CONVOCATÒRIA XARXES D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA 2021-22

Data d'aprovació
04/11/2021
Data de publicació
05/11/2021
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: CONVOCATÒRIA XARXES D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA 2021-22

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: dijous, 4 de novembre de 2021

CONVOCATÒRIA XARXES D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA 2021-22

El Programa Xarxes manifesta la vocació de la Universitat d'Alacant, des del Vicerectorat de Transformació Digital i a través de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), per la millora de la qualitat i la innovació educativa en l'Educació Superior a partir d'accions educatives concretes. El Programa Xarxes parteix de la premissa que la qualitat educativa s'ha d'arrelar en la investigació rigorosa i en la innovació per a millorar la relació docent/discent, i per a posar la creació i la transferència de coneixement al servei de la millora de l'Educació.

Les accions que es desenvolupen en cada xarxa hauran de tenir en compte la modalitat de docència dels ensenyaments a què van dirigits. Els projectes que concórreguen a aquesta convocatòria hauran de ser realitzables en un context dinàmic de canvi, amb les adaptacions corresponents que hi pertocara.

OBJECTIUS

Els objectius se centren en:

- Afavorir un tipus de formació docent basada en l'intercanvi i la reflexió del professorat sobre la seua docència pròpia.

- Configurar grups especialitzats d'investigació en docència, eix essencial de la Universitat, que mantinguen sinergies amb la investigació i la transferència de coneixement. Per a això és necessari crear, promoure i reflexionar sobre les bones pràctiques en ensenyament que contribuïsquen al desenvolupament d'entorns i formats educatius al voltant de la innovació educativa i la qualitat.

- Atendre projectes d'investigació en innovació i desenvolupament d'experiències i accions educatives referides a tècniques, mètodes, conceptes, entorns, formats, anàlisis, disseny, elaboració i experimentació, implementació d'estratègies i valors, metodologia, avaluació i processos de qualitat educativa. Es tracta d'explorar i proposar accions que facen repensar els processos d'ensenyament i aprenentatge universitaris des d'una perspectiva realista, racional i innovadora.

- Millorar l'eficiència d'activitats d'innovació i investigació, l'enfortiment i la consolidació d'aquestes en una cultura col·laborativa de reflexió, diàleg i desenvolupament de propostes.

- Fomentar la col·laboració entre docents d'àrees diferents, titulacions i/o universitats.

La participació activa i coordinada, i la corresponsabilitat dels membres de la xarxa, es consideren elements clau per a contribuir a la generació de coneixement i a resultats d'èxit en el projecte.

RECURSOS

Per al desenvolupament del treball de les diferents xarxes, el Vicerectorat de Transformació Digital facilita els recursos següents:

- Formació i difusió del treball desenvolupat.

- Espai en Moodle per al desenvolupament de la xarxa, si escau.

- Suport tècnic i assessorament per part de l'Institut de Ciències de l'Educació.

- Sala de treball en l'Institut de Ciències de l'Educació.

PERSONES PARTICIPANTS

Pot sol·licitar aquesta ajuda qualsevol grup de treball coordinat per personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant.

Amb caràcter general, l'estructura bàsica de totes les xarxes tindrà un mínim de 5 membres i un màxim de 10, inclosa la persona que faça les funcions de coordinació, que necessàriament haurà de ser PDI de la UA.

Per tractar-se de xarxes d'orientació docent, les xarxes estaran constituïdes principalment per personal docent i/o investigador, i podran incorporar fins a dos estudiants i un membre del PAS en cada xarxa, sempre que es considere necessari per les característiques del projecte i el desenvolupament de la investigació.

En cadascuna d'aquestes xarxes podran participar fins a cinc docents externs a la UA, bé d'altres universitats, bé de cossos docents d'altres trams educatius diferents dels universitaris, o d'organismes dedicats a la formació del professorat o l'especialització professional.

Es podrà autoritzar, excepcionalment, un nombre superior de participants en una xarxa, sempre que en la sol·licitud es motive de forma raonada.

Els participants constaran en la xarxa amb el perfil que tenien en el moment en què se'n va sol·licitar la inclusió (estudiant de la UA, PDI, PAS o personal extern), fins i tot si hi haguera canvis en la situació d'aquests al llarg de la duració d'aquesta.

Una mateixa persona només podrà actuar com a coordinadora en una xarxa.

La participació estarà limitada a un màxim de dues xarxes per persona, entenent una dedicació del 50% en cada xarxa.

