NORMATIVA PER A L'ELABORACIÓ I APROVACIÓ DE LES GUIES DOCENTS

Data d'aprovació
23/03/2017
Data de publicació
27/03/2017
Òrgan competent
Consell de Govern
Secció
DISPOSICIONS GENERALS

Títol: NORMATIVA PER A L'ELABORACIÓ I APROVACIÓ DE LES GUIES DOCENTS

Secció: DISPOSICIONS GENERALS

Òrgan: Consell de Govern

Data d'aprovació: dijous, 23 de març de 2017

EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN LA SEUA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 23 DE MARÇ DE 2017, VA APROVAR PER UNANIMITAT, LA

NORMATIVA PER A L’ELABORACIÓ I APROVACIÓ DE LES GUIES DOCENTS

Article 1. Definició i àmbit d’aplicació

1. La guia docent és el document que estableix els termes en què es desenvoluparà una assignatura a la Universitat d’Alacant. El contingut d’aquesta és vinculant per a l’alumnat que la cursa i per al professorat que la imparteix.

2. Totes les assignatures de titulacions oficials de grau i màster de la Universitat d’Alacant han de tenir una guia docent degudament emplenada.

3. Aquesta normativa afecta també els títols propis següents: estudis de grau i màster propi, cursos d’especialista i cursos d’expert.

4. Queden exclosos d’aquesta normativa els estudis de doctorat, atès que per les característiques especials d’aquests no tenen assignatures, sinó activitats formatives.

CAPÍTOL I

Elaboració i aprovació de guies docents d’assignatures de titulacions oficials de grau i màster

Article 2. Contingut de la guia docent

1. La guia docent contindrà els apartats següents, que haurà d’emplenar el professor o la professora responsable: contextualització, objectius, continguts, sistema d’avaluació, bibliografia i enllaços electrònics.

2. La informació continguda en la guia docent serà comuna a tots els torns i grups de docència de l’assignatura, amb excepció dels grups d’ensenyament no presencial, que podran tenir un sistema d’avaluació diferent, adaptat a aquesta circumstància.

3. A més, la guia oferirà en la pàgina web una altra informació, procedent de les bases de dades de la Universitat i no modificable pel professorat responsable. Almenys, aquesta informació arreplegarà el codi, el nombre de crèdits ECTS, el semestre d’impartició, l’idioma, el professorat amb docència en l’assignatura, l’òrgan responsable de l’assignatura i les competències, les activitats i les metodologies docents de la titulació extretes de la memòria verificada per ANECA i de les fitxes UA. Aquesta informació, i també la que està continguda en l’apartat anterior, estarà disponible abans de l’inici del període de matrícula.

4. La guia docent també inclourà en la pàgina web informació complementària, que s’incorporarà quan siga aprovada pels òrgans corresponents i que serà, almenys, la següent: els grups de docència de teoria i de pràctica, torns, horari de les classes, les aules assignades i les dates dels exàmens. Aquesta informació no serà modificable directament pel professorat.

5. En el cas d’assignatures que servisquen per a acreditació interna de competències lingüístiques en valencià o en llengües estrangeres, o que pogueren formar part d’itineraris de capacitació per a la docència en aquests idiomes, la guia haurà de contenir de forma expressa en l’apartat d’avaluació de quina manera s’avaluaràn les competències lingüístiques necessàries.

Article 3. Elaboració i aprovació de les guies docents

1. Són responsables de l’elaboració de les guies docents, excepte en els supòsits previstos en l’article 6, les persones a les quals el Consell de Departament designe com a responsables de les assignatures, d’entre les figures següents del seu personal adscrit: professorat funcionari dels cossos docents universitaris, professorat ajudant doctor, professorat contractat doctor, professorat associat, professorat col·laborador i professorat emèrit.

2. El Consell de Departament vetlarà perquè les guies docents de les assignatures que hi estan adscrites responguen a la normativa en vigor, especialment la que faça referència a l’avaluació dels aprenentatges i siguen coherents amb el que disposen les memòries verificades, sobretot pel que fa al desenvolupament i l’avaluació de les competències previstes en aquestes memòries.

3. La Junta de Centre haurà de ratificar, si escau, les guies docents aprovades pels Consells de Departament, i remetre al Vicerectorat amb competències en Qualitat un llistat d’aquestes.

4. El Vicerectorat amb competències en Qualitat vetlarà perquè es garantisca el compliment d’aquesta normativa , establirà les mesures necessàries per a facilitar la seua posada en marxa i comunicarà els terminis i els procediments per a les actualitzacions de les guies docents.

Article 4. Idioma de la guia docent

1. La guia docent haurà d’estar emplenada en els idiomes per als quals es preveja grup de docència, sense perjudici del que disposa l’apartat següent. Almenys sempre estarà disponible en una de les dues llengües oficials de la Universitat d’Alacant.

