CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ AMB EL GABINET DE PROTOCOL DURANT EL CURS ACADÈMIC 2021/2022

Data d'aprovació
10/09/2021
Data de publicació
13/09/2021
Òrgan competent
Rectora
Secció
CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Títol: CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ AMB EL GABINET DE PROTOCOL DURANT EL CURS ACADÈMIC 2021/2022

Secció: CONVOCATÒRIES I CONCURSOS

Òrgan: Rectora

Data d'aprovació: divendres, 10 de setembre de 2021

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ AMB EL GABINET DE PROTOCOL DURANT EL CURS ACADÈMIC 2021/2022

PREÀMBUL

Un dels objectius fonamentals de la formació universitària és garantir l'ocupabilitat dels seus titulats i titulades, per això, la Universitat d'Alacant treballa en aquesta direcció, des de les aules, amb plans d'estudi ben estructurats, actualitzats i utilitzant metodologies docents adequades. També es pot reforçar l'adquisició de competències que incidisquen positivament en la millora de l'ocupabilitat i oferir activitats de formació complementària en les quals l'estudiantat puga posar en pràctica un altre tipus de competències molt valorades pels ocupadors.

L'adquisició d'aquestes competències transversals necessàries avui dia per a la inserció laboral en la majoria de les professions, es treballa dins dels plans d'estudi, però no hi ha dubte que es reforça amb la participació en activitats formatives fora de les aules, com les que es proposen en les beques de col·laboració.

Les competències transversals (adaptació, treball en equip, resolució, aprenentatge continu, comunicació...) són eines que propicien la millora de l'ocupabilitat i optimitzen la formació de l'alumnat i es poden adquirir gràcies a la seua participació en tasques formatives i en activitats pràctiques complementàries als seus estudis.

Per tot això, la Universitat d'Alacant, a través del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat, convoca beques de col·laboració amb departaments, centres, serveis i vicerectorats durant el curs acadèmic 2021/2022. Aquestes beques estan destinades a l'alumnat d'aquesta universitat en règim de compatibilitat amb els seus estudis universitaris i com a complement a aquests, per a ampliar les seues competències transversals, augmentar les seues capacitats i, per tant, les aptituds, potenciant amb això l'ocupabilitat.

Tot l'alumnat que participe en el programa rebrà la formació específica necessària per a desenvolupar la labor encomanada i tindrà amb un tutor o tutora al que haurà de presentar una memòria en acabar el període de la beca. Una vegada avaluat, l'alumnat rebrà un certificat acreditatiu de la labor realitzada.  

Es tracta d'un complement no reglat de formació transversal destinat a estudiants de la UA per a prestar el seu suport en les activitats que els diferents departaments, centres, serveis i vicerectorats desenvolupen al llarg del curs acadèmic.

1.-OBJECTE

Es convoquen beques de col·laboració amb el Gabinet de Protocol de la Universitat d'Alacant per a desenvolupar, entre altres, les tasques següents:

-Participació en el desenvolupament dels actes institucionals.

-Guies en visites de diferents col·lectius al campus.

-Suport al gabinet en tasques de difusió de la Universitat d'Alacant.

-Suport a centres o departaments de la universitat en activitats que organitzen.

2.-REQUISITS

Haver estat matriculat o matriculada en la Universitat d'Alacant durant el curs 2020/2021 i posteriorment durant el curs 2021/2022, en estudis de grau o màster universitari de caràcter oficial.

La persona sol·licitant, una vegada haja sigut seleccionada, haurà d'acreditar que ha fet efectiva la seua matrícula en el curs acadèmic 2021/2022 en qualsevol de les titulacions abans esmentades. En cas de no fer efectiva la matrícula en el curs 2021/2022, el nomenament serà revocat.

L'adjudicació definitiva de les beques estarà condicionada, per a qui participe per primera vegada en aquesta convocatòria, a l'assistència a un curs de formació obligatori relacionat amb les tasques de protocol que cal realitzar. Aquest curs tindrà lloc durant el mes de octubre, data que es comunicarà oportunament.

3.-JORNADA

La col·laboració es realitzarà en horari de matí i/o vesprada, segons les necessitats de l'acte en el qual es participe.

4.-DOTACIÓ

8€ per cada hora o fracció d'hora (a partir de 30 minuts) de participació en els actes, amb un mínim de 2 hores per cada acte.