LÍNIES DE PARTICIPACIÓ

Les propostes que cal presentar se centraran necessàriament en alguna de les línies de treball següents:

- Estratègies i metodologies enfocades a la transferència del coneixement i de resultats de la investigació en innovació educativa, per a aconseguir un major impacte.

- Desenvolupament i posada en marxa d'experiències educatives relacionades amb la qualitat de les titulacions, com les derivades del seguiment i la reacreditació dels estudis, o les vinculades a l'obtenció de segells de qualitat.

- Desenvolupament i implementació de metodologies basades en l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), o les Tecnologies de l'Aprenentatge i la Comunicació (TAC), que fomenten les Competències Digitals de docents i/o estudiants.

- Disseny, desenvolupament i innovació del currículum al voltant de processos d'ensenyament-aprenentatge inclusius, on es garantisca l'accessibilitat i la igualtat d'oportunitats.

- Implementació de la perspectiva de gènere en els processos d'ensenyament-aprenentatge universitaris.

- Desenvolupament i posada en marxa de metodologies que fomenten un aprenentatge més reflexiu, autònom, col·laboratiu, participatiu, significatiu, basat en l'emprenedoria i en "aprendre a aprendre".

- Disseny i desenvolupament d'accions de suport, orientació, reforç i preparació inicial a l'alumnat per a aconseguir un major nivell de formació i èxit en els resultats d'aprenentatge.

- Estratègies i metodologies en la implementació de l'avaluació formativa prenent com a evidència els resultats acadèmics o, si escau, indicadors de qualitat.

- Estratègies i metodologies que fomenten l'ensenyament universitari multilingüe.

- Desenvolupament d'escenaris d'assaig de nous instruments metodològics i tècniques innovadores de millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge

- Estratègies per a incorporar processos d'ensenyament dual o híbrid, en línia, semipresencial, etc., en titulacions oficials.

- Desenvolupament i posada en marxa de metodologies i/o experiències que fomenten la sostenibilitat.

- Estratègies i metodologies que promoguen l'ocupabilitat de l'estudiantat.

- Iniciatives docents que faciliten la transferència.

SOL·LICITUD

Les sol·licituds es formalitzaran emplenant el formulari disponible en UACloud, un enllaç al qual es troba en la web de l'ICE: https://web.ua.es/va/ice/xarxes/2022/sol-licitud-xarxes.html

La sol·licitud es presentarà signada per totes les persones participants a través de l'eAdministració. En el cas de ser participant extern a la UA, el consentiment serà recaptat prèviament pel coordinador o la coordinadora a través d'un document establit i disponible també en https://web.ua.es/va/ice/xarxes/2022/sol-licitud-xarxes.html

El termini de sol·licitud finalitza el 18 de novembre del 2021.

La informació a incloure en el formulari és:

- Per part dels integrants de la xarxa:

- Dades del coordinador o de la coordinadora de la xarxa: nom i cognoms, NIF, correu electrònic, categoria i departament, facultat o escola.

- Dades de tots els membres de la xarxa: nom i cognoms, NIF, correu electrònic, departament, facultat o escola. En el cas de membres externs hauran d'indicar la Universitat, el Centre de Formació o Organisme.

- Per al personal de la UA, enllaç al currículum abreujat. Per a personal extern, currículum abreujat docent (màxim 300 paraules).

- Projecte d'investigació, innovació o experiència docent:

- Títol del projecte.

- Necessitats, rellevància i viabilitat de la proposta.

- Breu descripció i finalitat del projecte.

- Objectius a aconseguir.

- Metodologia: disseny de la investigació o experiència docent, mostra, tasques de recollida i anàlisi de dades o informació, etc.

- Pla de treball: cronograma organitzatiu temporal i personal.

- Impacte, resultats esperats i sostenibilitat de la proposta.

- Pla de difusió dels avanços i/o resultats.

- Pressupost estimat de despesa.

- Experiència innovadora a destacar dels integrants de la xarxa.

- Enumeració de les activitats docents del grup de professorat sol·licitant de la xarxa relacionades amb l'objectiu d'aquesta: projectes d'investigació i innovació sobre docència universitària i resultats relacionats amb la docència i la innovació docent en projectes en els últims 5 anys (participació en congressos, jornades, cursos, seminaris i publicacions, comunicacions, articles...).

SEGUIMENT DELS PROJECTES

El professorat participant, tant de la UA com extern, així com estudiants i PAS que s'incloguen en la xarxa, adquireixen els compromisos següents:

- Reunir-se periòdicament. S'aconsella elaborar actes de les reunions que permeten fer un seguiment del treball.

