CORRECCIÓ D'ERRORS DE LA RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, D'1 DE JULIOL DEL 2021, PER LA QUAL ES CONVOQUEN, EN EL MARC DEL REIAL DECRET 289/2021, DE 20 D'ABRIL, I L'ORDRE UNI/551/2021, DE 20 D'ABRIL, DEL MINISTERI D'UNIVERSITATS, LES AJUDES PER A LA REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI ESPANYOL PER AL 2021-2023

Data d'aprovació
22/07/2021
Data de publicació
23/07/2021
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: CORRECCIÓ D'ERRORS DE LA RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, D'1 DE JULIOL DEL 2021, PER LA QUAL ES CONVOQUEN, EN EL MARC DEL REIAL DECRET 289/2021, DE 20 D'ABRIL, I L'ORDRE UNI/551/2021, DE 20 D'ABRIL, DEL MINISTERI D'UNIVERSITATS, LES AJUDES PER A LA REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI ESPANYOL PER AL 2021-2023

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: dijous, 22 de juliol de 2021

CORRECCIÓ D'ERRORS DE LA RESOLUCIÓ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, D'1 DE JULIOL DEL 2021, PER LA QUAL ES CONVOQUEN, EN EL MARC DEL REIAL DECRET 289/2021, DE 20 D'ABRIL, I L'ORDRE UNI/551/2021, DE 20 D'ABRIL, DEL MINISTERI D'UNIVERSITATS, LES AJUDES PER A LA REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI ESPANYOL PER AL 2021-2023

Advertits alguns errors en el text de la convocatòria Ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol per al 2021-2023, publicada en el BOUA de la Universitat d'Alacant amb data 2 de juliol del 2021, es corregeix el següent:

Primer

En el títol i capçalera de la convocatòria on diu

Ordre UNI/551/2021 de 20 d'abril del Ministeri d'Universitats.

Ha de dir:

Ordre UNI/551/2021 de 26 de maig del Ministeri d'Universitats

Segon

En el capítol II, Disposicions específiques sobre les ajudes Margarita Salas per a la formació de joves doctors

U. Es corregeix un error en el punt 1 i s'hi afegeix el punt 3, per la qual cosa l'article 17 queda redactat de la manera següent:

«Article 17. Requisits de les sol·licitants

Els requisits de les persones candidates seran els mateixos per a les dues modalitats:

1.- Ser doctor/a i haver obtingut el títol a la Universitat d'Alacant o en una universitat privada espanyola o de nacionalitat espanyola que l'haja obtingut en universitats o centres estrangers

2.- No haver passat més de dos anys des de l'obtenció del títol de doctor/a en la data del tancament de termini de presentació de sol·licituds.

En el cas d'aquelles persones candidates que estiguen en possessió de més d'un títol de doctor, els requisits expressats es referiran al primer dels títols obtingut.

No obstant això, s'ampliarà aquest termini de dos anys quan concórrega alguna de les situacions següents:

a. Naixement de fill/a, o cura de fill/a en els casos d'adopció o en els supòsits de guarda amb finalitats d'adopció o acollida permanent, sempre que la data de naixement o, si escau, de la resolució judicial o administrativa s'haja produït entre la data d'obtenció del grau de doctor i la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds. S'aplicarà una ampliació d'un any per cada fill/a.

b. Incapacitat temporal durant l'embaràs per causes vinculades amb aquest, suspensió del contracte per risc durant l'embaràs o per risc durant la lactància natural d'un/a menor de nou mesos. S'aplicarà una ampliació igual al període justificat.

c. Incapacitat temporal per causes diferents de les del punt anterior per un període, almenys, de tres mesos consecutius. S'aplicarà una ampliació igual al període justificat.

d. Excedències per cura de fill/a, per cura de familiar, per raó de violència de gènere i per raó de violència terrorista, per un període mínim de tres mesos. S'aplicarà una ampliació igual al període justificat.

e. Reducció de jornada per guarda legal, per cura directa de familiar, o per a cura de menor afectat de malaltia greu, per un període mínim de tres mesos, calculat en jornades completes. S'aplicarà una ampliació igual al període justificat.