5.-DURADA DE LES BEQUES

El curs acadèmic 2021/2022, i , si escau, fins que siga resolta una nova convocatòria.

6.-SISTEMA DE SELECCIÓ

Per a l'adjudicació de les beques, es tindrà en compte el següent:

a) Per part de la comissió encarregada de resoldre, composta segons es detalla en l'Annex I, es valoraran els mèrits aportats pel personal aspirant, d'acord amb el barem que figura en l'Annex II. Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts fins la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.

b) Les persones incloses en la llista definitiva d'aspirants admesos en el procediment, que participen per primera vegada en aquesta convocatòria, assistiran obligatòriament a un curs de formació, excepte si ja hi ha participat en edicions anteriors. La data i l'horari de celebració del curs s'anunciarà oportunament.

c) Deuran omplir-se obligatòriament, en la data que es determine, els impresos necessaris per als pagaments de la beca i l'alta en la Seguretat Social. Al mateix temps, s'haurà de presentar, en format digital, la documentació següent:

- targeta de la Seguretat Social (en la qual l'estudiant aparega com a titular, no serà vàlid si figura com a beneficiari/ària).

- certificat del compte bancari en què se li fa el pagament (l'estudiant ha de ser-ne el titular i ha de constar l'IBAN).

La falta d'assistència al curs o de presentació de la documentació indicada en l'apartat c) implicarà la no concessió de la beca.

d) L'alumnat seleccionat de forma definitiva en anteriors convocatòries i que ha participat en edicions anteriors del curs de formació no està obligat a assistir-hi. Quant a la documentació indicada en l'apartat c), no és necessari que aporte la targeta de la Seguretat Social ni el número compte bancari, llevat que hi haja hagut algun canvi en les dades.

e) Es reservarà un 5% de les beques oferides per a estudiants que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

f) La concessió d'aquesta beca serà incompatible amb la percepció de sous o salaris que impliquen vinculació contractual o estatutària de la persona interessada amb la Universitat d'Alacant.

7.-PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les sol·licituds han de fer-se amb el formulari electrònic, al qual s'ha d'adjuntar la documentació necessària. Accediu al formulari en:

Identifiqueu-vos-hi amb la clau d'usuari i la contrasenya d'UACloud/ Campus Virtual.

La sol·licitud, degudament emplenada, ha d'estar acompanyada de la documentació acreditativa dels mèrits enumerats en el barem (Annex II).

Aquelles persones que resulten seleccionades hauran de presentar els documents originals per a l'acarament amb els documents, en el moment que les siguen requerits.

8.-TERMINI

El termini de presentació de sol·licitud comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA i acaba el 27 de setembre de 2021.

9.- TRÀMITS I NOTIFICACIONS A LES PERSONES ASPIRANTS

- Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en el procediment. Termini per a presentar-hi reclamacions.

- Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

- Realització del curs de formació obligatori, en el lloc, data i l'hora que s'indique oportunament i lliurament de la documentació indicada en l'apartat c) del punt 6 d'aquesta convocatòria.

- Resolució provisional d'adjudicació de les beques de col·laboració.

- Resolució definitiva d'adjudicació de les beques de col·laboració.

Atès el principi de transparència recollit en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i allò que estableix l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les successives resolucions, així com la informació d'altres actes que requerisquen publicació i que deriven d'aquesta convocatòria, seran publicades en l'adreça de la pàgina web del Gabinet de Protocol https://web.ua.es/va/protocolo/alumnes-col-laboradors/convocatoria-

En aquesta mateixa adreça hi ha tots els annexos, com la resta d'informació relacionada amb aquesta convocatòria.

Per a més informació, dirigiu-vos al Gabinet de Protocol (edifici de Rectorat, planta baixa) en horari de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, en el telèfon 965903906 i 965903747, o en el correu electrònic protocol@ua.es.

10.-MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La quantitat màxima d'ajudes adjudicades per a aquesta convocatòria serà de 30.000 euros. La dotació econòmica es troba consignada en la clau orgànica 10714B0002 del pressupost del Gabinet de la Rectora de la Universitat d'Alacant, així com en les corresponents claus orgàniques del capítol 4 del centre de despesa del centre o departament sol·licitant. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA.

En el cas que siga un centre o departament de la Universitat el que sol·licite la col·laboració de becàries o becaris en suport de l'activitat que organitze, la despesa es farà des d'una clau orgànica del capítol 4 del seu centre de despesa.