- Participar en totes les tasques de la xarxa, i també en la difusió del treball desenvolupat

- Assistir a seminaris i cursos específics programats per l'ICE que s'hagen sol·licitat per part de la xarxa.

- En el cas de la persona que faça la coordinació, facilitar l'estat de les dades econòmiques de la xarxa.

- Fer la memòria final o equivalent (projecte resultant, article presentat a congrés o revista, resultats de transferència...) d'acord amb l'estructura i les característiques que estableix aquesta convocatòria. La justificació del treball desenvolupat per la xarxa és imprescindible per a poder rebre la totalitat de l'ajuda sol·licitada. La justificació del treball de la xarxa haurà d'estar subscrita pels integrants de la xarxa que hi hagen participat. En cas que alguna de les persones sol·licitants inicials no estiguera en aquesta justificació com a autor o autora, s'entendrà que no ha participat o que renuncia a participar en la xarxa.

La persona que coordine la xarxa serà responsable de facilitar la documentació, emplenar la fitxa de seguiment intermedi i vetlar pel bon funcionament del grup de treball, com també de la comunicació amb l'ICE. Aquesta coordinadora o coordinador serà responsable de remetre a l'ICE la justificació del treball fet, subscrit per tots els membres de la xarxa, i les dades econòmiques en el format i els terminis que se li notifique oportunament.

L'incompliment d'aquests compromisos podrà determinar, segons el parer de la Comissió de Valoració, la interrupció de l'ajuda al projecte, la devolució de la quantia facilitada i la no expedició de la certificació sobre la seua participació en aquest.

L'ICE farà un seguiment de tots els projectes seleccionats, i es compromet a facilitar, dins de les seues possibilitats, l'assessorament pertinent.

VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

La selecció dels projectes es farà en una comissió formada pel vicerector de Transformació Digital (que actuarà com a president), la directora de l'ICE, una coordinadora acadèmica de l'ICE, la subdirectora de l'ICE i un gestor o una gestora en cap de l'ICE. En cas necessari, es podrà sol·licitar la valoració addicional d'avaluadors externs que emetran els informes corresponents.

La sol·licitud haurà d'estar correctament emplenada, tant formalment com el que fa referència al contingut del projecte que es presenta. Per a això, en la web https://web.ua.es/va/ice/xarxes/2022/sol-licitud-xarxes.html s'explicarà detalladament què cal incloure en cada apartat de la sol·licitud, amb la finalitat que aquesta puga ser acceptada. Així, per exemple, en la sol·licitud hauran de constar explícitament i enumerats els objectius específics proposats, i hauran de correspondre's amb una investigació o acció/experiència educativa.

La valoració de les sol·licituds es farà d'acord amb els criteris següents:

- Adequació a la finalitat de la convocatòria i a les línies prioritàries (15%)

- Composició i currículum del grup que analitze la participació justificada dels membres (10%)

- Necessitats institucionals i rellevància acadèmica de la proposta (10%)

- Precisió i adequació dels objectius i consistència metodològica (30%)

- Coherència interna i viabilitat (15%)

- Capacitat de transferència dels resultats a la millora de la qualitat dels processos d'ensenyament-aprenentatge (20%)

Una vegada publicada la resolució, hi haurà 10 dies hàbils per a fer al·legacions o esmenar deficiències detectades.

GESTIÓ DE LES AJUDES. MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La convocatòria preveu l'any acadèmic 2021-22, i finalitza al setembre de 2022.

Les xarxes tindran un finançament en funció de l'adequació del pressupost presentat i de la disponibilitat de fons. Es podran sol·licitar fins a un màxim de 3.000€. El nombre de persones integrants de la xarxa no serà considerat a l'hora d'assignar-hi els fons.

Una vegada publicada la resolució definitiva de les xarxes acceptades i es dispose de fons, les ajudes assignades seran abonades.

Les ajudes obtingudes podran ser destinades a finançar material fungible o inventariable, inscripció i assistència a congressos i conferències, despeses bibliogràfiques, despeses derivades d'activitats de formació imprescindibles per a l'execució del projecte i d'organització d'activitats, etc.

En tot cas s'exclou el pagament de retribucions personals al professorat de la Universitat d'Alacant.

La inversió o la distribució de l'ajuda haurà de decidir-se mitjançant acord col·legiat entre els components de la xarxa.

