PREMIS A TREBALLS FINAL DE GRAU I TREBALLS FINAL DE MÀSTER QUE DESENVOLUPEN TEMÀTICAMENT LA IDENTITAT DE GÈNERE, EXPRESSIÓ DE GÈNERE, DIVERSITAT AFECTIVOSEXUAL I DIVERSITAT FAMILIAR

Data d'aprovació
22/06/2021
Data de publicació
30/06/2021
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: PREMIS A TREBALLS FINAL DE GRAU I TREBALLS FINAL DE MÀSTER QUE DESENVOLUPEN TEMÀTICAMENT LA IDENTITAT DE GÈNERE, EXPRESSIÓ DE GÈNERE, DIVERSITAT AFECTIVOSEXUAL I DIVERSITAT FAMILIAR

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: dimarts, 22 de juny de 2021

PREMIS A TREBALLS FINAL DE GRAU I TREBALLS FINAL DE MÀSTER QUE DESENVOLUPEN TEMÀTICAMENT LA IDENTITAT DE GÈNERE, EXPRESSIÓ DE GÈNERE, DIVERSITAT AFECTIVOSEXUAL I DIVERSITAT FAMILIAR

1. Definició i objectius

La Llei 8/2017, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, dedica l'article 25 a l'activitat que ha de desenvolupar la Universitat per a la seua implementació, la qual haurà de promoure accions informatives, divulgatives, formatives i de foment de la investigació en matèria d'identitat de gènere, expressió de gènere, diversitat afectivosexual i familiar en qualsevol de les manifestacions d'aquesta. Per això, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha subscrit amb la Universitat d'Alacant un conveni de col·laboració per al desenvolupament d'aquests objectius.

En aquest marc, el Vicerectorat d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social publica aquesta convocatòria de premis que tenen com a finalitat impulsar i premiar la realització de Treballs Final de Grau (TFG) i Treballs Final de Màster (TFM) d'una qualitat acadèmica elevada que tracten les matèries d'identitat de gènere, expressió de gènere, diversitat sexual i familiar en qualsevol de les manifestacions i perspectives teòriques i metodològiques d'aquestes.

2. Participació

2.1 Podrà optar als premis qualsevol estudiant que haja desenvolupat i defensat el projecte a la Universitat d'Alacant durant el curs 2020/2021 i que tracte les matèries d'identitat de gènere, expressió de gènere, diversitat afectivosexual i familiar en qualsevol de les manifestacions i perspectives teòriques i metodològiques d'aquestes.

2.2 Els TFG i els TFM hauran d'haver aconseguit, en la defensa, una nota mínima de 9 (nou).

2.3 Els TFG i els TFM es presentaran telemàticament a través del tràmit d'Instància Genèrica disponible en l'aplicació d'UA-Cloud:

En el camp EXPOSA, caldrà indicar-hi:

- PREMIS A TREBALLS FINAL DE GRAU I TREBALLS FINAL DE MÀSTER QUE DESENVOLUPEN TEMÀTICAMENT LA IDENTITAT DE GÈNERE, EXPRESSIÓ DE GÈNERE, DIVERSITAT AFECTIVOSEXUAL I DIVERSITAT FAMILIAR 2021.

- Si es tracta de TFG o TFM.

En el camp SOL·LICITA haurà d'indicar-se "Dirigit al Vicerectorat d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social ".

En el camp DOCUMENTS ADJUNTS haurà de pujar-se en format PDF el treball final de grau o treball final de màster, sense que conste l'autoria ni la tutorització.

La grandària màxima admissible del document és de 15 Mb.

3. Jurat i avaluació

3.1 Es formarà un jurat per a avaluar les candidatures als premis.

3.2 El jurat estarà format per cinc persones: la vicerectora d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social (que farà les funcions de presidenta), el director de Secretariat de Responsabilitat Social (que farà les funcions de secretari) i tres docents de la UA de prestigi reconegut en la temàtica per a la qual es convoquen els premis, que actuaran com a vocals.