2. Si l’assignatura preveu un grup de docència en un idioma no previst en l’estructura de la pàgina web, es facilitarà un enllaç en l’apartat corresponent, que remetrà a un document que continga la guia docent completa en aquest idioma.

3. La informació en les diferents llengües serà coincident.

Article 5. Òrgan responsable

1. Les guies docents preveuran almenys un departament com a òrgan responsable de l’assignatura, excepte en els supòsits previstos en l’article 6. En el cas que més d’un departament tinga assignada docència en una assignatura, la guia docent arreplegarà els crèdits que corresponguen a cadascun d’aquests.

2. El Consell de Departament responsable de la guia haurà de revisar-la i, si escau, donar-ne l’aprovació.

Article 6. Elaboració i aprovació de les guies docents d’assignatures la responsabilitat de les quals no corresponga a departaments de la Universitat d’Alacant

1. En el cas de pràctiques tutelades per col·legis professionals, si no corresponguera a un departament assumir la responsabilitat d’una assignatura, la Junta de Centre assignarà aquesta responsabilitat a l’òrgan unipersonal o col·legiat que determine, de preferència la Comissió Acadèmica de la titulació, que serà l’encarregada de fer la guia docent. Aquestes guies hauran de ser aprovades igualment per la Junta de Centre, que en remetrà un llistat al Vicerectorat amb competències en Qualitat.

2. En el cas dels estudis interuniversitaris, les guies docents d’aquelles assignatures que siguen responsabilitat d’una altra universitat seran fetes per aquesta i es farà constar aquesta circumstància. Figurarà com a òrgan responsable de la guia el departament de la universitat a la qual corresponga la docència. En aquests casos s’afegirà, en el context de l’assignatura, un enllaç extern que remeta a la guia, que podrà estar en la pàgina web de la universitat responsable o en la d’aquests estudis. Si la Universitat d’Alacant fa el paper de coordinadora d’aquest títol, les guies docents hauran de ser ratificades per la Junta del Centre a què corresponga la gestió acadèmica. Aquesta Junta vetlarà perquè el contingut de la guia s’ajuste al que disposa la memòria verificada de la titulació i remetrà un llistat de les guies aprovades i ratificades al Vicerectorat amb competències en Qualitat.

3. En el cas d’assignatures impartides en centres adscrits, el professorat responsable de la docència i de fer les guies docents podrà ser extern a la Universitat d’Alacant. Una vegada fetes, les guies hauran de ser aprovades per la Junta d’aquest Centre, que actuarà com a òrgan responsable i vetlarà perquè el contingut s’ajuste al que disposa la memòria verificada de la titulació. Aquesta Junta de Centre remetrà al Vicerectorat amb competències en Qualitat una relació de les guies aprovades i ratificades.

4. El Vicerectorat amb competències en Qualitat vetlarà per que es garantisca el compliment d’aquesta normativa , establirà les mesures necessàries per a facilitar la seua posada en marxa i comunicarà els terminis i els procediments per a les actualitzacions de les guies docents.

Article 7. Procediment d’elaboració i modificació de les guies docents

1. El contingut de les guies docents es traslladarà literalment del curs anterior per al curs següent pel Servei d’Informàtica en el mes de març. Des del Vicerectorat amb competències en Qualitat s’informarà al professorat d’aquesta circumstància i les guies quedaran obertes per a ratificació o modificació, en els terminis que es determinen, perquè les persones responsables de les assignatures puguen revisar-les.

2. La guia docent haurà d’estar emplenada i aprovada per l’òrgan responsable i la Junta de Centre abans que comence el període de matriculació per al curs a què fa referència la guia.

3. Si no es vol fer cap modificació, la guia docent podrà ser ratificada pel professorat, i no es requerirà l’aprovació d’aquesta de nou per part del Consell de Departament ni de la Junta de Centre.

4. Si es modifica el contingut d’algun dels apartats de la guia docent durant el període habilitat per a això, la guia haurà de ser posteriorment aprovada pel Consell de Departament i ratificada, si escau, per la Junta de Centre. Això no afectarà els canvis previstos en l’article 8 d’aquesta normativa .

5. Si, una vegada tancada la guia docent, per alguna raó justificada fóra necessari fer nous canvis, se sol·licitarà per l’òrgan responsable al Vicerectorat amb competències en Qualitat, mitjançant un formulari web habilitat a aquest efecte en la pàgina web on constaran els motius pels quals se sol·licita l’obertura de la guia docent. El Vicerectorat amb competències en qualitat informarà a la persona responsable de l’assignatura de l’obertura de la guia docent, i aquesta serà l’encarregada de fer les modificacions que crega necessàries. En aquests casos també es requerirà una aprovació posterior de les modificacions fetes per part del Consell de Departament i de la Junta de Centre.