L'incompliment o la no justificació de les tasques i les despeses per a les quals es va sol·licitar l'ajuda implicaran la devolució de l'assignació econòmica avançada i la interrupció de l'ajuda al projecte, com també qualsevol certificació derivada d'açò.

A l'alumnat participant en una o diverses xarxes, li seran reconeguts tres crèdits ECTS d'acord amb el que disposa el Reglament per al reconeixement acadèmic d'activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació de la Universitat d'Alacant (acord del Consell de Govern de 29 de juliol de 2021).

La persona del PAS inclosa en una xarxa podrà rebre un pagament a personal propi de fins a 200 €, i sempre d'acord amb la disponibilitat pressupostària de l'exercici econòmic. Aquesta quantitat queda inclosa en l'ajuda total rebuda per la xarxa i haurà d'estar reflectida en el pressupost.

Les persones participants d'altres universitats i/o d'altres àmbits educatius no percebran ajuda econòmica. Rebran orientació i assessorament per part de l'ICE quan ho sol·liciten i podran participar de totes les activitats que s'organitzen com a membres de xarxes. Podran obtenir, en finalitzar l'edició, la certificació corresponent si la xarxa de la que han format part ha complit tots els requisits.

La gestió dels recursos econòmics es farà d'acord amb les normes i els procediments de gestió econòmica vigents (LOU, LOMLOU, Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana, Llei General Pressupostària, Estatut de la Universitat d'Alacant, Bases d'Execució del Pressupost de la Universitat d'Alacant), i en tot cas la supervisió del compliment d'aquestes correspondrà a l'Oficina de Control Pressupostari.

L'ajuda assignada a cada xarxa s'ajustarà en els principis fonamentals al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

La dotació per a finançar aquesta convocatòria serà de 200.000 euros, amb càrrec a dues aplicacions pressupostàries: d'una banda, l'aplicació pressupostària 70402E0001, denominada "GE-PPUA2013-2017 PA PROGRAMA DE XARXES D'INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA" i consignada en el capítol 2 del pressupost de l'Institut de Ciències de l'Educació per a l'exercici 2022 per un altre, una aplicació pressupostària per determinar, de nova obertura per a l'exercici 2022, consignada en el capítol 6 del pressupost de l'Institut de Ciències de l'Educació. Aquesta quantitat es confirmarà quan es liquide la convocatòria de l'any anterior, i podria incrementar-se si es produïra un augment del crèdit disponible abans de la concessió de les ajudes.

L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

L'ajuda concedida a la xarxa s'ingressarà en una clau pressupostària del departament a què pertanga la persona que coordine la xarxa, que es responsabilitzarà de la gestió d'aquests recursos. Només en cas degudament justificat en el projecte, s'ingressarà en un altre centre de despesa al qual estiga adscrita la persona que faça de coordinadora. Una vegada ingressada l'ajuda, no podran fer-se traspassos a una altra aplicació pressupostària.

El romanent no aplicat serà objecte de reintegrament al Vicerectorat que concedeix l'ajuda, en acabar l'any natural següent de la concessió. Els diners romanents en la clau pressupostària del departament/centre en què es va lliurar el pagament haurà de revertir a la mateixa aplicació d'origen (clave 70402E0001 o 70406A0002, centre de despesa ICE 7040).

JUSTIFICACIÓ FINAL

El coordinador o la coordinadora de la xarxa haurà d'emplenar el formulari que s'habilitarà en la web de l'ICE al juny del 2022, i adjuntarà la documentació o la memòria final que justifique el treball desenvolupat.

Per a justificar el compliment dels objectius fixats inicialment es pot presentar:

- Almenys una publicació científica feta en el si de la xarxa, i explícitament sobre el projecte i desenvolupament de la xarxa, i s'entendrà per publicació científica aquella no editada en publicacions divulgatives. Així, en el cas de llibres, ha de ser una editorial present en l'Scholarly Publishers Indicators Expanded (Scholarly Publishers Indicators (SPI)) (http://ilia.cchs.csic.es/SPI/grafico10.html) o equivalent; i en el cas de revistes, que tinguen algun tipus d'indexació científica. Es podran acceptar comunicacions pendents de publicació en les quals s'explique i/o justifique el treball fet en la xarxa.

- Projecte de transferència dels resultats de la xarxa en altres centres educatius o titulacions.

- En el cas de no comptar amb cap de les evidències anteriors, es presentarà una memòria que podria correspondre amb una comunicació pendent d'acceptació, que es trobe en procés de revisió.

