CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LA REALITZACIÓ DE LA III BIENNAL D'ARTS VISUALS. PLURI-IDENTITATS. 2023. CURS: 2022-2023

Data d'aprovació
04/11/2022
Data de publicació
08/11/2022
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LA REALITZACIÓ DE LA III BIENNAL D'ARTS VISUALS. PLURI-IDENTITATS. 2023. CURS: 2022-2023

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: divendres, 4 de novembre de 2022

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LA REALITZACIÓ DE LA III BIENNAL D'ARTS VISUALS. PLURI-IDENTITATS. 2023. CURS: 2022-2023

1.   Objecte de la convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització de la III Biennal d'Arts Visuals, PLURI-IDENTITATS, que té com a objectiu generar un espai en el qual es mostren propostes artístiques multidisciplinàries que qüestionen, desafien, superen i derroquen els límits en la construcció de les identitats etnicoculturals, afectivosexuals i funcionals.

2.   Requisits de les persones beneficiàries

Podran obtenir la condició de beneficiaris i participar en aquesta convocatòria artistes o col·lectius, més grans de setze anys, de qualsevol gènere i nacionalitat que es puguen identificar amb un document acreditatiu.

3.   Nombre i dotació dels premis

Es concedirà un nombre màxim de tres premis entre les creacions seleccionades.

Per a aquests tres premis s'estableix una dotació econòmica de 2.000 euros:

- 1 premi: 1.000 euros

- 2 accèssits: 500 euros cadascun

El jurat solament concedirà un premi per autora o autor, de manera que el primer premi i els accèssits hauran de ser d'autoria diferent.

Totes les obres seleccionades a concurs formaran part de l'exposició PLURI-IDENTITATS en la seua tercera edició

El jurat podrà declarar desert el concurs.

El MUA es compromet a organitzar una exposició amb les obres seleccionades entre els mesos de març a juny de 2023. Se'n podrà modificar la data si l'organització ho requereix.

El nombre d'obres exposades podrà variar depenent de les característiques i del nombre d'artistes que se seleccionen.

El museu editarà un catàleg de la mostra, del qual es remetran deu exemplars als artistes seleccionats.

4.   Termini i procediment de presentació de sol·licituds

4.1.             Termini de presentació

El termini per a presentar els treballs comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA i acaba a les 23.59 h, del 29 de gener de 2023.

La convocatòria serà publicada en el BOUA amb caràcter informatiu, prèviament a la publicació en el DOGV

4.2.             Procediment de presentació

Amb indicació de les dades d'aquesta convocatòria, s'enviarà un únic projecte en PDF a mua.convocatorias@ua.es que no excedirà els 5 MB i que contindrà la documentació de l'obra o projecte.

L'índex del PDF serà:

1. Dades personals (nom i cognoms, número de NIF o NIE, telèfon, correu electrònic) i còpia del DNI.

2. Descripció del projecte.

3. Fitxa tècnica de l'obra (títol, tècnica, any de realització i dimensions).

4. Imatges de l'obra o sèrie.

5. Currículum.

La tècnica serà lliure, tenint en compte que l'obra haurà de ser reproduïda posteriorment en diferents suports i materials.

No serà necessari presentar l'obra físicament.

El tema tindrà relació amb l'objecte de la convocatòria.

S'admetrà qualsevol tipus de disciplina artística. En cas de tractar-se d'obres amb particularitats de muntatge, hauran d'anar acompanyades de les instruccions corresponents.

Podran desestimar-se les obres que no tinguen relació amb el tema de la convocatòria.

Les dades dels participants seran recollides únicament per al registre de les obres presentades i a l'efecte de comunicació amb aquests. Les dades de caràcter personal que es recullen formaran part del fitxer de la Universitat d'Alacant. El responsable del fitxer és el gerent de la Universitat d'Alacant.

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades es podran exercir davant la Gerència de la Universitat, mitjançant sol·licitud amb fotocòpia de document d'identitat, presentada en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o a través dels mitjans que estableix l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5.   Criteris d'adjudicació

L'assignació dels premis (primer premi i dos accèssits) es realitzarà seguint els criteris següents:

La valoració de les obres presentades es realitzarà atenent els criteris següents:

- Adequació al tema: 40 %

- Innovació creativa: 30 %

- Qualitat tècnica: 20 %

- Trajectòria de l'artista: 10 %

6.   Òrgan gestor i comissió de valoració

6.1.             Òrgan gestor

L'òrgan gestor de la convocatòria, Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària (a través del Servei de Cultura), s'encarregarà de l'ordenació i la instrucció del procediment, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals s'ha de dictar resolució.

La unitat administrativa de referència serà el Museu de la Universitat d'Alacant, adreça electrònica de contacte: mua.convocatorias@ua.es

Aquesta unitat, quan l'obra presentada no reunisca els requisits o no s'acompanye de la documentació que siga exigible, notificarà a la persona sol·licitant la causa que impedeix la continuació del procediment, i la requerirà perquè, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu comú esmene la falta o adjunte els documents preceptius amb indicació que si no ho fa es considerarà que desisteix de la seua petició, amb resolució prèvia que haurà de ser dictada en els termes previstos legalment.