3.3 Les sol·licituds seran avaluades per part del Jurat a partir de l'anàlisi i la discussió de la documentació rebuda per a cadascuna de les candidatures. Seran considerats els aspectes següents:

- La rellevància del tema estudiat, com també les implicacions que puguen derivar-se'n en termes de reconeixement i polítiques de drets de la diversitat afectivosexual i familiar.

- La inclusió de la perspectiva de gènere.

- L'originalitat i rigor en el plantejament i disseny del treball.

4. Premis

4.1 Premi a un treball final de grau i accèssit, dotats de 500 i 400 euros respectivament, i premi a un treball final de màster i accèssit dotats de 600 i 500 euros, respectivament, que desenvolupen temàtiques vinculades a la identitat de gènere, expressió de gènere, diversitat afectivosexual i diversitat familiar.

4.2 Els premis podran ser declarats deserts si, segons el parer del jurat, cap de les obres presentades reuneix prou requisits per a merèixer-ne la concessió.

4.3 El lliurament del premi es podrà fer en un acte públic a la Universitat d'Alacant que s'anunciarà amb prou antelació.

4.4 Els treballs premiats es donaran a conèixer a través de la web del Vicerectorat d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social i per altres mitjans que es consideren adequats.

5. Marc legal i pressupost

La dotació econòmica per a aquesta convocatòria es de 2.000 euros i es troba consignada en l'orgànica 11.40.4B.00.01 del Vicerectorat d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social.

L'execuciód'aquestadotacióestàsupeditadaala disponibilitatde liquiditat de la Universitat d'Alacant.

Aquesta convocatòria s'ajustarà al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. S'aplicaran les retencions de rendes que, si escau, establisquen la legislació vigent.

6. Dates

6.1 Presentació de candidatures/sol·licituds: la convocatòria serà publicada en el BOUA amb caràcter informatiu, prèviament a la publicació de l'extracte en el DOGV.

El termini d'inscripció s'inicia l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV i finalitza el 18 d'octubre del 2021.

6.2 Resolució d'adjunció dels premis: 25 d'octubre del 2021.

La participació en els premis implica l'acceptació d'aquestes normes.

7. Notificacions

Atès el principi de transparència arreplegat en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i el que estableix l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les publicacions detallades en aquestes bases es faran en la pàgina web https://web.ua.es/va/vr-social/convocatories/2021/premis-tfg-i-tfm-diversitat.html, que substitueix la notificació a les persones interessades i té els mateixos efectes.

8. Protecció de dades

Les dades de caràcter personal que consten en la sol·licitud seran tractades per la Universitat d'Alacant, en qualitat de «responsable», i incorporades en l'activitat de tractament "Subvencions, beques, ajudes i premis". La finalitat d'aquest tractament de dades personals serà la gestió i la resolució de la convocatòria. Finalitat basada en l'interès públic de la convocatòria i en la sol·licitud de participació en aquesta.

En el marc dels tractaments esmentats, les dades no seran cedides a terceres persones, excepte obligació legal.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, de limitació i oposició al tractament d'aquestes, com també a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades, quan procedisquen, davant de la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant o bé a través de la Seu Electrònica: https://seuelectronica.ua.es/.

9. Recursos

Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu d'Alacant que siga competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria, davant de la rectora, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions definitives de la comissió de valoració podrà interposar-se el recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant de la rectora com a òrgan competent per a resoldre'l.

D'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, no es podrà presentar recurs contra els actes de tràmit, tret que aquests decidisquen directament o indirecta el fons de l'assumpte o determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produïsquen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims. L'oposició a aquests actes de tràmit podrà al·legar-se per les persones interessades per a la seua consideració en la resolució que pose fi al procediment.

10. Observacions finals

Qualsevol circumstància no prevista en les bases següents serà resolta pel jurat.

Alacant, 22 de juny del 2021

La rectora,

PD de signatura, la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat

(Resolució de 22 de desembre del 2020)

Rosario Isabel Ferrer Cascales