CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DE RESILIÈNCIA COMUNITÀRIA

Data d'aprovació
30/09/2022
Data de publicació
05/10/2022
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DE RESILIÈNCIA COMUNITÀRIA

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: divendres, 30 de setembre de 2022

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS DE RESILIÈNCIA COMUNITÀRIA

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1. Objecte:

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió, en règim de concurrència competitiva, dels "PREMIS DE RESILIÈNCIA COMUNITÀRIA" del Conveni entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i la Universitat d'Alacant, sobre Resiliència Comunitària i Polítiques Públiques Relocalizadores i Transformadores. Aquests premis persegueixen promoure en l'alumnat de la Universitat d'Alacant pràctiques col·laboratives i cooperatives que es reconeixen útils per a avançar cap a una economia i una societat més justa, sostenible i resilient, a través de l'autoorganització, autofinançament i connexió en xarxa de les comunitats que han de permetre una major adaptació de la societat a l'actual escenari volàtil, incert, complex i crític, tenint com un possible nexe comú la utilització d'una moneda complementària per al seu desenvolupament.

2. Requisits de les Persones Beneficiàries:

Podran obtenir la condició de beneficiari i sol·licitar aquests PREMIS:

·         Els estudiants de Grau o de Màster Universitari de la Universitat d'Alacant matriculats en el curs acadèmic 2021-2022 i els egressats en els dos cursos acadèmics anteriors, per als Treballs de Fi de Grau (TFG), Treballs de Fi de Màster (TFM) i els projectes d'emprenedoria.

·         Les sol·licituds podran presentar-se individualment o en grups de fins a cinc persones

3. Número i dotació dels premis:

Es concedirà un número màxim de 5 PREMIS, amb un import màxim total de 3.000,00 euros bruts.

Els premis, que podran quedar deserts, tindran les següents quanties:

·         Primer premi: 1.000,00 euros bruts

·         Segon premi: 800,00 euros bruts

·         Tercer premi: 600,00 euros bruts

·         Quart premi: 400,00 euros bruts

·         Cinquè premi: 200,00 euros bruts

 4. Termini i procediment de presentació de sol·licituds:

·         Termini de presentació

La convocatòria es publicarà en BOUA amb caràcter informatiu, prèviament a la publicació del seu extracte en el DOGV.

El termini per a sol·licitar l'ajuda s'obrirà a partir de l'endemà de publicar-se en el BOUA fins al 17 d'octubre de 2022 a les 23.59 h

·         Procediment de presentació

La documentació es presentarà, a través del  formulari online habilitat en la pàgina web en el Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat, https://deje.ua.es/es/derecho-administrativo/premios-de-investigacion-para-trabajos-fin-de-grado-y-master-en-materia-de-resiliencia-comunitaria-2022.html, amb indicació de les dades d'aquesta convocatòria.

S'adjuntarà la següent documentació:

·         Memòria íntegra del TFG, del TFM o del projecte d'emprenedoria, en format PDF, que guardarà relació amb alguna de les temàtiques següents:

1.      Iniciatives per a l'autoorganització de les comunitats per a fomentar la resiliència i fer front al context crític i incert.

2.      Iniciatives socials i ambientals per a avançar cap a una economia i una societat més justa, sostenible i resilient.

3.      Iniciatives per a conformar polítiques públiques relocalizadoras i transformadores.

4.      Iniciatives comunitàries col·laboratives en l'ús de monedes socials o complementàries.

·         Certificació oficial que reflectisca la qualificació del TFG, del TFM o del projecte d'emprenedoria.

·         Còpia del document d'identificació personal [DNI (totes dues cares); Passaport, Targeta de residència...], del representant de l'equip autor de la iniciativa presentada al concurs, en format pdf, amb la denominació "DNI.pdf".

5. Criteris d'adjudicació:

L'assignació dels PREMIS es realitzarà seguint els següents criteris:

·         Criteri 1. L'originalitat i el caràcter innovador de la idea (màxim 3 punts).

·         Criteri 2. La claredat i el rigor en el seu plantejament i desenvolupament (màxim 4 punts).

·         Criteri 3. L'interès i la viabilitat de la proposta (màxim 3 punts).

