencià i un altre a un treball escrit en qualsevol de les altres llengües previstes en la convocatòria. Cadascun d'aquests premis estarà dotat de 500 euros

3.2. Es concediran dos primers premis de treball final de màster segons la llengua de redacció: un premi a un treball escrit en valencià, i un altre a un treball escrit en qualsevol de les altres llengües previstes en la convocatòria. Cadascun d'aquests premis estarà dotat de 1000 euros.

3.3. S'hi aplicaran les disposicions fiscals vigents en el moment del pagament

3.4. Si cap de les obres presentades reuneix els requisits necessaris per a meréixer la concessió del premi, el Jurat podrà declarar deserta la convocatòria.

3.5. Els treballs premiats s'anunciaran a través del web de la Càtedra de Multilingüisme i per altres mitjans que es consideren adequats.

3.6. El lliurament del premi es podrà fer en un acte públic a la Universitat d'Alacant que s'anunciarà amb antelació suficient.

3.7. La Càtedra de Multilingüisme i la Unitat per a l'Educació Multilingüe es reserven el dret a publicar, en un termini màxim de dos anys, el treball premiat en el mitjà que consideren adequat. La Càtedra de Multilingüisme i la Unitat per a l'Educació Multilingüe podran fer la difusió pública del treball premiat que consideren.

4.  TERMINI I PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

4.1. Termini de presentació

La convocatòria es publicarà en el BOUA amb caràcter informatiu, prèviament a la publicació del seu extracte en el DOGV.

·  El termini d'inscripció s'inicia el dia 1 de juny i finalitza el 3 de juliol de 2023 a les 23.59 h.

·  Resolució provisional: 24 de juliol 2023

·  Resolució definitiva: 31 de juliol 2023.

4.2. Procediment de presentació

Les sol·licituds es presentaran utilitzant la instància genèrica, a través d'UACloud /eAdministració/ INSTÀNCIA GENÈRICA, adreçada a la Càtedra de Multilingüisme amb indicació del títol d'aquesta convocatòria.

Camps que cal completar:

·      EXPOSA. Caldrà indicar-hi: PREMIS A TREBALLS FINAL DE GRAU I TREBALLS FINAL DE MÀSTER CÀTEDRA DE MULTILINGÜISME / UEM

·      SOL·LICITA. Caldrà indicar-hi: "Adreçat al Departament de Filologia Catalana: Càtedra de Multilingüisme"

·      DOCUMENTS ADJUNTS:

Per a garantir l'anonimat de l'avaluació dels treballs, en la sol·licitud s'adjuntaran els documents següents:

o   Resum del Treball Final de Grau o Treball Final de Màster, sense que hi conste cap dada personal ni de la tutorització, (mínim 4 pàgines, màxim 6), on es descriguen els objectius del treball, metodologia i conclusions finals.

o   Memòria del projecte que en el seu moment es va presentar per a la defensa, en format comprimit (zip), sense que hi conste cap dada personal ni de la tutorització.

o   Plantilla per a la convocatòria dels premis. Cal emplenar-la i guardar-la en PDF per a després adjuntar-la.

5.    CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Les sol·licituds seran avaluades de manera anonimitzada per part del Jurat a partir de l'anàlisi i la discussió de la documentació rebuda sense dades personals per a cadascuna de les candidatures. Seran valorats els aspectes següents:

·         Nota obtinguda en el TFG / TFM (50%)

·         L'adequació del treball a l'objecte de la convocatòria (10%)

·         L'originalitat del plantejament de la investigació o experiència desenvolupada (10%)

·         La consistència metodològica de la proposta (10%)

·         La possibilitat de transferència a la millora de la qualitat dels processos d'ensenyament-aprenentatge en la didàctica del plurilingüisme en el context educatiu valencià (20%)

6.    ÒRGAN GESTOR I COMISSIÓ DE VALORACIÓ

6.1. Òrgan gestor

L'òrgan gestor és la Càtedra de Multilingüisme, la qual s'encarregarà de l'ordenació i instrucció del procediment, acordaran totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de dictar-se resolució.

El contacte de l'òrgan gestor serà: catedramultilingüisme@ua.es

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'acompanye de la
documentació que resulte exigible es notificarà a la persona sol·licitant
la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li farà un requeriment perquè de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú esmene la falta o aporte els documents preceptius amb indicació que si així no es fera es considerarà desistit de la seua petició
prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos
legalment.

