AJUDES FUNDACIÓ PEDRO I NOHEMÍ PAREJO MARTÍNEZ PER A ESTUDIANTAT PROVINENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA MATRICULAT EN ESTUDIS OFICIALS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT DURANT EL CURS ACADÈMIC 2023/2024

Data d'aprovació
11/10/2023
Data de publicació
16/10/2023
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: AJUDES FUNDACIÓ PEDRO I NOHEMÍ PAREJO MARTÍNEZ PER A ESTUDIANTAT PROVINENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA MATRICULAT EN ESTUDIS OFICIALS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT DURANT EL CURS ACADÈMIC 2023/2024

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: dimecres, 11 d'octubre de 2023

AJUDES FUNDACIÓ PEDRO I NOHEMÍ PAREJO MARTÍNEZ PER A ESTUDIANTAT PROVINENT DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA MATRICULAT EN ESTUDIS OFICIALS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT DURANT EL CURS ACADÈMIC 2023/2024

1.       Objecte de la convocatòria i procediment de concessió

Aquesta convocatòria, finançada per la Fundació Pedro i Nohemí Parejo Martínez, té com a objecte la concessió, en règim de concurrència competitiva, d'ajudes per a estudiantat provinent dels sistemes de protecció de la infància matriculat en estudis oficials de la Universitat d'Alacant durant el curs acadèmic 2023/2024.

2.      Requisits de les persones beneficiàries

Perquè la persona sol·licitant puga accedir a aquestes ajudes haurà de complir els requisits següents:

-          Haver estat emparada pel sistema de protecció a la infància d'alguna de les comunitats autònomes.

-          Estar matriculada en estudis oficials de grau o de màster universitari en la Universitat d'Alacant.

-          No estar en possessió d'un títol del mateix nivell o superior al corresponent als estudis per als quals se sol·licita l'ajuda.

-          Per a estudiants de grau que continuen els estudis universitaris, hauran d'haver superat en el curs immediatament anterior els percentatges següents: 40% dels crèdits matriculats en el cas d'ensenyaments tècnics i ciències (ciències, enginyeria i arquitectura); 50% dels crèdits per al cas d'ensenyaments en ciències de la salut, i 60% en la resta d'estudis (ciències socials i jurídiques, arts i humanitats). En cas de no complir-se el requisit anterior per circumstàncies excepcionals, s'haurà de justificar documentalment el baix rendiment i serà valorat per la Comissió.

3.       Nombre i dotació de les ajudes

La concessió de les ajudes s'atorgarà a totes les persones interessades que acrediten el degut compliment dels requisits establits en l'apartat 2. La quantitat de cada ajuda es fixarà a partir del prorrateig, entre les persones sol·licitants, del crèdit màxim disponible.

Les ajudes seran abonades mitjançant un únic pagament realitzat per transferència bancària a un compte espanyol del qual siga titular la persona beneficiària.

4.       Termini i procediment de presentació de sol·licituds

4.1   Termini de presentació

El termini per a presentar sol·licituds s'obrirà a partir de l'endemà de publicar-se en el BOUA fins al  6 de novembre de 2023 a les 23.59 h. La convocatòria es publicarà en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA). A efectes informatius, també en la pàgina web del Vicerectorat: https://web.ua.es/va/vr-social/vicerectorat-de-responsabilitat-social-inclusio-i-igualtat.html

4.2 Procediment de presentació

4.2.1 Les sol·licituds es presentaran a través del registre electrònic de la Universitat d'Alacant (UACloud: e-Administració > Tràmits > Generals > Instància genèrica).

4.2.2 La instància genèrica had'emplenar-se de la manera següent:

a)      En el camp Exposa s'indicarà: instància dirigida a Vicerectorat d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social.

b)      En el camp Sol·licita s'indicarà: participar en la convocatòria d'ajudes Fundació Pedro i Nohemí Parejo Martínez per a estudiantat provinent dels sistemes de protecció de la infància.

c)       En el camp Documents adjunts, s'aportarà la documentació que es detalla en l'apartat 4.2.3, en format PDF.

4.2.3 La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la documentació següent, que s'haurà d'adjuntar en l'aplicació:

-          Sol·licitud (annex I).

-          Fotocòpia del DNI o document equivalent.

-          Informe, certificat o resolució que acredite haver estat sota tutela dels sistemes de protecció de la infància de qualsevol comunitat autònoma.

Amb el lliurament de la sol·licitud, la persona sol·licitant declara, sota la seua responsabilitat:

1.      Que accepta les bases de la convocatòria en tots els  termes.

2.      Que totes les dades incorporades a la sol·licitud s'ajusten a la realitat.

3.      Que coneix que la inexactitud de les circumstàncies declarades comporta la denegació o revocació de l'ajuda.

4.      Que no està incursa en cap de les circumstàncies que recullen els articles 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; i que es compromet, segons l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a mantenir el compliment de les anteriors obligacions durant el període de temps inherent a aquest reconeixement o exercici.