6. Òrgan instructor, comissió de valoració i unitat administrativa de referència:

·         Òrgan instructor

L'òrgan gestor de la convocatòria, la coordinadora del Conveni sobre Resiliència Comunitària i Polítiques Públiques Relocalizadoras i Transformadores, s'encarrega de l'ordenació i instrucció del procediment, i acorda totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de dictar-se resolució.

La unitat administrativa de referència és el Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat i el seu contacte electrònic és: deje@ua.es.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o no s'acompanye la documentació que resulte exigible es notificarà a la persona sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i se li requerirà perquè de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú esmene la falta o acompanye els documents preceptius amb indicació que si així no es fera se li tindrà per desistit de la seua petició prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.

·         Comissió de valoració

La Comissió encarregada de la valoració de les sol·licituds, Jurat dels "premis de resiliència comunitària" realitzarà l'examen i avaluació de les sol·licituds presentades, així com la consegüent proposta de concessió i denegació de les ajudes.

La comissió tindrà la següent composició:

Presidència:

·         La Rectora de la UA o la persona en qui delegue

Secretaria:

·         La coordinadora del Conveni sobre Resiliència Comunitària i Polítiques Públiques Relocalizadoras i Transformadores.

Vocals:

·         El Director General d'Economia Sostenible de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana

·         Un membre del Vicerectorat d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social de la Universitat d'Alacant

·         Unitat administrativa de referència

La unitat administrativa de referència que gestionarà la convocatòria és: Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat i el seu mètode de contacte electrònic és: deje@ua.es.

7. Resolució, notificació i publicació dels resultats:

Atès el principi de transparència arreplegat en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i al que es disposa en l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les publicacions detallades en aquestes bases es realitzaran en l'adreça web https://deje.ua.es/es/, substituint la notificació a les persones interessades i produint els mateixos efectes

8. Marc legal i pressupostari:

La convocatòria d'ajuda, que serveix de base reguladora es troba recollida en la línia de subvenció 2022LS0132 de l'edició 2022 del Pla Estratègic de Subvencions 2021-23 de la Universitat d'Alacant.

La subvenció assignada s'ajustarà al que es disposa en la llei 38/2003 i en el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, normativa interna de la Universitat d'Alacant i la present convocatòria.

La dotació dels premis d'un màxim de 3.000 euros bruts serà sufragada amb càrrec al capítol IV, orgànica 2022-31906C0074 del pressupost del Departament d'Estudis Jurídics de l'Estat. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA. S'aplicaran les retencions de rendes que, si escau, establisca la legislació vigent.

9. Obligació i justificació del beneficiari:

El compliment de les obligacions i la justificació dels beneficiaris d'aquesta convocatòria són previs a la seua concessió.

Obligació 1. Presentació de la fitxa d'alta de tercers.pdf. Aquest arxiu contindrà el Fitxer de Tercers-Formulari de Dades Personals de la Universitat d'Alacant, degudament emplenat i signat, a l'efecte de la tramitació del pagament del premi, de cadascun dels membres de l'equip. Aquest formulari pot trobar-se en la web:

10. Protecció de dades

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, li comuniquem que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de participació en aquesta convocatòria.

La base de legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici dels poders públics conferits a la Universitat d'Alacant, i en el consentiment expressat en la seua sol·licitud de participació en ella.

En el marc dels tractaments esmentats, les seues dades no podran ser cedits, excepte obligació legal.

L'informem que pot exercir els seus drets en relació amb el tractament de les seues dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la seua Seu electrònica https://seuelectronica.ua.es/es/index.html.

La informació addicional i detallada sobre Protecció de dades, els seus drets i la Política de Privacitat de la Universitat d'Alacant, pot consultar-la en el següent enllaç: https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html

11. Recursos:

Contra la convocatòria, les seues bases i quants actes administratius es deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós-administratiu davant el jutjat del contenciós-administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'article 6.4 de la llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la publicació de la present, davant la rectora, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

D'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015, no es podrà presentar recurs contra els actes de tràmit, llevat que aquests decidisquen directa o indirectament el fons de l'assumpte o determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produïsquen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims.

Alacant, a 30 de setembre de 2022

La rectora,

P.D. de signatura, la Vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat

(Resolució de 22 de desembre de 2020)

Rosario Isabel Ferrer Cascales