La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà a allò que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

Aquesta beca està subjecta a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). D'acord amb allò que estableix l'art. 1 del Reial decret 1493/2011 es tramitarà la inclusió d'aquest personal en el règim general de la Seguretat Social.

11.-PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

D'acord amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, queda informat que la Universitat d'Alacant tractarà les dades aportades en aquesta sol·licitud, com també les que conté la  documentació que acompanya, amb la finalitat de gestionar la seua participació en la convocatòria com a aspirant a la beca de col·laboració. La legitimació d'aquest tractament es basa en el consentiment de la persona interessada. En el cas de ser seleccionat i dur a terme la col·laboració amb la Universitat, les seues dades podran ser cedides a altres entitats per a l'organització d'esdeveniments relacionats amb la beca. Li informem que pot exercir els seus drets pel que fa al tractament de les seues dades personals d'accés, rectificació i supressió, mitjançant sol·licitud dirigida a la Gerència de la Universitat en el Registre General de la Universitat d'Alacant, o bé a través de la seu electrònica (https://seuelectronica.ua.es/va). Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades, els seus drets i la Política de Privacitat de la Universitat d'Alacant en el següent enllaç https://seuelectronica.ua.es/va/privacidad.html

12.-RECURSOS

Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que resulte competent, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 114 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'article 6.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria, davant la rectora, de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015. Tot això sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant les actuacions definitives de la comissió de valoració podrà interposar-se el recurs d'alçada previst en l'article 121 de la Llei 39/2015 en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant la rectora com a òrgan competent per a resoldre'l.

D'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, no es podrà presentar recurs contra els actes de tràmit, llevat que aquests decidisquen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment o produïsquen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims. L'oposició a aquests actes de tràmit podrà al·legar-se per les persones interessades per a la consideració en la resolució que pose fi al procediment.

La rectora,

P.D. de signatura (Resolució de 22 de desembre de 2020),

la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat

Rosario Isabel Ferrer Cascales

 

ANNEX I

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ AMB EL GABINET DE PROTOCOL DURANT EL CURS ACADÈMIC 2021/2022

Presidència. Secretària general de la Universitat d'Alacant o persona en qui delegue.

Secretaria. Cap del Gabinet de Protocol de la Universitat d'Alacant o persona en qui delegue.

Vocals.

  • Subsecretari general.
  • Representant del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat.
  • Representant del Consell d'Estudiants de la Universitat d'Alacant.

 

ANNEX II

BAREM

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT DE BEQUES DE COL·LABORACIÓ AMB EL GABINET DE PROTOCOL DURANT EL CURS ACADÈMIC 2021/2022

Experiència. Màxim 2 punts. Es valorarà la realització de tasques i activitats relacionades amb el perfil i objecte de la convocatòria. Aquesta experiència es podrà acreditar:

- Mitjançant pertinença a aquesta mateixa borsa en la convocatòria corresponent al curs 2020/2021 (0,5 punt)

- Mitjançant pertinença a aquesta mateixa borsa en convocatòries anteriors a la corresponent al curs 2020/2021 (0,5 punt)

- Certificat de col·laboració amb el Servei d'Informació a l'Alumnat de la Universitat d'Alacant (1 punt)

Coneixement d'idioma estranger (anglès). Màxim 2 punts. Es valoraran els cursos d'idiomes degudament acreditats per centres o organismes oficials a partir del B1.

Nivell B1: 0,5 punts

Nivell B2: 1 punt

Nivell C1: 1,5 punts

Nivell C2: 2 punts

Coneixement d'altres idiomes estrangers (francès i/o alemany). Màxim 1 punt per cada idioma. Es valoraran els cursos d'idiomes degudament acreditats per centres o organismes oficials a partir del B1.

Nivell B1: 0,25 punts

Nivell B2: 0,5 punts

Nivell C1: 0,75 punts

Nivell C2: 1 punt

Coneixement de valencià. Màxim 2 punts. Es valoraran els coneixements de valencià degudament acreditats, a partir del C1, mitjançant certificació expedida per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o per les Universitats de l'àmbit lingüístic català, o convalidats o equiparats per la normativa vigent o per acords específics.

Nivell C1: 1 punt

Nivell C2: 2 punts

Expedient acadèmic. Màxim 5 punts. Es calcularà per la Universitat dividint la nota mitjana de l'expedient entre 2, d'acord amb allò que estableix el RD 1125/2003.