CONVOCATÒRIA DEL CONCURS LA TEUA TESI DOCTORAL EN UN FIL DE TWITTER: #HILOTESIS 2022 DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Data d'aprovació
23/03/2022
Data de publicació
25/03/2022
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: CONVOCATÒRIA DEL CONCURS LA TEUA TESI DOCTORAL EN UN FIL DE TWITTER: #HILOTESIS 2022 DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: dimecres, 23 de març de 2022

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS LA TEUA TESI DOCTORAL EN UN FIL DE TWITTER: #HILOTESIS 2022 DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

1. OBJECTIUS

Amb l'objectiu de promoure l'activitat divulgadora entre l'estudiantat de doctorat, la Xarxa de Divulgació i Cultura Científica (XarxaDivulga) de la CRUE Universitats Espanyoles proposa la convocatòria de la segona edició del concurs "La teua tesi doctoral en un fil de Twitter: #HiloTesis", a la qual se suma la Universitat d'Alacant mitjançant aquesta convocatòria.

Els participants hauran de divulgar la seua tesi doctoral en un fil de no més de 20 tuits amb les limitacions i la possibilitat que ofereix la xarxa social Twitter. La publicació haurà de ser entesa per qualsevol persona sense formació científica.

2. REQUISITS

Podrà participar-hi tot l'estudiantat de doctorat de la Universitat d'Alacant que haja superat satisfactòriament almenys una avaluació del document d'activitats i pla d'investigació (RAPI) o que haja defensat la seua tesi doctoral en un termini màxim de 6 mesos anterior a la data d'inici del concurs. Les sol·licituds que no complisquen aquesta condició seran desestimades.

Les candidatures hauran de comptar amb el vistiplau de la/les persona/es que dirigisca/quen la tesi i garantir que la informació proporcionada, inserida en el fil o enllaçada, és susceptible de difusió pública. Si les investigacions estigueren vinculades a algun acord de confidencialitat, l'estudiantat haurà de contrastar amb les parts implicades els continguts utilitzats en el concurs. La Universitat d'Alacant i la CRUE no es responsabilitzaran de les infraccions que puguen derivar d'aquest incompliment.

3. SOL·LICITUDS

El termini d'inscripció s'inicia el dia 28 de març i finalitza a les 23.59 hores del 12 d'abril del 2022.

La inscripció es realitzarà en el formulari següent:

4. ORGANITZACIÓ, REGLES I INSTRUCCIONS

El concurs es desenvoluparà entre els dies 19 i 30 d'abril, inclusivament. No es tindran en compte els fils publicats fora d'aquest període.

S'estableixen dues categories: una general i una altra per a investigacions relacionades amb inclusió i discapacitat.

Els fils no podran superar els 20 tuits i podran ser publicats en qualsevol de les llengües cooficials de l'Estat. En el cas de resultar seleccionat per a la fase nacional, la UA traduirà el fil al castellà.

Les persones participants hauran de complir les regles i instruccions següents:

a) Tenir obert un compte en Twitter.

b) Només es tindrà en compte un fil per participant que no sobrepassarà els 20 tuits. No es comptaran les possibles respostes d'altres usuaris.

c) El primer tuit del fil haurà de citar @RedDivulga, @CrueUniversidad, @UA_Universitat, @UAdivulga i acabar amb un

"Òbric #HiloTesis"emoticona del dit índex apuntant cap avall. Podrà ser en valencià o en castellà.

d) Es podran utilitzar tota mena d'elements que enriquisquen la presentació del treball, l'il·lustren o, simplement, ajuden a captar l'atenció del/de la lector/a o el facen més atractiu (enllaços, emoticones, vídeos, imatges, gif animats, etc.). Preferiblement, s'evitaran enllaços a revistes o continguts especialitzats, ja que el públic destinatari serà públic no especialitzat. La rellevància dels resultats o de possibles publicacions derivades no seran tinguts en consideració.

e) Qualsevol dada o informació proporcionada per les persones concursants ha de ser susceptible de difusió pública.

f) El fil haurà de ser publicat entre les de les 00.00 h del 19 i les 23.59 h del 30 d'abril del 2022.

g) Una vegada publicat el fil, haurà d'emplenar-se el següent formulari per a poder ser considerat en el concurs: https://forms.office.com/r/W9nG8VabJ7 dins el termini de desenvolupament del concurs fins a les 23.59 h del 30 d'abril del 2022.

h) Es podrà publicar en qualsevol de les llengües cooficials de l'Estat.

