PREMIS A TREBALLS DE FINAL DE GRAU I TREBALLS FINAL DE MÀSTER SOBRE LA DIDÀCTICA DEL PLURILINGÜISME

Data d'aprovació
25/01/2022
Data de publicació
26/01/2022
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: PREMIS A TREBALLS DE FINAL DE GRAU I TREBALLS FINAL DE MÀSTER SOBRE LA DIDÀCTICA DEL PLURILINGÜISME

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: dimarts, 25 de gener de 2022

PREMIS A TREBALLS DE FINAL DE GRAU I TREBALLS FINAL DE MÀSTER SOBRE LA DIDÀCTICA DEL PLURILINGÜISME

1. Objecte

L'objectiu de la present convocatòria és premiar el millor Treball Final de Grau (TFG) i Treball Final de Màster (TFM) dels cursos 2020-2021 i 2021-2022 que investigue sobre la temàtica de la didàctica de les llengües o dels continguts vehiculats en valencià, en el context del sistema educatiu valencià.

2. Participació

2.1. Podrà optar als premis qualsevol estudiant que haja desenvolupat i defensat un projecte de TFG o TFM a la Universitat d'Alacant durant els cursos 2020-2021 o 2021-2022.

2.2. És un requisit d'aquesta convocatòria que el treball que s'hi presente estiga escrit en valencià.

2.3. La sol·licitud de participació es realitzarà mitjançant una instància genèrica presentada presencialment al registre de la Universitat d'Alacant o telemàticament a través del tràmit d'instància genèrica disponible a l'eAdministració de l'aplicació UACloud. En el camp EXPOSA caldrà indicar-hi:

- PREMIS A TREBALLS FINAL DE GRAU I TREBALLS FINAL DE MÀSTER SOBRE LA DIDÀCTICA DEL PLURILINGÜISME 2022

- Si es tracta d'un TFG o TFM

En el camp SOL·LICITA ha d'indicar-se: "Adreçat a l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana"

En el camp DOCUMENTS ADJUNTS caldrà aportar: a) document amb les dades personals de l'autora o autor del treball (cognoms i nom, NIF, adreça de residència, número de telèfon i correu electrònic de contacte). b) Còpia anonimitzada del treball, en format de PDF.

3. Jurat i avaluació

3.1. El Jurat estarà format pels membres de la Junta Directiva de la UEM de la Universitat d'Alacant: el director o directora de la UEM-UA actuarà com a president del Jurat i el secretari o secretària de la UEM-UA com a secretari o secretària del Jurat. Si algun dels membres de la Junta de la UEM al·lega conflicte d'interessos amb alguna de les sol·licituds presentades, se'l substituirà per una persona de reconegut prestigi en el camp de la didàctica del plurilingüisme designada pel director de la seu de la Universitat d'Alacant de l'IIFV.

3.2. Les sol·licituds seran avaluades per part del Jurat a partir de l'anàlisi i la discussió de la documentació rebuda per a cadascuna de les candidatures. Seran vallrats els aspectes següents:

-L'adequació del treball a l'objecte de la convocatòria.

-L'originalitat del plantejament de la investigació o experiència desenvolupada.

-La consistència metodològica de la proposta.

-La possibilitat de transferència a la millora de la qualitat dels processos d'ensenyament-aprenentatge en la didàctica del plurilingüisme en el context educatiu valencià.

4. Premis

4.1. Premi a un treball final de grau, dotat de 400 euros. Premi a un treball final de màster, dotat de 600 euros.

4.2. Si cap de les obres presentades reuneix prou requisits per a merèixer la concessió del premi, podrà declarar deserta la convocatòria.

4.3 El lliurament del premi es podrà fer en un acte públic a la Universitat d'Alacant que s'anunciarà amb antelació suficient.

4.4. La persona premiada haurà de fer arribar a la seu de la UA de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, a través del correu inst.filovalen@ua.es, una còpia no anonimitzada i en format editable del treball en un termini màxim de 15 dies hàbils després de la notificació de la concessió del premi. 

4.5. La Unitat per a l'Educació Multilingüe de la Universitat d'Alacant es reserva el dret a publicar, en un termini màxim de dos anys, el treball premiat en el mitjà que considere adequat.

4.6. La Unitat per a l'Educació Multilingüe de la Universitat d'Alacant podrà fer la difusió pública del treball premiat que considere adequada a través de les xarxes socials, de la pàgina web institucional o, en general, dels mitjans oportuns. A més, podrà facilitar a l'autora o a l'autor que el presente en actes públics de caràcter acadèmic o divulgatiu.

5. Marc legal i pressupostari

La dotació econòmica per a aquesta convocatòria és de 1.000 euros i es troba consignada en l'orgànica 40604B0001 de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV). L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la Universitat d'Alacant.

La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

6. Dates

6.1 Presentació de candidatures/sol·licituds: el termini d'inscripció s'inicia l'1 de maig i finalitza el 4 de juliol del 2022.

6.2 Resolució d'adjudicació dels premis: 22 de juliol del 2022.

7. Notificacions

Atès el principi de transparència arreplegat en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i el que estableix l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les publicacions detallades en aquestes bases es faran en la pàgina web https://web.ua.es/iifv/index.html que substitueix la notificació a les persones interessades i té els mateixos efectes.

8. Protecció de dades

Les dades de caràcter personal que consten en la sol·licitud seran tractades per la Universitat d'Alacant, en qualitat de "responsable", i incorporades en l'activitat de tractament "Subvencions, beques, ajudes i premis". La finalitat d'aquest tractament de dades personals serà la gestió i la resolució de la convocatòria. Finalitat basada en l'interès públic de la convocatòria i en la sol·licitud de participació en aquesta. En el marc dels tractaments esmentats, les dades no seran cedides a terceres persones, excepte obligació legal. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades, de limitació i oposició al tractament d'aquestes, com també a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades, quan procedisquen, davant de la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant o bé a través de la Seu Electrònica: https://seuelectronica.ua.es/

9. Recursos

Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu d'Alacant que siga competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria, davant de la rectora, d'acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions definitives del jurat podrà interposar-se el recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant de la rectora com a òrgan competent per a resoldre'l.

D'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015, no es podrà presentar recurs contra els actes de tràmit, tret que aquests decidisquen directament o indirecta el fons de l'assumpte o determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produïsquen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims. L'oposició a aquests actes de tràmit podrà al·legar-se per les persones interessades per a la seua consideració en la resolució que pose fi al procediment.

10. Observacions finals

Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel jurat.

Alacant, 25 de gener de 2022

La rectora,

P.D. de firma, la vicerrectora d'Estudiants i Empleabilitat

(Resolució de 22 de desembre de 2020)

Rosario Isabel Ferrer Cascales