Qualsevol de les opcions anteriors haurà d'estar subscrita per la totalitat dels components de la xarxa, i el contingut d'aquestes versarà sobre el conjunt del projecte presentat. En aquests documents justificatius (article, projecte, etc.) haurà de constar el text següent: "Aquest treball ha comptat amb una ajuda del Programa de Xarxes d'Investigació en docència universitària de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Alacant (convocatòria 2021-22). Ref.: [la corresponent segons la xarxa]".

Siga quina siga la justificació presentada, ha de ser inèdita i original. I haurà de contenir el treball fet pels membres de la xarxa, i no activitats desenvolupades en els centres per altres membres de la comunitat universitària.

A més, s'emplenarà el formulari pertinent en què es reflectiran els documents justificatius del treball fet en la xarxa, així com de les despeses fetes , que s'hauran d'ajustar al pressupost presentat.

La data límit de lliurament de la justificació final serà el 28 de juliol del 2022.

CERTIFICACIÓ

L'ICE certificarà la participació i la coordinació, segons el cas, en el programa i en la respectiva xarxa. La certificació de la coordinació reconeixerà 70 hores, i la que correspon a la participació de la resta de membres ho farà per 45.

No s'emetran certificacions a persones que no consten en la memòria final de la xarxa, o la documentació de les quals no satisfaça els criteris mínims de qualitat segons el parer de la Comissió de Valoració o no s'haja lliurat en els terminis previstos.

El tancament de l'edició tindrà lloc el 30 de setembre del 2022. L'ICE certificarà la participació corresponent en totes les activitats que organitze.

PUBLICACIONS I PLA DE DIFUSIÓ DE LES INVESTIGACIONS

S'afavorirà un procés de comunicació fluid entre les Xarxes que permeta un intercanvi de la investigació i experiències que redundarà, sens dubte, en la millora de la qualitat de la docència. Per a això, l'ICE podrà publicar informes, resums, descripcions, etc., dels treballs fets per les diferents xarxes.

D'altra banda, l'ICE farà diferents activitats per a fomentar la difusió i la transferència de coneixement generat des d'aquesta convocatòria.

L'ICE no emetrà certificacions sobre publicacions derivades d'aquesta convocatòria.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, se us comunica que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades en el formulari de sol·licitud, així com aquelles contingudes en la documentació que l'acompanye, amb la finalitat de registrar i gestionar acadèmica i administrativament la vostra participació en la convocatòria de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària, per al curs acadèmic 2021-2022. Les dades personals també seran tractades amb finalitats estadístiques d'avaluació de qualitat, es podrà avaluar qualsevol aspecte referit al Programa Xarxes.

La legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió d'interès públic, o en l'exercici dels poders públics conferits a la Universitat d'Alacant, i en el consentiment expressat en la seua sol·licitud de participació en ella.

En el marc dels tractaments esmentats, les vostres dades no podran ser cedides excepte obligació legal. Les dades es facilitaran al Vicerectorat de Transformació Digital, a l'ICE i a la Comissió de Valoració. Així mateix es comunicaran les resolucions corresponents en la pàgina web indicada en la convocatòria.

Us informem que podeu exercir els drets en relació amb el tractament de les dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la Seu electrònica (https://seuelectronica.ua.es/).

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades, els drets i la Política de Privacitat de la Universitat d'Alacant en l'enllaç següent: https://seuelectronica.ua.es/va/privadesa.html i en https://web.ua.es/es/ice/documentos/redes/2022/tratamientodatosredes.pdf

RECURSOS LEGALS

Contra la convocatòria i tots els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu dels d'Alacant que siga competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de publicar-se, d'acord amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta, davant de la rectora, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions definitives de la Comissió podrà interposar-se un recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant de la rectora com a òrgan competent per a resoldre'l.

No es podrà presentar recurs davant d'aquelles resolucions o actes que, per establir un termini d'esmenes, reclamacions o al·legacions, no siguen definitives. Les resolucions que es produïsquen després d'aquest tràmit sí que seran susceptibles del recurs corresponent.

Més informació.

Programa Xarxes d'Investigació en Docència Universitària

Institut de Ciències de l'Educació

Telèfon: 96 590 34 00 extensió 2882

Alacant, a 4 de novembre del 2021

La rectora,

PD (resolució rectoral de 22/12/2020),

El vicerector de Transformació Digital

Rafael Molina Carmona