6.2. Tribunal avaluador

Es conformarà un tribunal que exercirà com a Jurat per a avaluar les candidatures.

6.3. El tribunal estarà compost per set persones:

·      Rector/a (o persona en qui delegue), que actuarà com a president/a.

·      Degà/na de la Facultat d'Educació (o persona en qui delegue).

·      Degà/na de la Facultat de Filosofia i Lletres (o persona en qui delegue)

·      Director/a de la Unitat per a l'Educació Multilingüe de la Universitat d'Alacant (UEM).

·      Un membre de la Junta Directiva de la Unitat per a l'Educació Multilingüe designat pel director o per la directora d'aquesta unitat.

·      Un membre de la Comissió Mixta de la Càtedra de Multilingüisme designat pel director o per la directora d'aquesta càtedra.

·      Director/a de la Càtedra de Multilingüisme, que exercirà les funcions de secretari/ària del concurs.

7.    RESOLUCIÓ, NOTIFICACIÓ I PUBLICACIÓ DELS RESULTATS

Atés el principi de transparència recollit en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i al que es disposa en l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les publicacions detallades en aquestes bases es realitzaran en l'adreça web de la Càtedra de Multilingüisme (https://catedramultilinguisme.ua.es/), procediment que substituirà la notificació a les persones interessades i produint els mateixos efectes.

La proposta de resolució provisional dels premis es publicarà el 24 de juliol de 2023

A partir de l'endemà a la seua publicació, les persones interessades tindran un termini de 3 dies hàbils per a la presentació de les al·legacions que estimen pertinents, davant l'òrgan gestor.

Transcorregut aquest termini i a la vista de la proposta motivada de la resolució per la comissió de valoració, la Rectora de la Universitat d'Alacant dictarà la resolució que procedisca.

8.    MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La convocatòria, que serveix de base reguladora es troba recollida en la línia de subvenció 2023LS0125 de l'edició 2023 del Pla Estratègic de Subvencions de la Universitat d'Alacant

La subvenció assignada s'ajustarà al que es disposa en la llei 38/2003 i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2006, de 17 de novembre, General de Subvencions, Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, normativa interna de la Universitat d'Alacant i la present convocatòria.

La dotació econòmica per a aquesta convocatòria és de 3000 euros i es troba consignada en el Capítol 4 del Departament de Filologia Catalana  de la Universitat d'Alacant, CDG 034200, aplicació pressupostària 34204B0001 (Beques i ajudes al departament). L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat pressupostària de la UA. S'aplicaran les retencions de rendes que, si escau, establisca la legislació vigent.

9.    OBLIGACIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL BENEFICIARI

Les persones beneficiàries d'aquesta convocatòria hauran de presentar:

·         Documentació per a la inclusió en el fitxer de tercers de la Universitat d'Alacant, amb còpia de DNI.

·         La presentació es realitzarà posteriorment a la notificació del premi.

10. PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, li comuniquem que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de participació en aquesta convocatòria.

 La base de legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici dels poders públics conferits a la Universitat d'Alacant, i en el consentiment expressat en la seua sol·licitud de participació en ella.

En el marc dels tractaments esmentats, les seues dades no podran ser cedides, excepte obligació legal i seran conservades durant el temps estrictament necessari per a complir amb la finalitat citada.

L'informem que pot exercir els seus drets en relació amb el tractament de les seues dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la seua Seu electrònica https://seuelectronica.ua.es/va/index.html. Pot, així mateix, posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades a través de la direcció dpd@ua.es

La informació addicional i detallada sobre protecció de dades, els seus drets i la Política de Privacitat de la Universitat d'Alacant, pot consultar-la en el següent enllaç: https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html.

11. RECURSOS

Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu d'Alacant que siga competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 38.4 de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament es podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria, davant de la rectora, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions definitives del jurat podrà interposar-se el recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant de la rectora com a òrgan competent per a resoldre'l.

D'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015, no es podrà presentar recurs contra els actes de tràmit, tret que aquests decidisquen directament o indirectament el fons de l'assumpte o determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produïsquen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims.

12.  ACCEPTACIÓ DE LES NORMES

La  participació  en  els  Premis  implica  l'acceptació  de  les  normes presents.

Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel Jurat.

Alacant, 22 de maig de 2023

La rectora,

P.D. de signatura , el director de Relacions i Projectes Institucionals

(Resolució de 4 de gener de 2021)

Juan Llopis Taverner