6.2.             Comissió de valoració

La comissió de selecció estarà composta per:

- La vicerectora de Cultura, Esport i Extensió Universitària, o persona en qui delegue, que presidirà la comissió.

- Una persona de l'equip tècnic del Museu de la Universitat d'Alacant que ocuparà la secretaria de la comissió.

- Tres persones de l'equip tècnic del Museu de la Universitat d'Alacant en qualitat de vocals.

- Una persona externa al Museu de la Universitat d'Alacant, professional de l'àmbit artístic, especialitzada en temes de gènere.

7.   Resolució, notificació i publicació dels resultats

Atenent el principi de transparència recollit en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i el que disposa l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les publicacions detallades en aquestes bases es faran en l'adreça web: http://www.mua.ua.es/

Les peces seleccionades formaran l'exposició, i la resolució de la selecció es publicarà en la web del Servei de Cultura i la del MUA: https://cultura.ua.es/  i http://www.mua.ua.es/

La proposta de resolució provisional de les obres seleccionades i de les premiades es publicarà a partir del 10 de febrer de 2023. A partir de l'endemà de publicar-se, les persones interessades tindran un termini de tres dies hàbils per a presentar les al·legacions que consideren pertinents, davant l'òrgan gestor ( mua.convocatorias@ua.es ).

En transcórrer aquest termini i a la vista de la proposta motivada de la resolució per la comissió de valoració, la rectora de la Universitat d'Alacant dictarà la resolució que siga procedent.

8.   Marc legal i pressupostari

La convocatòria d'ajuda, que serveix de base reguladora, està recollida en la línia de subvenció núm. 58 del Pla Estratègic de Subvencions 2021-23 de la Universitat d'Alacant.

La subvenció assignada s'ajustarà al que disposa la Llei 38/2003 i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; normativa interna de la Universitat d'Alacant, i aquesta convocatòria.

La dotació de les ajudes, d'un màxim de 2.000 euros, serà sufragada amb càrrec al capítol IV 52.00.4B.00.01 del pressupost del Servei de Cultura. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat pressupostària de la UA.


S'hi aplicaran les retencions de rendes que, si escau, establisca la legislació vigent.

El cost de l'edició del catàleg de l'exposició serà a càrrec al centre de despesa del Servei de Cultura, clau orgànica 52.00.2E.00.01.

L'execució de la dotació d'aquesta convocatòria està supeditada a la disponibilitat de liquiditat d'aquesta.

9.   Obligació i justificació del beneficiari

Les persones beneficiàries d'aquesta convocatòria hauran d'aportar la documentació personal i fiscal necessària perquè la Universitat d'Alacant puga lliurar els premis, als quals se'ls aplicarà la retenció corresponent, segons la legislació vigent.

L'incompliment per part de les persones beneficiàries de les obligacions assenyalades en la legislació de subvencions i en aquesta convocatòria podrà donar lloc al reintegrament dels premis.

En concret, en el termini de 10 dies després de la resolució definitiva dels premis, s'haurà d'aportar la fitxa de tercers - model 145 de retencions fiscals, emplenada i signada, a més de la còpia del DNI per totes dues cares.

10.       Drets de reproducció i propietat intel·lectual

Les persones autores de les obres seleccionades autoritzen la Universitat d'Alacant a reproduir-les sempre que siga sense finalitats lucratives. La propietat intel·lectual i l'autoria sempre serà de l'autor o autora, i la Universitat d'Alacant farà constar el seu nom en futures reproduccions impreses o digitals.

La universitat podrà redimensionar les obres per a reimprimir-les.

La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de les bases, que podran ser interpretades pel jurat i el vicerectorat convocant en els aspectes no previstos inicialment, així com la cessió a la Universitat d'Alacant de tots els drets de propietat intel·lectual que els corresponguen sobre les obres presentades, que es requerisquen per a realitzar amb les mateixes tots els usos previstos en les bases.

11.       Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, comuniquem que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de participació en aquesta convocatòria.

La base de legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici dels poders públics conferits a la Universitat d'Alacant, i en el consentiment expressat en la sol·licitud de participar-hi.

En el marc dels tractaments esmentats, les dades de la persona interessada no podran ser cedides, llevat d'obligació legal.

Informem que la persona interessada pot exercir els seus drets en relació amb el tractament de les seues dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre d'altres, mitjançant una sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la Seu Electrònica https://seuelectronica.ua.es/va/index.html

La informació addicional i detallada sobre Protecció de dades, els drets de la persona interessada i la Política de privacitat de la Universitat d'Alacant es pot consultar en l'enllaç següent: https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html

12.       Recursos

Contra aquesta convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; l'article 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de publicar-se aquesta, davant la rectora, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sens perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

D'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015, no es podrà presentar recurs contra els actes de tràmit, llevat que decidisquen directament o indirectament el fons de l'assumpte o determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produïsquen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims.  

La rectora

P.D. de signatura, la vicerectora de Cultura, Esports i extensió Universitària

(Resolució de 22 de desembre de 2020)

Catalina Iliescu Gheorghiu