MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA PER L'ELABORACIÓ I L'APROVACIÓ DE LES GUIES DOCENTS

Data d'aprovació
29/06/2021
Data de publicació
30/06/2021
Òrgan competent
Consell de Govern
Secció
DISPOSICIONS GENERALS

Títol: MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA PER L'ELABORACIÓ I L'APROVACIÓ DE LES GUIES DOCENTS

Secció: DISPOSICIONS GENERALS

Òrgan: Consell de Govern

Data d'aprovació: dimarts, 29 de juny de 2021

El Consell de Govern de la Universitat d'Alacant, en la sessió ordinària del dia 29 de juny de 2021, ha aprovat per unanimitat la modificació de la Normativa per a l'elaboració i aprovació de les guies docents.

MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA PER L'ELABORACIÓ I L'APROVACIÓ DE LES GUIES DOCENTS

La Guia Docent es constitueix en una eina bàsica del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) per a aconseguir l'objectiu de "promoure la cooperació europea en garantia de qualitat mitjançant el desenvolupament de metodologies i criteris comparables" (declaració de Bolonya).

La informació arreplegada en la Guia Docent proporciona, a més, la transparència i la comparabilitat de títols que l'EEES requereix, i facilita, així mateix, la mobilitat dels estudiants, ja que aporta informació per a la presa de decisions de l'alumnat que vulga cursar un període de temps en una altra universitat.

És en el marc de l'elaboració i l'aprovació de les guies docents, on s'ha observat la transcendència dels subjectes responsables d'aquest procés, i entre aquests tant els ajudants, com el personal investigador doctor a través de diferents programes, adquireix un major protagonisme en la transmissió del coneixement i en conseqüència en l'elaboració de les mateixes guies docents.

És per tot això, i amb la finalitat d'adequar la Normativa d'Elaboració i Aprovació de les Guies Docents de la Universitat d'Alacant a la realitat, que cal incorporar la figura dels ajudants i dels investigadors doctors del programa GenT i Beatriz Galindo, com a responsables en l'elaboració i aprovació de les guies docents.

Per tot això, es proposa la modificació, en els termes següents, de la Normativa d'Elaboració i Aprovació de les Guies Docents de la Universitat d'Alacant, aprovada en el Consell de Govern de 23 de març del 2017 (BOUA de 27 de març del 2017) i modificada posteriorment en el Consell de Govern de 30 d'octubre de 2018 (Boua de 2 de novembre de 2018):

Primer. Es modifica l'article 3, apartats 1 i 2, que queden redactats de la manera següent:

«1. Són responsables de l'elaboració de les guies docents, excepte en els supòsits previstos en l'article 6, les persones a les quals el Consell de Departament designe com a responsables de les assignatures, entre les següents figures del personal adscrit: professorat funcionari dels cossos docents universitaris, professorat ajudant doctor, professorat contractat doctor, professorat associat, professorat col·laborador i professorat emèrit. També el professorat ajudant, amb la sol·licitud prèvia del departament i amb autorització per a la impartició de classes pel vicerectorat amb competències en ordenació acadèmica.

Així mateix, podran ser responsables de l'elaboració de les guies docents el personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, GenT, Beatriz Galindo i distingits del programa propi de la UA per als quals els vicerectorats competents en matèries d'investigació i organització acadèmica hagen autoritzat la impartició efectiva de classes o la responsabilitat de grups o assignatures, amb la sol·licitud prèvia del departament corresponent.»

Segon. Aquesta modificació entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant, una vegada aprovada pel Consell de Govern de la Universitat d'Alacant.