f. Atenció a persones en situació de dependència, d'acord amb el que arreplega la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència, per un període mínim de tres mesos. S'aplicarà una ampliació igual al període justificat. Aquests períodes s'indicaran i acreditaran degudament en el moment de presentar la sol·licitud. Serà compatible l'aplicació de més d'una de les situacions previstes en aquest apartat, i es podran acumular diferents períodes, sempre que els períodes justificats no concórreguen en idèntic període de temps. El còmput de l'ampliació que cal aplicar es farà arredonint a l'alça a mesos complets el període justificat o, si resulten d'aplicació diversos períodes, la suma dels períodes justificats. A aquest efecte, el període justificat per naixement o cura de fill/a serà d'un any per cada fill/a, comptador des de la data de naixement o de la resolució judicial o administrativa.

g. S'aplicarà una ampliació de dos anys addicionals per a les persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al trenta-tres per cent.

3. Sol·licitar la seua incorporació en una universitat o centre d'investigació públics diferents d'aquell en què van fer la formació predoctoral i van obtenir el doctorat.»

Dos. En l'article 18. Termini i presentació de sol·licituds, punt 3, apartat f) on diu:

f) Aval del Grup d'Investigació i del Departament la Universitat d'Alacant al qual s'adscriurà la persona contractada.

Ha de dir:

f) Aval del Grup d'Investigació i del Departament o Institut d'investigació de la Universitat d'Alacant al qual s'adscriurà la persona contractada.

Tercer:

En el capítol III, Disposicions específiques sobre les ajudes per a la requalificació del professorat funcionari o contractat.

U. En l'article 28. Característiques de l'ajuda, s'inclou un apartat 6, per la qual cosa l'article 28 queda redactat de la manera següent:

«Article 28. Característiques de l'ajuda.

1. Es convoquen un mínim de 10 ajudes d'un any de duració, de les quals 5 es destinaran a la figura d'ajudant doctor. Aquestes ajudes seran prorrogables per anualitats completes d'acord amb la categoria professional i de la disponibilitat pressupostària.

2. L'import d'aquestes ajudes serà equivalent al sou base més els complements que perceba actualment la persona beneficiària més una prima addicional de mobilitat del vint per cent d'aquest sou base. A més, s'inclou un pagament únic, com a màxim de 3.500 euros, en concepte de despeses de trasllat al centre de destinació.

3. En el cas de concessió de pròrrogues, la Universitat d'Alacant podrà, atesa la disponibilitat pressupostària, establir ajudes addicionals per a compensar la pèrdua retributiva derivada de l'aplicació de la Normativa de Llicències per Estudis i Investigació de la Universitat d'Alacant.

4. Els professors/es ajudants doctor mantindran la reserva de la plaça a la Universitat d'Alacant, sense pèrdua d'antiguitat, durant el temps de duració de l'estada finançada per aquesta ajuda.

5. La data de finalització de l'estada no podrà ser posterior al 31 de desembre del 2024 i es podrà fer de manera contínua o discontínua en dos únics períodes.

6. La persona beneficiària de l'ajuda no podrà exercir docència virtual a la Universitat d'Alacant i les hores de col·laboració en docència en el centre d'acolliment no es preveuen en aquesta modalitat d'ajudes.»

Dos. En l'article 29. Requisits dels sol·licitants, punt 1.a) on diu:

a) Professor/a Titular

Ha de dir:

a) Professor/a Titular Universitat

Quart:

En el capítol IV, Disposicions específiques sobre les ajudes María Zambrano per a l'atracció de talent internacional

En l'article 42 Termini i presentació de sol·licituds, punt 3. h), on diu:

h) Document d'acceptació de l'estada pel Departament receptor en la Universitat d'Alacant.

Ha de dir:

h) Document d'acceptació de l'estada pel Departament o Institut d'investigació receptor a la Universitat d'Alacant.

Alacant, 22 de juliol del 2021

La rectora

PD de signatura (Resolució de 22 de desembre de 2020)

El vicerector d'Investigació.

Juan Mora Pastor