5. PREMIS

El concurs comptarà amb dues categories: una general amb tres premis i una altra per a investigacions relacionades amb inclusió i discapacitat, amb un premi. La Universitat d'Alacant seleccionarà un fil de cada categoria per a enviar-lo a XarxaDivulga.

En el cas de resultar guanyador o guanyadora del concurs nacional algun o alguna estudiant de doctorat de la Universitat d'Alacant, se li lliurarà un premi per un import de 300 euros.

6. JURAT I CRITERIS DE SELECCIÓ

La Xarxa de Divulgació i Cultura Científica, XarxaDivulga, designarà un jurat nacional integrat per almenys cinc membres dels quals almenys un serà una persona experta en comunicació. La decisió del concurs nacional tindrà lloc del 23 al 27 de maig del 2022.

Els criteris de valoració seran comuns a totes les branques del coneixement:

a) Expressió i contingut (màxim 5 punts): ús de llenguatge senzill (evitant tecnicismes i argot científic) i divulgatiu que permeta la comprensió del context, del tema d'investigació i la importància per un públic no especialitzat. Descripció de la metodologia, els resultats més rellevants i les conclusions utilitzant una estructura lògica i atractiva. Evitar enllaços a revistes o continguts especialitzats. No trivialitzar el contingut de la investigació; s'ha de ser divulgador, pròxim, però rigorós.

b) Creativitat (màxim 5 punts): ús adequat i atractiu d'elements que enriquisquen el contingut com ara emoticones, imatges, enllaços, vídeos o gif animats. Presentació que aconseguisca que el públic desitge saber-ne més.

7. MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 300 euros i es troba consignada en el capítol 10904B0001 del pressupost del Vicerectorat de Transferència, Innovació i Divulgació Científica. El pagament d'aquesta dotació estarà supeditat a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

La quantitat assignada a cada premi s'ajustarà a allò que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i allò que estableix aquesta convocatòria.

Segons la Llei 35/2006, de 28 de novembre, article 17.2d, els rendiments derivats de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedisca el dret a l'explotació, tindran la consideració de rendiments del treball, per la qual cosa la percepció d'aquest premi estarà subjecta a la perceptiva retenció d'IRPF.

Les persones beneficiàries s'obliguen a facilitar la informació que els siga requerida i a complir, si escau, els deures que s'estableixen en l'article 14 de la Llei 38/2003.

L'incompliment per part de les persones beneficiàries de les obligacions assenyalades en aquesta convocatòria, com també l'ocultació de dades, l'alteració o la manipulació podrà donar lloc a la revocació del premi.

Protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de participació en la convocatòria de la segona edició del concurs "La teua tesi doctoral en un fil de Twitter: #HiloTesis".

La base de legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici dels poders públics conferits a la Universitat d'Alacant, i en el consentiment expressat en la sol·licitud de participació.

En el marc dels tractaments esmentats, les dades no podran ser cedides, excepte obligació legal.

S'informa que es pot exercir els drets en relació amb el tractament de les dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre d'altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant o bé a través de la seu electrònica https://seuelectronica.ua.es/es/index.html

La informació addicional i detallada sobre protecció de dades, els drets i la política de privacitat de la Universitat d'Alacant es pot consultar en l'enllaç següent: https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html

8. RECURSOS

Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que resulte competent en el termini de dos mesos comptador a partir de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria davant la rectora, de conformitat amb el que es disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna. Davant les actuacions definitives de la comissió de valoració podrà interposar-se el recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015 en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les seues publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant la rectora com a òrgan competent per a resoldre'l.

No es podrà presentar recurs davant aquelles resolucions o actes que, per establir un termini d'esmenes, reclamacions o al·legacions, no siguen definitives. Les resolucions que es produïsquen després d'aquest tràmit sí que seran susceptibles del recurs corresponent.

Alacant, 23 de març de 2022

La rectora,

Per delegació de signatura, la vicerectora de Transferència, Innovació i Divulgació Científica

(Resolució de 22 de desembre de 2020)

María Jesús Pastor Llorca