5.      Que autoritza la UA a obtenir de les diferents administracions públiques les dades acadèmiques i les altres dades que siguen necessàries per a la valoració i la resolució de les beques convocades.

5. Òrgan gestor i Comissió de Valoració

5.1 La Comissió de Valoració realitzarà l'examen i avaluació de les sol·licituds presentades, com també la consegüent proposta de concessió i denegació de les ajudes.

5.2 La Comissió de Valoració estarà presidida per la vicerectora d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social o persona en qui delegue. Hi actuaran com a vocals, la vicerectora d'Estudiants  i Ocupabilitat o persona en qui delegue, un/a tècnic/a del Centre de Suport a l'Estudiant i un/a tècnic/a de la Unitat de Compromís Social, que actuarà com a secretari/ària.

5.3 L'òrgan gestor de la convocatòria, el Vicerectorat d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social, s'encarregarà de l'ordenació i instrucció del procediment, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals ha de dictar-se resolució.

6. Resolució i notificació dels resultats

6.1 Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'òrgan gestor elaborarà una relació provisional de sol·licituds admeses i excloses i s'establirà un termini d'esmena de 15  dies naturals a partir de l'endemà de la publicació. Després d' aquest termini, s'elaborarà la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses, i s'elevarà a la Comissió de Valoració.

6.2 Després de rebre la relació definitiva d'admesos, la Comissió de Valoració elevarà una proposta motivada a la rectora de la Universitat d'Alacant que, si escau, dictarà la resolució que procedisca.

6.3 Una vegada publicada la resolució, les persones beneficiàries percebran la concessió de l'ajuda en un únic pagament.

6.4 Les publicacions inherents a aquestes bases es realitzaran en la pàgina web del Vicerectorat https://web.ua.es/es/vr-social/, que substituirà la notificació a les persones interessades i tindrà els mateixos efectes. Tot això en aplicació del principi de transparència recollit en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i allò que disposa l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Marc legal i pressupostari

La convocatòria d'ajuda, amb referència 2023CT0179, que serveix de base reguladora es troba recollida en la línia de subvenció 2023LS0191 de l'edició 2023 del Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023 de la Universitat d'Alacant.

La dotació d'aquesta convocatòria, d'un màxim de 6.000 euros, serà sufragada amb càrrec al capítol IV orgànica 11404B00001 del pressupost assignat al Vicerectorat d'Igualtat, Inclusió i Responsabilitat Social. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA. S'hi aplicaran les retencions de rendes que, si escau, establisca la legislació vigent.

La subvenció assignada s'ajustarà a allò que disposa la Llei 38/2003 i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions; la normativa interna de la Universitat d'Alacant i aquesta convocatòria.

8 Justificació de les persones beneficiàries de l'ajuda

Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes hauran d'aportar certificació acadèmica en la qual conste que s'han presentat almenys al 25% dels crèdits matriculats durant el curs acadèmic 2023/2024, excepte causa justificada degudament motivada.

El termini per a presentar la justificació serà una vegada finalitzat el curs acadèmic (30 de setembre de 2024).

La no presentació d'aquesta documentació implicarà l'exclusió de futures convocatòries de les ajudes que són objecte d'aquesta convocatòria i haurà de reintegrar l'ajuda concedida.

9. Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb el que disposa la legislació vigent en matèria de protecció de dades, comuniquem que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de participació en aquesta convocatòria.

La base de legitimació d'aquest tractament es basa en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici dels poders públics conferits a la Universitat d'Alacant, i en el consentiment expressat en la sol·licitud de participació.

En el marc dels tractaments esmentats, les dades de la persona interessada no podran ser cedides, llevat d'obligació legal.

L'informem que pot exercir els seus drets en relació amb el tractament de les seues dades personals d'accés, rectificació i supressió, entre d'altres, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la  seu electrònica https://seuelectronica.ua.es/es/index.html.

La informació addicional i detallada sobre protecció de dades, els seus drets i la política de privacitat de la Universitat d'Alacant pot consultar-la en l' enllaç següent: https://seuelectronica.ua.es/es/privacidad.html

10. Recursos

Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que resulte competent en el termini de dos mesos comptador a partir de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria davant la rectora, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

D'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015, no es podrà presentar recurs contra els actes de tràmit, llevat que aquests decidisquen directament o indirectament el fons de l'assumpte o determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produïsquen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims.

La rectora,

PD de signatura, la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat

(resolució de 22 de desembre del 2020)

Rosario Ferrer Cascales