6. No s’autoritzaran pel Vicerectorat amb competències en Qualitat modificacions de la guia docent que afecten els criteris d’avaluació una vegada que ha començat la impartició de l’assignatura, excepte en el cas que es tracte d’adaptar-la a la normativa en vigor, especialment a la que faça referència a l’avaluació dels aprenentatges.

7. Qualsevol modificació en les guies docents haurà d’atenir-se al que disposa la memòria verificada de la titulació.

8. En el cas d’assignatures impartides en centres adscrits, i també les d’estudis interuniversitaris no coordinats per la Universitat d’Alacant, els terminis, forma d’elaboració i, si escau, modificació, de les guies docents els establirà la universitat o el centre responsable de la docència. No obstant això, el Vicerectorat amb competències en Qualitat vetlarà perquè la informació estiga disponible abans que comence el període de matrícula.

Article 8. Bibliografia i enllaços

1. La persona responsable de l’assignatura decidirà les referències bibliogràfiques que s’incorporen a la guia docent com a recomanacions per a l’alumnat, i també els enllaços electrònics, d’entre els proposats pel professorat de l’assignatura.

2. La possibilitat d’afegir, suprimir o modificar les referències bibliogràfiques o els enllaços electrònics d’una assignatura estarà oberta durant tot el curs, i no requerirà aprovació addicional per part del Consell de Departament ni de la Junta de Centre.

CAPÍTOL II

Elaboració i aprovació de guies docents d'assignatures de títols propis

Article 9. Contingut

1. La guia docent contindrà els apartats següents, que haurà d’emplenar el professorat responsable de l’assignatura: contextualització, objectius, continguts i sistema d’avaluació. Si es considera necessari, es podrà incorporar també bibliografia i enllaços electrònics recomanats.

2. La guia oferirà també en la pàgina web una altra informació, procedent de les bases de dades de la Universitat. Almenys, aquesta informació arreplegarà el codi de l’assignatura, el nombre de crèdits ECTS, el calendari de docència, el nom d’un departament i un àrea de coneixement de la Universitat, el professorat intern i extern amb docència, l’horari i l’idioma vehicular de l’ensenyament. Aquesta informació, com també la continguda en l’apartat anterior, estarà disponible abans de l’inici del període de matrícula de cada títol propi.

Article 10. Elaboració de la guia docent

1. Seran responsables d’emplenar la guia docent de les assignatures dels títols propis aquelles persones que assumisquen aquesta condició, d’entre les que impartisquen docència en aquests ensenyaments i consten en la documentació del títol propi aprovada en Consell de Govern. En el cas d’assignatures ja existents, es podrà copiar el contingut de la guia de l’any anterior.

2. La comissió amb competències en ensenyaments propis de la Universitat d’Alacant vetlarà perquè les guies docents de les assignatures siguen coherents amb les competències i els objectius del títol, complisquen amb el que estableix la documentació aprovada del títol propi en Consell de Govern i servisquen eficaçment per a informar del títol a l’alumnat.

Article 11. Idioma

La guia docent estarà emplenada almenys en la llengua en què s’impartirà la docència.

Article 12. Òrgan responsable

Actuarà com a òrgan responsable de les guies docents, i per tant encarregat de la revisió d’aquestes i, si escau, aprovació, la comissió amb competències en ensenyaments propis de la Universitat d’Alacant.

Article 13. Procediment d’elaboració i modificació de guies docents en titulacions pròpies

1. A petició del Vicerectorat amb competències en Estudis, el Vicerectorat amb competències en Qualitat donarà instruccions per a l’obertura de les guies docents de les titulacions pròpies, amb la finalitat que el professorat responsable puga emplenar-les, que serà informat d’aquesta possibilitat.

2. La guia docent haurà d’estar emplenada i aprovada per l’òrgan responsable abans que comence el període de matriculació per al curs a què la guia fa referència.

3. Si, una vegada tancada la guia docent, per alguna raó justificada fóra necessari fer nous canvis, se sol·licitarà pel professorat responsable al Vicerectorat amb competències en Qualitat, mitjançant un formulari web habilitat a aquest efecte en la pàgina web on constaran els motius pels quals se sol·licita la modificació de la guia docent.

4. Qualsevol modificació en les guies docents haurà d’atenir-se al que disposa la documentació del títol propi aprovada en Consell de Govern.

Article 14. Bibliografia i enllaços

1. La persona responsable de l’assignatura decidirà les referències bibliogràfiques que s’incorporen a la guia docent com a recomanacions per a l’alumnat, i també els enllaços electrònics.

2. La possibilitat d’afegir, suprimir o modificar les referències bibliogràfiques o els enllaços electrònics d’una assignatura estarà oberta durant tot el curs, i no requerirà aprovació addicional per part de l’òrgan responsable.

Disposició Final. Entrada en vigor.

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el BOUA, una vegada aprovada pel Consell de Govern.